Ga naar de inhoud

Advocaat algemene verkoop­voorwaarden

Advocaat algemene verkoopvoorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden en leveringsvoorwaarden dragen bij aan het succesvol ondernemen. Ze vormen vaak een onderdeel van de koopovereenkomst. In deze algemene verkoop voorwaarden wordt doorgaans aansprakelijkheid beperkt en ingaan op de wijze waarop producten geleverd worden. Algemene voorwaarden hebben te allen tijde als doel om herhaaldelijk te worden gebruikt. Onze advocaat algemene verkoopvoorwaarden Remko Roosjen de gewenste ervaring voor het opstellen en beoordelen van algemene verkoopvoorwaarden. Wanneer er een discussie ontstaat over een levering, of dit mondt uit in een zakelijk geschil, dan kunnen onze procesrecht advocaten u hierin bijstaan.

Wat zijn algemene verkoopvoorwaarden?

Algemene verkoopvoorwaarden, ook wel algemene voorwaarden genoemd, zijn de standaardregels die een verkoper of dienstverlener hanteert bij het sluiten van overeenkomsten met kopers of afnemers. Het zijn de voorwaarden waaronder een bedrijf zijn producten of diensten verkoopt. Algemene verkoopvoorwaarden bevatten typisch bepalingen over: leveringsvoorwaarden en levertijden, betalingsvoorwaarden en gevolgen van te late betaling, garanties en aansprakelijkheidsregelingen, toepasselijk recht en bevoegde rechtbank bij geschillen, eigendomsvoorbehoud bij verkoop van goederen. Onze advocaat contractenrecht zal hierna de meest belangrijke punten nader aanstippen.

Wat zijn de belangrijkste elementen die in algemene voorwaarden moeten worden opgenomen?

De belangrijkste elementen die in algemene verkoopvoorwaarden moeten worden opgenomen, hangen van uw specifieke situatie af. In de basis zijn de volgende elementen vaak zaken die terugkeren:

Leveringsvoorwaarden

 • Levertijden en leveringswijze
 • Risico-overgang bij levering
 • Eigendomsvoorbehoud bij verkoop van goederen

Betalingsvoorwaarden

 • Betalingstermijnen
 • Gevolgen van te late betaling (rente, incassokosten)
 • Zekerheden voor betaling (bijv. bankgarantie)

Aansprakelijkheid en garanties

 • Omvang van garanties op producten/diensten
 • Beperkingen van aansprakelijkheid voor gebreken/schade
 • Uitsluitingen van aansprakelijkheid

Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

 • Toepasselijke rechtspraak en bevoegde rechter
 • Eventuele geschillenprocedure (arbitrage, mediation)

Overige bepalingen

 • Geheimhoudingsclausules
 • Niet-concurrentiebedingen
 • Intellectuele eigendomsrechten
 • Wijzigingsclausules voor de voorwaarden

De kernbedingen over de hoofdprestaties, zoals de prijs en het product/dienst zelf, mogen volgens de wet niet in de algemene voorwaarden staan, maar moeten duidelijk en begrijpelijk in de hoofdovereenkomst worden opgenomen.

Doel van algemene verkoopvoorwaarden

Het opstellen van algemene verkoopvoorwaarden is belangrijk voor ondernemers om zich in te dekken tegen veelvoorkomende risico’s en problemen na het sluiten van een overeenkomst. Door de voorwaarden vooraf vast te leggen, hoeven deze niet telkens opnieuw onderhandeld te worden met elke klant.

Als er een geschil ontstaat met een klant, staat de verkoper sterker door aan te tonen dat de klant akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden. Dit beperkt de aansprakelijkheid van de verkoper.

Algemene verkoopvoorwaarden moeten wel redelijk zijn en mogen geen onredelijk bezwarende bedingen bevatten voor de wederpartij (koper/afnemer). De wederpartij moet bovendien voldoende in kennis gesteld zijn van de toepasselijke voorwaarden voordat de overeenkomst wordt gesloten.

OPSTELLEN ALGEMENE verKOOPVOORWAARDEN door een advocaat

Het opstellen van algemene verkoopvoorwaarden doet onze advocaat algemene verkoopvoorwaarden Remko Roosjen regelmatig. We beginnen meestal met de vraag aan de ondernemer om de 10 grootste kansen en risico’s te noemen die u herhaaldelijk tegenkomt. Op die manier krijgen we een beter begrip van uw dagelijkse handel en wandel en kunnen we een op maat gemaakte set algemene verkoopvoorwaarden voor u opstellen.

Het is belangrijk dat de algemene voorwaarden duidelijk zijn en herhaaldelijk kunnen worden toegepast. Op deze wijze slaat u als bedrijf een professionaliseringsslag en zal uw sales team betere overeenkomsten voor uw bedrijf sluiten. Informeer ook eens bij onze advocaat algemene verkoopvoorwaarden naar de mogelijkheden om een cursus over algemene voorwaarden te komen verzorgen. Vaak is uw sales team al enorm geholpen wanneer we de basics van commercieel contracteren uitleggen en wijzen op zaken waar het vaker niet goed gaat, of waar kansen blijven liggen.

Wat zijn de meest voorkomende fouten bij het opstellen van algemene voorwaarden?

Uit de gegeven bronnen blijken de volgende meest voorkomende fouten bij het opstellen en gebruiken van algemene voorwaarden:

 1. De wederpartij (klant/afnemer) heeft geen mogelijkheid gekregen om kennis te nemen van de algemene voorwaarden voordat de overeenkomst werd gesloten. De ondernemer is verplicht de wederpartij een redelijke mogelijkheid te bieden om van de voorwaarden kennis te nemen.
 2. De algemene voorwaarden worden niet expliciet van toepassing verklaard op de overeenkomst. De toepasselijkheid moet duidelijk worden vermeld, bijvoorbeeld in de offerte of opdrachtbevestiging.
 3. De algemene voorwaarden worden niet aan de wederpartij verstrekt. Ze moeten uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst aan de wederpartij worden gegeven, bijvoorbeeld als bijlage bij een e-mail.
 4. Er wordt geen rekening gehouden met de ‘battle of forms’ situatie. Als beide partijen hun eigen algemene voorwaarden van toepassing verklaren, moet duidelijk worden gemaakt dat de voorwaarden van de wederpartij worden uitgesloten.
 5. De algemene voorwaarden zijn niet toegesneden op de specifieke onderneming en bedrijfsactiviteiten. Standaard voorwaarden kunnen ontoereikend of ongunstig zijn.

Om deze fouten te voorkomen, is het raadzaam om de algemene voorwaarden door een jurist of advocaat te laten opstellen of controleren, specifiek voor de betreffende onderneming.

TOEPASSELIJKHEID VAN ALGEMENE VOORWAARDEN EN DE BATTLE OF FORMS

De toepasselijkheid van algemene voorwaarden en de battle of forms zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De partij met wie u zaken doet, dient op een goede manier in kennis te worden gesteld van het bestaan van uw algemene verkoopvoorwaarden en dat u deze van toepassing wilt verklaren op een overeenkomst. Dit is veruit hét moment waar u als bedrijf goed op moet letten. De meeste kwesties die bij ons als advocaten contractenrecht worden neergelegd, zijn zaken waar het toepassingsbereik ter discussie staat. Zeker wanneer een andere partij algemene inkoopvoorwaarden hanteert, zal moeten worden bekeken welke set algemene voorwaarden voorgaat. Dit noemen we de ‘Battle of Forms’. Laat u hierover goed door een advocaat algemene verkoopvoorwaarden informeren. Wanneer u internationaal zaken doet, gelden andere regels bij de ‘battle of forms’, het is belangrijk dat dit goed wordt bekeken, voordat u de overeenkomst sluit. Onze advocaten stellen sowieso voor om de meest wezenlijke afspraken niet (alleen) in algemene voorwaarden op te nemen, maar dit bespreekbaar te maken en in de commerciële overeenkomst op te nemen.

ADVOCAtenkantoor GESPECIALISEERD IN HET OPSTELLEN VAN ALGEMENE verKOOPVOORWAARDEN

Ons gespecialiseerde advocatenkantoor helpt u graag verder. Wanneer u advies wilt inwinnen over een contractuele vraag, dan biedt ons kantoor daartoe mogelijkheden. Wij zijn in heel Nederland actief en bieden ook support bij internationale vraagstukken. We hebben een sterk team van advocaten met als specialisatie contractenrecht. Onze advocaat commercial law Remko Roosjen geeft leiding aan dit team en we horen graag hoe we u het beste kunnen ondersteunen. Bent u op zoek naar andere praktijkgebieden, dan kunnen onze advocaten in Amsterdam u mogelijk ook ondersteunen, of aan een geschikte partner doorverwijzen. Uw belang staat bij ons te allen tijde voorop en we zoeken graag naar praktische oplossingen en snel resultaat. Neem contact op met onze specialist contractenrecht in Amsterdam en ontdek uw mogelijkheden.

+31 (0)20 – 210 31 38
remko.roosjen@maakadvocaten.nl

De juridische informatie in deze blog is uitsluitend bedoeld voor algemene informatieve doeleinden, en geen juridisch advies door een advocaat. Hoewel wij als advocatenkantoor in Amsterdam streven naar nauwkeurigheid en actualiteit van de verstrekte juridische informatie, kunnen onze advocaten niet garanderen dat alle informatie volledig, juist of actueel is en accepteren wij geen aansprakelijkheid. Voor persoonlijk juridisch advies, raadpleeg altijd een bevoegde juridische professional, zoals onze advocaten.