Meteen naar de inhoud

Arbitrageprocedure

Arbitrageprocedure

Een arbitrageprocedure is een alternatieve vorm van geschilbeslechting. Dat betekent dat er ook andere (processuele) regels een rol spelen. Onze advocaten zijn gespecialiseerd in arbitrage. Wanneer een commerciële overeenkomst wordt gesloten, inventariseren we of arbitrage boven de civiele rechter als bevoegd forum moet worden gekozen. Deels kan dat samenhangen met de partijachtergrond. Bijvoorbeeld een internationale afspraak met een Chinese fabrikant kan ertoe nopen dat arbitrage beter is. Niet in de laatste plaats omdat een Nederlands vonnis in China een (zeer) beperkt effect sorteert. De executie is met een zogeheten ‘arbitrair’ vonnis sterker gewaarborgd. Onze advocaten maken u graag wegwijs op dit terrein. We hebben een uitstekende kennis van het civiele (proces)recht en het opstellen van commerciële contracten.

Wat is de definitie van arbitrage?

Arbitrage kan het beste gedefinieerd worden als een methode van geschilbeslechting waarbij een onpartijdige arbiter of meerdere arbiters in een geschil tussen partijen een bindende uitspraak geeft. Arbitrage in Nederland is een alternatieve vorm van geschilbeslechting naast een reguliere gang naar de civiele rechter. De Raad van Arbitrage voor de Bouw is een bekend instituut. De toepasselijkheid van arbitrage wordt vaker in algemene voorwaarden geregeld.

Waarom arbitrage in plaats van een civiele procedure?

Arbitrage is een goed alternatief voor een procedure bij de civiele rechter. Een voordeel bij arbitrage is bijvoorbeeld dat een arbitrair vonnis veelal beter in niet-Europese landen ten uitvoer kan worden gelegd (Verdrag van New York, 1958). Een ander voordeel is dat arbitrage vertrouwelijk is en niet (zoals een civiele zaak) gepubliceerd wordt. Verder kunnen partijen ook een arbiter aanwijzen en daarmee is de wijze van geschilbeslechting evenwichtiger, dan te kiezen voor een rechter in het land (of arrondissement) waar een van de partijen zit.

Een arbitrageprocedure bij een zakelijk geschil

Wanneer een zaak is geëscaleerd, brengen we in kaart welk forum bevoegd is om een oordeel te geven over hetgeen partijen verdeeld houdt. Dit kan leiden tot een bevoegdheid van de civiele rechter, maar ook tot een bevoegd arbitrage-instituut. In algemene voorwaarden wordt vaker verwezen naar deze vorm van geschilbeslechting.

Raad van Arbitrage voor de Bouw

De Raad van Arbitrage voor de Bouw is een bekend arbitrage-instituut in Nederland. In arbitragezaken bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw kunt u zich laten vertegenwoordigen door een arbitrage advocaat. Dt is niet verplicht. In een bouwovereenkomst wordt vaak de toepasselijkheid van de Raad van Arbitrage voor de Bouw vastgelegd. Wanneer dit het geval is zijn de door de Raad van Arbitrage voor de Bouw opgestelde regels op uw handelsgeschil van toepassing. De Raad van Arbitrage voor de Bouw kent bijvoorbeeld een een Arbitragereglement en een Rolreglement.

Het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI)

Het Nederlands Arbitrage Instituut is eveneens een bekend en onafhankelijk arbitrage-instituut. Er worden hier bindenadviesprocedures en mediations gedaan. Het Nederlands Arbitrage Instituut is gevestigd in van Rotterdam. Wanneer voor de NAI een arbitrageprocedure moet worden opgestart is dat niet onderworpen aan een bepaalde vorm (zoals een dagvaarding bij de civiele rechter). De arbitrageovereenkomst, of hoe dat is afgesproken, moet wel bij de aanvraag worden gevoegd.

Wanneer het verzoek is binnengekomen bij het Nederlands Arbitrage Instituut zendt het NAI de arbitrageaanvraag per e-mail aan de andere partij, die daar dan kort op mag reageren. Nadat de arbiter(s) zijn aangesteld krijgen de eiser en de verweerder de gelegenheid een memorie van eis respectievelijk een memorie van antwoord te verzorgen. Het kan zijn dat er nog een schriftelijke ronde wordt verlangd. Aansluitend is er een mondelinge behandeling. In zoverre lijkt de structuur op een civiele procedure bij de overheidsrechter.

Het arbitraal kort geding

Het arbitraal kort geding toont veel gelijkenis met het ‘normale’ kort geding bij de civiele rechter. Een kort geding wordt ingesteld wanneer er behoefte bestaat aan een zogeheten voorlopige voorziening. Er is dus met spoed een oordeel van een arbitrage-instituut gewenst. De arbiters dienen dan binnen een kort tijdsbestek een uitspraak te doen. Niet altijd is er een apart geregelde spoedarbitrage.

Ervaren Advocaat in arbitrage

Ons advocatenkantoor heeft een sterke nationale en internationale focus op arbitrage. Wij weten hoe arbitrage moet worden ingeleid, bijvoorbeeld bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw, het Nederlands Arbitrage Instituut, de International Chamber of Commerce (ICC) of het UNCITRAL. Vanwege onze specialistische kennis kunnen we snel en efficiënt de koers bepalen voor het opstarten van de arbitrageprocedure.

Dankzij onze ruime expertise in zowel nationale als internationale arbitrageprocedures (waaronder ICC, UNCITRAL, NAI, Raad van Arbitrage voor de Bouw) kunnen wij u in verschillende arbitrageprocedures en branches bijstaan. Onze aanpak is pragmatisch en effectief. Veelvoorkomende arbitrageprocedures zijn bijvoorbeeld een kort geding over de opzegging van een duurovereenkomst, zoals een distributiecontract. Maar ook een geschillen over bouwprojecten en de in- en verkoop van producten kan voorwerp van een discussie zijn dat zich leent voor een arbitrageprocedure.

Vernietiging en herroeping van een arbitraal vonnis

Onze Amsterdamse procesadvocaten hebben veel ervaring in procedures met betrekking tot de vernietiging en herroeping een van arbitraal vonnis Niet alle rechters mogen een arbitraal vonnis te vernietigen. Zo is het bijvoorbeeld van belang dat de rechter in het land waar de arbitrage heeft plaatsgehad daartoe bevoegd is. In Nederland wordt dan gekeken naar en getoetst aan het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

In Nederland geldt een termijn van drie maanden na het gewezen arbitrair vonnis om vernietiging te vorderen bij de overheidsrechter. Dit is bijvoorbeeld vergelijkbaar met het instellen van een hoger beroep in een bodemprocedure. Wanneer u behoefte heeft aan gedetailleerd advies hierover, dan helpen onze advocaten gespecialiseerd in arbitrage u graag verder.

ADVOCAAT ARBITRAGE NODIG?

Ons advocatenkantoor in Amsterdam heeft een team van advocaten dat een sterke reputatie heeft in het voeren van arbitragezaken. Wilt u advies inwinnen over een te starten arbitrageprocedure, vernietiging of tenuitvoerlegging van een arbitraal vonnis, of wilt u meer weten over het beste arbitraal beding? Neem dan contact op met Remko Roosjen of met een van onze andere advocaten in Amsterdam.

T:  +31 (0)20 – 210 31 38
E: mail@maakadvocaten.nl
Contactpersoon: Remko Roosjen | Arbitrage Advocaat