Ga naar de inhoud

Belangrijkste wettelijke procedures voor incasso

Incasso is complex vanwege belangrijke juridische procedures. Deze omvatten het uitvaardigen van een dagvaarding, het innen van betalingen, het uitvoeren van vermogenscontroles en aanvullende juridische diensten. Elke stap is cruciaal voor het succesvol nakomen van financiële verplichtingen door debiteuren.

Belangrijkste opmerkingen

 • De eerste stappen bij het incasseren van schulden omvatten het verzenden van een dagvaarding tot betaling, het aankondigen van een gerechtelijke procedure, het in kennis stellen van een rechtszaak en het betekenen van gerechtelijke documenten aan de debiteur.
 • Incassoprocedures kunnen bestaan uit gerechtelijke stappen, faillissementsprocedures en de noodzaak van een executoriale titel na het verkrijgen van een vonnis. Er zijn kortgedingprocedures en gewone procedures, afhankelijk van de complexiteit van de vordering.
 • Prejudiciële aandacht en wettelijke kennisgevingseisen zijn belangrijke stappen bij het incasseren van schulden, waardoor de schuldeiser kosten en rente kan vorderen en ervoor kan zorgen dat de juiste juridische procedures worden gevolgd.
 • Andere incassoprocedures zijn het inschakelen van incassobureaus, het opstarten van een faillissementsprocedure, het vragen van een vergoeding voor incassokosten, het ten uitvoer leggen van buitenlandse vonnissen en het gebruikmaken van de EU-procedures voor geringe vorderingen voor grensoverschrijdende geschillen over kleinere bedragen.

Dagvaarding tot betaling naar Nederlands recht

De dagvaarding tot betaling dient als eerste kennisgeving aan de schuldenaar en biedt hem de mogelijkheid om de openstaande bedragen te regelen en verdere gerechtelijke stappen te voorkomen. In het kader van incassoprocedures in het rechtssysteem speelt de aanmaning een cruciale rol. Het is een formeel document dat een overzicht geeft van de schuld van de debiteur, samen met nauwkeurige rente- en kostenberekeningen die de exact verschuldigde bedragen specificeren.

Na ontvangst van de dagvaarding wordt de schuldenaar sterk aangemoedigd om onmiddellijk te betalen om escalatie van het incassoproces te voorkomen. Als dit niet gebeurt, kan dit leiden tot verdere gerechtelijke stappen door de schuldeiser. Door middel van de dagvaarding tot betaling wordt aandacht besteed aan de schuld vóór het vonnis, wat beslaglegging op het vermogen van de schuldenaar kan inhouden, waardoor de schuldeiser een voordeel heeft in het incassoproces.

De dagvaarding tot betaling fungeert als een wettelijke kennisgeving, waarmee de ernst van de zaak wordt aangegeven en de intentie van de schuldeiser om de schuld indien nodig via het rechtssysteem te vervolgen. Het is een belangrijke stap in het incassoproces, omdat het beide partijen de kans geeft om de zaak in der minne te schikken voordat er een rechtszaak wordt aangespannen.

Aankondiging van een gerechtelijke procedure

De aankondiging van een gerechtelijke procedure dient als een officiële kennisgeving aan de debiteur, waarin deze op de hoogte wordt gesteld van een lopende rechtszaak en de noodzaak om de openstaande schuld aan te pakken. Deze stap speelt een cruciale rol in het incassoproces door de debiteur de gelegenheid te bieden de zaak op te lossen voordat verdere gerechtelijke stappen worden ondernomen.

Kennisgeving van rechtszaak

Als incassobureau zijn wij gespecialiseerd in het opstellen van effectieve aanmaningen. De aanmaning wordt gebruikt als laatste mogelijkheid voor de debiteur om openstaande bedragen aan te pakken. Het is een formele ingebrekestelling die voorafgaat aan verdere gerechtelijke stappen.

Een incassoprocedure kan worden gestart als de debiteur niet betaalt of niet reageert op deze aanmaning. De ingebrekestelling bevat de exacte wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten die door de incasso-advocaten worden berekend. Het geeft de debiteur de kans om de schuld te voldoen voordat de procedure escaleert.

Als de debiteur de openstaande bedragen nog steeds niet aanpakt, kan een dagvaarding worden uitgebracht, waarmee een gerechtelijke procedure wordt gestart. In bepaalde gevallen kan een kort geding worden gevoerd, waarbij conservatoir beslag kan worden gelegd op het vermogen van de schuldenaar. De kosten van de incasso-advocaat kunnen worden verhaald op de schuldenaar.

Betekening van gerechtelijke stukken

Om een gerechtelijke procedure te starten, moeten gerechtelijke stukken op de juiste wijze worden betekend aan de schuldenaar, waarmee de start van de gerechtelijke procedure formeel wordt aangekondigd. In het incassoproces spelen incasso-advocaten een cruciale rol bij de betekening van gerechtelijke stukken aan de schuldenaar.

Deze stap is een essentieel onderdeel van het incassoproces en zorgt ervoor dat de debiteur op de hoogte is van de juridische stappen die tegen hem worden ondernomen. De incassoprocedure kan verschillende gerechtelijke stappen omvatten, zoals voorlopige voorzieningen of executoriaal beslag.

De betekening van gerechtelijke stukken biedt de schuldenaar ook de gelegenheid om te onderhandelen over een betalingsregeling of om de schuld te vereffenen voordat verdere gerechtelijke stappen worden ondernomen. De juiste betekening van gerechtelijke stukken is een essentiële stap in het incassoproces om ervoor te zorgen dat de schuldenaar op de hoogte wordt gesteld en de wettelijke procedures worden nageleefd.

Incassoprocedures

Incassoprocedures omvatten een gestructureerde en strategische aanpak om uitstaande bedragen op efficiënte wijze te innen. De wettelijke procedures die beschikbaar zijn, bieden meerdere invordering routes voor hardnekkige schulden. Hier volgen enkele belangrijke aspecten van incassoprocedures:

 • Juridische procedure voor de rechter: als de schuldenaar niet reageert op de eerste aanmaning of de openstaande bedragen niet voldoet, kunnen gerechtelijke stappen worden ondernomen. Dit kan inhouden dat er een gerechtelijke procedure wordt gestart om een vonnis tegen de schuldenaar te verkrijgen.
 • Incassokosten: in incassoprocedures kan de schuldeiser gerechtigd zijn om incassokosten te vorderen van de schuldenaar. Deze kosten kunnen bestaan uit juridische kosten, administratiekosten en andere redelijke kosten die tijdens het incassoproces worden gemaakt.
 • Faillissementsprocedures: in bepaalde gevallen, als de schuldenaar niet in staat is om zijn schulden te betalen, kan een faillissementsprocedure worden gestart. Dit kan een middel zijn voor de schuldeiser om hun uitstaande bedragen terug te krijgen door de liquidatie van de activa van de schuldenaar.
 • Verjaringstermijn: het is belangrijk om op de hoogte te zijn van de verjaringstermijn voor het innen van schulden. De verjaringstermijn bepaalt binnen welk tijdsbestek gerechtelijke stappen kunnen worden ondernomen om de vordering te innen. Als de verjaringstermijn is verstreken, kan de schuldeiser het recht verliezen om de vordering te innen.
 • Executoriale titel: zodra er een vonnis is verkregen tegen de schuldenaar, kan er een executoriale titel worden aangevraagd. Hierdoor kan de schuldeiser het vonnis ten uitvoer leggen en verdere actie ondernemen om de uitstaande bedragen te innen.

Kort geding vs. gewone procedure

Op het gebied van incassoprocedures wordt een onderscheid gemaakt tussen een kort geding en bodemprocedures. Een kort geding biedt een sneller en eenvoudiger proces, waardoor ze geschikt zijn voor eenvoudige vorderingen met duidelijk bewijs. Aan de andere kant zijn gewone procedures uitgebreider en formeler, waardoor ze beter geschikt zijn voor complexe zaken die uitgebreid bewijs en argumenten vereisen.

Een manier om de verschillen tussen deze twee soorten procedures te begrijpen is door middel van een vergelijkingstabel:

Verkorte procedureGewone procedure
Snelle oplossing, vaak binnen enkele weken Lang proces, duurt enkele maanden of langer
Nadruk op dringende zaken en onmiddellijke verlichting (voorlopige voorzieningen)
Maakt een grondig onderzoek van de zaak mogelijk
Minder duur en minder formaliteitenOmvangrijker en duurder
Geschikt voor eenvoudige vorderingen met duidelijk bewijs (en vorderingen tot nakoming (art. 3:296 BW)Beter voor complexe zaken waarvoor uitgebreid bewijs en argumenten nodig zijn

In een kort geding geeft de rechter voorrang aan dringende zaken en streeft hij naar onmiddellijke verlichting voor de betrokken partijen. Dit type rechtszaak is over het algemeen minder duur, omdat er minder formaliteiten en incassokosten mee gemoeid zijn. Aan de andere kant maken gewone procedures een grondiger onderzoek van de zaak mogelijk, waarbij verschillende factoren zoals wettelijk belang in overweging worden genomen. Hoewel het langer kan duren om tot een uitspraak te komen, bieden gewone procedures een uitgebreide oplossing voor complexe incassozaken.

Prejudiciële aandacht

Prejudiciële aanmaning is typisch een eerste stap in incassoprocedures. Hierbij wordt een formele aanmaning naar de debiteur gestuurd, waarin de kosten en rente worden gevorderd. Deze praktijk stelt schuldeisers in staat om op efficiënte wijze betaling af te dwingen door beslag te leggen op het vermogen van de schuldenaar voordat de rechtbank de vordering vaststelt, wat een voordeel biedt bij het innen van schulden.

Wettelijke kennisgeving eisen

De eerste stap in het incassoproces is het voldoen aan de wettelijke aanmaning vereisten, zodat de debiteur een laatste kans krijgt om het uitstaande bedrag te voldoen. Deze ingebrekestelling dient als herinnering aan de debiteur en wijst op de mogelijkheid van gerechtelijke stappen als de schuld onbetaald blijft.

De ingebrekestelling wordt meestal gevolgd door een dagvaarding, waarmee een kort geding wordt gestart. In dit stadium kan de schuldeiser de juiste aanmaning- en incassokosten vorderen, afhankelijk van eventuele bestaande overeenkomsten. Naast de openstaande schuld kan de schuldenaar ook wettelijke rente of wettelijke handelsrente verschuldigd zijn.

Het niet voldoen aan de wettelijke aanmaning en het niet voldoen aan de schuld kan ertoe leiden dat de schuldeiser het faillissement aanvraagt om het openstaande bedrag terug te vorderen.

Incassobureaus

Incassobureaus kunnen ook een rol spelen in de fase voorafgaand aan de gerechtelijke procedure door een eerste kennisgeving te doen aan debiteuren voordat gerechtelijke stappen worden ondernomen. Deze bureaus zijn verantwoordelijk voor het contacteren van de debiteur en hem herinneren aan zijn openstaande schuld.
Ze kunnen ook extra kosten en rente vorderen nadat een juiste aanmaning is verstuurd. Het incassoproces kan gepaard gaan met een kort geding, waarbij het bureau kan verzoeken om conservatoir beslag op het vermogen van de schuldenaar te leggen. Hierdoor kunnen schuldeisers beslag leggen op de activa van de schuldenaar voordat de rechtbank de vordering heeft vastgesteld.
Daarnaast kunnen incassobureaus, afhankelijk van contractuele afspraken, buitengerechtelijke incassokosten en wettelijke rente maken. Het belangrijkste doel van deze bureaus is om debiteuren aan te moedigen om te betalen en verdere gerechtelijke stappen, die mogelijk kunnen leiden tot een faillissement, te voorkomen.

Faillissementsprocedure

Een faillissementsprocedure is een effectief middel om schulden te innen, waarbij de prioriteit ligt bij het afdwingen van betaling boven het failliet verklaren van schuldenaren. Deze juridische actie is erop gericht schuldenaren te dwingen hun schulden te betalen in plaats van hun activa te liquideren.

Hier zijn enkele belangrijke punten om te begrijpen over faillissementsprocedures:

 • Snelle en goedkope procedure: een faillissementsprocedure kan snel en tegen relatief lage kosten worden gestart, waardoor het een aantrekkelijke optie is voor schuldeisers die hun schulden efficiënt willen innen.
 • Gestart met een onbetwiste vordering: voordat een faillissementsaanvraag wordt ingediend, moeten schuldeisers een onbetwiste vordering op de schuldenaar hebben. Dit zorgt ervoor dat de rechtbank de procedure kan voortzetten zonder onnodige vertragingen of geschillen.
 • Kort geding: voordat de rechtbank de schuldenaar failliet verklaart, kan zij een kort geding bevelen om te bepalen of de financiële situatie van de schuldenaar het faillissement rechtvaardigt. Deze stap stelt de rechtbank in staat om te beoordelen of de schuldenaar in staat is om de schuld terug te betalen en om mogelijke alternatieven voor een faillissement te onderzoeken.
 • Incassokosten: de kosten die gepaard gaan met een faillissementsprocedure, zoals juridische kosten en gerechtskosten, worden doorgaans gedragen door de schuldenaar. Dit stimuleert schuldenaren om hun schulden snel af te lossen om extra financiële lasten te vermijden.

Vergoeding voor incassokosten

Een vergoeding voor incassokosten kan worden geëist wanneer schuldenaren niet binnen de gestelde termijn betalen, samen met rente voor te late betalingen. Incassoprocedures zijn gericht op het efficiënt en eerlijk innen van uitstaande schulden. Wanneer een schuldenaar niet betaalt, kan de schuldeiser een vergoeding eisen voor incassokosten. Deze kosten kunnen wettelijke rente omvatten, die wordt berekend op basis van het uitstaande bedrag na afloop van de betalingstermijn.

De vergoeding voor incassokosten kan via verschillende juridische procedures worden geëist. In een kort geding kan de schuldeiser de rechter verzoeken om de schuldenaar te veroordelen tot betaling van de openstaande schuld, inclusief de incassokosten. Als de schuldenaar hier nog steeds niet aan voldoet, kunnen verdere juridische stappen worden ondernomen, zoals conservatoir beslag op roerende goederen. Hiermee kan de schuldeiser activa veiligstellen die verkocht kunnen worden om de schuld te voldoen.

Om een beslagprocedure te starten, moet de schuldeiser een verzoekschrift indienen bij de rechtbank. De rechtbank beoordeelt vervolgens de vordering en bepaalt of de schuldenaar verplicht is om de openstaande schuld en de bijbehorende incassokosten te betalen.

Het is belangrijk dat schuldeisers juridisch advies inwinnen om de incassokosten en de mogelijke vergoeding ervan op de juiste manier aan te pakken. Door de wettelijke procedures en vereisten te begrijpen, kunnen schuldeisers hun schulden effectief innen en er tegelijkertijd voor zorgen dat de wet wordt nageleefd.

Buitenlandse vonnissen ten uitvoer leggen

Het ten uitvoer leggen van buitenlandse vonnissen vereist een grondig begrip van de voorwaarden en het proces. Hier volgen enkele belangrijke punten om rekening mee te houden:

 • Vereiste documentatie: een kopie van het afgegeven vonnis en een certificaat van uitvoerbaarheid zijn nodig voor erkenning en tenuitvoerlegging.
 • Tijdsbestek en beperkingen: in tegenstelling tot sommige jurisdicties is er in Nederland geen vooraf bepaalde termijn voor erkenning en tenuitvoerlegging.
  Voor beslissingen op grond van verdragen zoals het Verdrag van Lugano kunnen andere vereisten gelden.

Het is belangrijk op te merken dat de tenuitvoerlegging periode tot twintig jaar kan duren. Dit betekent dat zelfs als de buitenlandse verjaringstermijn is verstreken, dit geen invloed heeft op de erkenning en tenuitvoerlegging van het vonnis.

In het geval van incasso, als gerechtelijke stappen nodig zijn om een buitenlands vonnis ten uitvoer te leggen, kan een kort geding worden gestart om een voorlopige maatregel te verkrijgen. Dit kan het bevriezen of in beslag nemen van activa inhouden om de schuld zeker te stellen.

Bij het ten uitvoer leggen van buitenlandse vonnissen is het ook belangrijk om rekening te houden met de bijkomende kosten. Deze kunnen bestaan uit buitengerechtelijke incassokosten en wettelijke rente.

Als lid van de EU heeft Nederland procedures opgesteld om de inning van schulden binnen de Europese Unie te vergemakkelijken. Dit omvat de mogelijkheid om de Europese procedure voor geringe vorderingen te gebruiken voor vorderingen tot € 5.000.

EU-prodecures voor geringe vorderingen

Als het gaat om het oplossen van grensoverschrijdende geschillen over kleinere geldbedragen, bieden de EU-procedures voor geringe vorderingen een gestroomlijnde en efficiënte oplossing voor burgers van EU-lidstaten. Met deze procedure kunnen schulden worden geïnd door middel van gerechtelijke stappen, waardoor het proces wordt vereenvoudigd en de kosten voor zowel schuldeisers als schuldenaren worden verlaagd.

EU-procedures voor geringe vorderingen
Bedrag limiet: tot €5.000
Toepasselijkheid: zowel de schuldeiser als de schuldenaar zijn burgers van een EU-lidstaat
Belangrijkste stappen: Formulier A invullen, voorleggen aan de bevoegde rechtbank, beslissing van de rechtbank afwachten

Conclusie

Concluderend kan worden gesteld dat het begrijpen van de belangrijkste juridische procedures voor het innen van schulden essentieel is voor een succesvolle inning. Deze procedures, zoals het uitbrengen van een dagvaarding, het nauwkeurig berekenen van rente en kosten en het verkennen van invordering routes, bieden een gestructureerde aanpak voor het innen van schulden. Daarnaast biedt de pre-juridische fase ondersteuning bij aanmaningsbrieven en gerechtelijke procedures. Door deze procedures te volgen en gebruik te maken van gespecialiseerde incasso-advocaten, kunnen particulieren en bedrijven het incassoproces effectief doorlopen.

Neem contact op met onze incasso-advocaten

Als u meer wilt weten over de belangrijkste juridische procedures voor incasso, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons deskundige en toegewijde team van ons Amsterdamse advocatenkantoor. Onze advocaten zijn toegewijd aan het leveren van uitzonderlijke juridische diensten en persoonlijke aandacht voor uw unieke behoeften. U kunt contact met ons opnemen via onze website, per e-mail of per telefoon. We kijken uit naar de mogelijkheid om u te helpen door de complexiteit van het juridische landschap te navigeren en de best mogelijke resultaten voor uw zaak te bereiken.

Contactpersoon: Remko Roosjen | advocaat
Kantoornummer: +31 (0)20 – 210 31 38
remko.roosjen@maakadvocaten.nl

De inhoud van deze juridische blog is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en mag niet worden beschouwd als juridisch advies of als vervanging van professioneel juridisch advies. Hoewel we ernaar streven om de nauwkeurigheid en actualiteit van de gepresenteerde informatie te waarborgen, kunnen we de volledigheid of toepasbaarheid ervan op uw specifieke omstandigheden niet garanderen. We raden u aan om een gekwalificeerde advocaat te raadplegen voor advies over uw individuele juridische zaken. De inhoud van deze blog kan onderhevig zijn aan wijzigingen of updates zonder voorafgaande kennisgeving, en we wijzen elke verantwoordelijkheid af voor eventuele fouten of weglatingen in de verstrekte informatie.

Remko Roosjen

Remko Roosjen

Als partner van MAAK en incasso advocaat geeft Remko leiding aan aan het team Commerciële Geschillen en Contractenrecht. Remko is een gespecialiseerde advocaat contractenrecht en heeft een ruime ervaring in het voeren van procedures, waaronder incassoprocedures, voor alle rechtbanken in Nederland, arbitrage en mediation. Remko is verbonden aan de specialisatievereniging voor Distributie, Franchise en Agentuur en doceert regelmatig over het snijvlak van commerciële contracten en productregelgeving. Lees meer over Remko op zijn persoonlijk profiel of op LinkedIn .