Meteen naar de inhoud

Wanneer is wettelijke rente verschuldigd?

Wanneer is wettelijke rente verschuldigd?

Wettelijke rente is verschuldigd vanaf het moment dat de schuldenaar in verzuim is met de betaling van een geldsom. Verzuim treedt in na het verstrijken van de betalingstermijn, die zes weken kan zijn of een bij wettelijk voorschrift gestelde andere termijn, en na een eventuele ingebrekestelling, tenzij de wet een uitzondering maakt. Bij periodieke betalingen begint de rente te lopen vanaf de eerste dag van de daaropvolgende kalendermaand. In het geval van bestuursrechtelijke geldsommen is de wettelijke rente verschuldigd vanaf de dag volgend op die waarop de betalingstermijn is verstreken of, indien een beschikking tot betaling wordt vervangen door een nieuwe beschikking na bezwaar of beroep, vanaf het tijdstip waarop het bestuursorgaan in verzuim zou zijn geweest. Wettelijke rente is niet verschuldigd indien de schuldeiser zelf in verzuim is of de vertraging niet aan de schuldenaar kan worden toegerekend, zoals bij derdenbeslag. Rente op rente is pas verschuldigd na afloop van een jaar. De wettelijke rente wordt vastgesteld bij algemene maatregel van bestuur.

Wat is wettelijke rente?

Wettelijke rente is de rente die een schuldeiser volgens de wet kan vorderen van een schuldenaar die nalatig is gebleven bij het nakomen van een betalingsverplichting. Het dient als een vorm van schadevergoeding voor de schuldeiser, die schade lijdt doordat de debiteur niet op tijd betaalt. Er zijn twee soorten wettelijke rente:

  1. Wettelijke rente voor niet-handelstransacties: Dit geldt voor overeenkomsten met particulieren of consumenten. De rente is bedoeld voor situaties waarin een particulier of consument betrokken is, zoals bij de aankoop van een artikel voor persoonlijk gebruik. De huidige rente voor niet-handelstransacties is 7% per jaar in Nederland.
  2. Wettelijke rente voor handelstransacties: Dit geldt voor overeenkomsten tussen bedrijven of tussen bedrijven en overheidsinstanties. Deze rente is van toepassing op transacties die plaatsvinden in de context van handel. De huidige rente voor handelstransacties is 12.5% per jaar in Nederland.

De wettelijke rente wordt verschuldigd vanaf de fatale termijn die in de ingebrekestelling is genoemd, of vanaf de overeengekomen betaaltermijn als deze als fatale termijn is vastgesteld. In sommige gevallen, zoals bij schadevergoeding op grond van een onrechtmatige daad, is de wettelijke rente verschuldigd zonder ingebrekestelling.

Wat is het verschil tussen wettelijke rente en contractuele rente?

Het verschil tussen wettelijke rente en contractuele rente ligt in hun oorsprong, toepassingsgebied, en de mate van vrijheid die partijen hebben bij het vaststellen ervan.

Wettelijke Rente

Wettelijke rente is de rente die een schuldeiser volgens de wet kan vorderen van een schuldenaar die nalatig is gebleven bij het nakomen van een betalingsverplichting. Deze rente is bedoeld als een vorm van schadevergoeding voor de schuldeiser en is geregeld in de wet, specifiek in artikel 6:119 BW. Er zijn twee soorten wettelijke rente:

  • Wettelijke rente voor niet-handelstransacties: Dit geldt voor transacties met consumenten en particulieren. De huidige rente is 7% per jaar in Nederland.
  • Wettelijke rente voor handelstransacties: Dit geldt voor transacties tussen bedrijven of tussen bedrijven en overheidsinstanties en is geregeld in artikel 6:119a BW. De huidige rente is 12.5% per jaar in Nederland.

Wettelijke rente is verschuldigd vanaf het moment dat de schuldenaar in verzuim is, wat meestal begint na een ingebrekestelling of na het verstrijken van een overeengekomen fatale termijn.

Contractuele Rente

Contractuele rente is de rente die partijen onderling overeenkomen in een contract. Deze rente wordt van toepassing als partijen expliciet een rentepercentage hebben afgesproken voor het geval van te late betaling. Partijen hebben hierbij een grote mate van vrijheid om de hoogte van de rente en de voorwaarden vast te stellen, zolang deze niet in strijd zijn met de openbare orde en goede zeden.

  • Vrijheid in afspraken: Partijen kunnen bijvoorbeeld afspreken dat de schuldenaar bij te late betaling 10% rente per jaar verschuldigd is, of zelfs een rente per maand of kwartaal.
  • Hogere rente: In de praktijk is de contractuele rente vaak hoger dan de wettelijke rente, omdat deze specifiek is afgestemd op de risico’s en afspraken tussen de partijen.

Samenvatting

  • Oorsprong: Wettelijke rente is vastgelegd in de wet, terwijl contractuele rente voortkomt uit afspraken tussen partijen.
  • Toepassingsgebied: Wettelijke rente geldt als er geen specifieke afspraken zijn gemaakt, terwijl contractuele rente geldt als deze expliciet is overeengekomen.
  • Flexibiliteit: Wettelijke rente heeft vaste percentages bepaald door de wet, terwijl contractuele rente flexibel is en door de partijen zelf kan worden vastgesteld.

Deze verschillen maken dat wettelijke rente een standaard compensatie biedt bij te late betalingen, terwijl contractuele rente meer maatwerk mogelijk maakt afhankelijk van de specifieke afspraken tussen de betrokken partijen.

Advocatenkantoor gespecialiseerd in het incasseren van vorderingen

Ons gespecialiseerde advocatenkantoor helpt u graag verder bij al uw vragen rondom wettelijke rente. Wanneer u juridisch advies wilt inwinnen, dan biedt ons kantoor daartoe mogelijkheden. Wij zijn in heel Nederland actief en bieden ook support bij internationale vraagstukken. We hebben een sterk team van advocaten met als specialisatie contractenrecht. Onze advocaat commercial law Remko Roosjen geeft leiding aan dit team en we horen graag hoe we u het beste kunnen ondersteunen. Bent u op zoek naar andere praktijkgebieden, dan kunnen onze advocaten in Amsterdam u mogelijk ook ondersteunen, of aan een geschikte partner doorverwijzen. Uw belang staat bij ons te allen tijde voorop en we zoeken graag naar praktische oplossingen en snel resultaat. Neem contact op met onze specialist contractenrecht in Amsterdam en ontdek uw mogelijkheden.

+31 (0)20 – 210 31 38
remko.roosjen@maakadvocaten.nl

De juridische informatie in deze blog is uitsluitend bedoeld voor algemene informatieve doeleinden, en geen juridisch advies door een advocaat. Hoewel wij als advocatenkantoor in Amsterdam streven naar nauwkeurigheid en actualiteit van de verstrekte juridische informatie, kunnen onze advocaten niet garanderen dat alle informatie volledig, juist of actueel is en accepteren wij geen aansprakelijkheid. Voor persoonlijk juridisch advies, raadpleeg altijd een bevoegde juridische professional, zoals onze advocaten.

Remko Roosjen

Remko Roosjen

Als partner van MAAK en advocaat commercial law geeft Remko leiding aan aan het team Commerciële Geschillen en Contractenrecht. Remko is een gespecialiseerde advocaat contractenrecht en heeft een ruime ervaring in het voeren van procedures, waaronder voor de civiele rechter, in arbitrage en mediation. Remko is verbonden aan de specialisatievereniging voor Distributie, Franchise en Agentuur en doceert regelmatig over het snijvlak van commerciële contracten en productregelgeving. Lees meer over Remko op zijn persoonlijk profiel of op LinkedIn .