Ga naar de inhoud

Advocaat kort geding

Indien u als gedaagde partij in een kort geding fungeert, is het niet noodzakelijk om een advocaat te raadplegen. Echter, indien u in het kader van dit kort geding bij de civiele rechter een tegenvordering indient, wordt het inschakelen van een advocaat een vereiste.

Als partijen onderling een geschil hebben kunnen zij een civiele rechtszaak (ofwel ‘bodemprocedure’) starten. Een groot nadeel van deze bodemprocedure in Nederland is dat het wel maanden, en soms zelfs jaren, kan duren voordat een civiele rechter uitspraak doet. Dit kan problematisch zijn, omdat niet alle geschillen zo lang kunnen wachten op een rechterlijk oordeel en het juist wenselijk is dat er op korte termijn maatregelen worden genomen. Dit zal bijvoorbeeld het geval zijn wanneer voldoening van een geldvordering wordt gevorderd, maar goede redenen zijn om aan te nemen dat deze na verloop van tijd niet meer kan worden voldaan. Het opstarten van een kort geding gaat snel en u doet er goed aan (zeker daar waar de belangen groot zijn) advies in te winnen bij een kort geding advocaat. Dus waar de vorderingen die niet complex (of onbetwist zijn) zijn en/of een spoedeisend belang bevatten kan in plaats van een bodemprocedure een zogenaamd kort geding worden gestart.  In deze blog zet onze advocaat kort geding / procesrecht de voornaamste zaken op een rij bij het procederen in kort geding voor de civiele rechter.

Moet ik een advocaat nemen voor mijn rechtszaak?

Of u een advocaat nodig heeft, hangt af van de situatie. Er is hierbij ook en onderscheid te maken per soort rechtszaak en per rechterlijke instantie die de zaak voor u in behandeling zal nemen. Een civiele procedure betreft een situatie waar een geschil speelt tussen burgers of organisaties. Kort gezegd geldt het volgende:

  • Als de civiele procedure bij het kantongerecht (de laagste rechter) aanhangig is, bent u niet verplicht om advocaat in de arm te nemen. Het kantongerecht behandelt zaken waarbij de vordering minder dan € 25.000 bedraagt, maar ook arbeidszaken, huurkwesties of agentuurzaken.
  • Als u de gedaagde bent in een kort geding hoeft u geen advocaat in te schakelen. Dit is anders wanneer u in kort geding een tegeneis indient. Dan is een advocaat wel verplicht.
  • Bij alle andere civiele zaken voor de Nederlandse rechter met een groter belang, bent u verplicht om een advocaat in te zetten. Bijvoorbeeld bij de rechtbank, het gerechtshof of de Hoge Raad.

Wat is de definitie van een kort geding?

Een kort geding kan worden gedefinieerd als een volledig zelfstandige procedure die gericht is op de verkrijging van een voorlopige beslissing van de voorlopige voorzieningenrechter, vooruitlopend op een mogelijke bodemprocedure. Voor een kort geding -behalve voor IE-zaken- is niet vereist dat er gelijktijdig een bodemprocedure aanhangig is of alsnog aanhangig wordt gemaakt. De uitspraak van de voorzieningenrechter in kort geding is voorlopig wat betekent dat dat de uitspraak geldt tot de rechter in een vervolgprocedure een definitief oordeel geeft. Aldus hoeft de rechter in een bodemprocedure of in een ander kort geding zich niet te houden aan het voorlopige oordeel van de voorzieningenrechter. Dit voorlopige karakter heeft tot gevolg dat de voorzieningenrechter in kort geding bijvoorbeeld geen overeenkomsten kan vernietigen of ontbinden en geen verklaring voor recht kan geven omtrent de aansprakelijkheid. Deze oordelen zijn namelijk definitief en hebben geen voorlopig karakter. Onze team procesrecht en onze kort geding advocaat voeren regelmatig procedures in kort geding, denk aan een vordering tot het blijven nakomen van een overeenkomst, een vordering tot het opheffen van beslag, het opkomen tegen onrechtmatige publicaties of andere zaken die directe spoed hebben. Ook in het voeren van een zogeheten incassokortgeding is een kort geding dat onze procesadvocaten vaker voeren.

Wanneer start een advocaat een kort geding?

Of een zaak zich leent voor behandeling in een kort geding is afhankelijk van een tweetal voorwaarden. Allereerst moet de zaak geschikt zijn voor behandeling in kort geding. Dit betekent dat de zaak niet te ingewikkeld mag zijn; de voorzieningenrechter moet binnen de daarvoor beschikbare tijd tot een goede belangenafweging kunnen komen. In kort geding gelden namelijk korte termijnen en is snelheid van groot belang waardoor maar beperkt ruimte is voor (uitvoerige) bewijslevering. Als de zaak té complex is, zal de voorzieningenrechter deze niet in (verdere) behandeling nemen. Daarnaast moet er sprake zijn van een spoedeisend belang. De eisende partij moet niet kunnen wachten op een uitspraak in een bodemprocedure. Dit zal bijvoorbeeld het geval zijn als de gevolgen onomkeerbaar zijn, maar ook wanneer directe nakoming van een overeenkomst nodig is. Van belang is dat de eisende partij het spoedeisend belang in de dagvaarding goed moet onderbouwen. 

Hoe wordt een kort geding gestart?

Een kort geding wordt net zoals een bodemprocedure ingeleid met een dagvaarding die is opgesteld door een advocaat. Vervolgens wordt de conceptdagvaarding ingediend bij de rechtbank. Dit is anders in een bodemprocedure waarbij de dagvaarding eerst moet worden betekend aan de gedaagde partij en vervolgens de origineel betekende dagvaarding wordt aangebracht bij de rechtbank. De rechtbank geeft dan de datum en tijd van de zitting door waarna de deurwaarder de dagvaarding, met de zittingsdatum, uitreikt aan de gedaagde partij. Bij het bepalen van de dag en tijd houdt de rechtbank zoveel mogelijk rekening met de door de eisende partij opgegeven verhinderdata van partijen. Als gedaagde partij bent u niet verplicht om u te laten bijstaan door een kort geding advocaat, tenzij u een tegeneis (ofwel ‘eis in reconventie’) indient.

De zitting in kort geding

Tijdens de zitting krijgen zowel de eisende partij als de gedaagde partij de gelegenheid om de kwestie nader toe te lichten. In verreweg de meeste gevallen krijgen ook de advocaten de gelegenheid om eerst de juridische aspecten van de zaak van een toelichting te voorzien. Vergelijkbaar met een bodemprocedure stelt de voorzieningenrechter ook in kort geding vragen en stelt hij partijen in de gelegenheid om samen tot een oplossing (schikking) te komen. Als partijen tijdens de zitting geen schikking hebben bereikt dan zal de voorzieningenrechter aan het einde van de zitting aangeven wanneer de uitspraak (vonnis) volgt. De uitspraak zal meestal binnen twee weken na de zitting volgen.

Het vonnis in kort geding

Aangezien in een kort geding slechts beperkt plaats is voor (uitvoerige) bewijslevering bevat het vonnis een voorlopig oordeel wat betekent dat de uitspraak niet definitief is. Na het vonnis hebben partijen drie mogelijkheden: partijen leggen zich neer bij het vonnis, partijen starten een bodemprocedure of partijen gaan in hoger beroep tegen het kortgedingvonnis. Wanneer partijen zich neerleggen bij het vonnis wordt dit geaccepteerd als definitief oordeel. Indien partijen toch een bodemprocedure willen starten dan is dit een ‘normale’ dagvaardingsprocedure bij de civiele rechter. De zaak worden dan behandelt als een nieuwe zaak en de rechter in de bodemprocedure kan tot een ander oordeel komen dan de voorlopige voorzieningenrechter.

Hoger beroep instellen door een advocaat in kort geding

Wanneer een procedure een ongewenste uitkomst heeft in kort geding, dan is het mogelijk om hoger beroep in te stellen. Artikel 339 lid 2 Rv bepaalt dat het instellen van hoger beroep binnen vier weken na het gewezen vonnis moet geschieden. Die termijn is dus aanmerkelijk korter dan de termijn van een bodemprocedure, waarvoor een beroepstermijn van drie maanden geldt.

Advocaat voor kort geding procedures

Wilt u een kort geding starten of wordt u zelf gedagvaard in een kort geding? MAAK Advocaten heeft een team van ervaren kort geding advocaten die u graag bij een (incasso) kort geding kunnen bijstaan. Onze advocaten kunnen snel schakelen en u adviseren over de beste aanpak en strategie.

Telefoon: +31 (0) 20 210 31 38
E-Mail: mail@maakadvocaten.nl

Contactpersoon: Remko Roosjen | Kort geding advocaat

Remko Roosjen

Remko Roosjen

Als partner van MAAK en advocaat commercial law geeft Remko leiding aan aan het team Commerciële Geschillen en Contractenrecht. Remko is een gespecialiseerde advocaat contractenrecht en heeft een ruime ervaring in het voeren van procedures, waaronder voor de civiele rechter, in arbitrage en mediation. Remko is verbonden aan de specialisatievereniging voor Distributie, Franchise en Agentuur en doceert regelmatig over het snijvlak van commerciële contracten en productregelgeving. Lees meer over Remko op zijn persoonlijk profiel of op LinkedIn .