Meteen naar de inhoud

Bewijsbeslag

Bewijsbeslag

In de laatste blog van onze reeks Bewijs in civiele procedures gaan wij in op het conservatoir bewijsbeslag. Het leggen van bewijsbeslag start altijd met een verkregen verlof van de voorzieningenrechter om het beslag te mogen leggen, het zogenaamde beslagverlof. Hiervoor wordt door de procesadvocaat een verzoekschrift ingediend bij de rechter, waarin toestemming wordt gevraagd om tot bewijsbeslag over te mogen gaan. Doorgaans wordt een verzoek binnen een of enkele dagen na de aanvraag door de rechter behandeld.

Het conservatoir bewijsbeslag kan een geschikt instrument zijn wanneer in een vroegtijdig stadium bescheiden moeten worden veiliggesteld. Onze advocaten procesrecht leggen regelmatig namens cliënten conservatoir beslag, waaronder ook bewijsbeslag. Omgekeerd kan het voorkomen dat u aan de andere kant staat en geconfronteerd wordt met een onterecht gelegd conservatoir beslag op uw bescheiden. Dat kan enorme invloed hebben op het functioneren van u, of uw bedrijf. In dat geval staan onze procesadvocaten u bij tijdens een zogeheten opheffingskortgeding, een procedure bij de civiele rechter waarmee het beslag opgeheven kan worden. Het bewijsbeslag is in vergelijking tot andere instrumenten nog tamelijk nieuw. Laat u hierover dus goed adviseren voordat u een dergelijke vordering wenst in te stellen.

Wat betekent conservatoir bewijsbeslag?

Het woord conservatoir is afgeleid van het woord conserveren, ofwel bewaren. Door het leggen van conservatoir beslag worden zaken of goederen geconserveerd, totdat een eindbeslissing is genomen. Het is dus een vorm van veilig stellen.

Conservatoir bewijsbeslag wordt dan ook gelegd om bewijsmiddelen veilig te stellen voor, of tijdens een procedure. Het conservatoir bewijsbeslag kan worden aangewend bij geschillen rondom intellectuele eigendomsrechten, maar ook bij andere geschillen. Voor intellectuele eigendomsrechten volgt de bevoegdheid tot conservatoir bewijsbeslag uit een specifieke regeling, namelijk 1019b Rv. Voor niet-intellectueel eigendom gerelateerde zaken volgt de bevoegdheid uit de regeling van het reguliere conservatoir beslag.

Hoe werkt het conservatoir beslag op bewijs?

Voor het leggen van bewijsbeslag dient een verzoekschrift ingediend te worden. Dit verzoekschrift dient te worden opgesteld door een advocaat. Aan dit verzoekschrift zijn dezelfde eisen verbonden als aan die van het verzoek tot inzage (link naar blog exhibitieplicht), namelijk de vereisten van artikel 843a Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

  1. De bescheiden dienen voldoende bepaald te zijn bij het verzoek om beslag te leggen;
  2. De eiser dient een rechtmatig belang te hebben bij afgifte van de bescheiden; en
  3. De bescheiden moeten een rechtsbetrekking betreffen waarbij de beslaglegger ook partij is.

Hierbij zij wederom opgemerkt dat een verzoek tot bewijsbeslag dient te worden afgewezen indien sprake is van een fishing expedition.

Na indiening van het verzoek oordeelt de rechter of is voldaan aan de vereisten van 843a Rv en zal dan wel of geen verlof verlenen om beslag te leggen. In het geval dat verlof wordt verleend door de rechter zal een deurwaarder het beslag leggen. De deurwaarder kan dan op zoek gaan naar bewijsmiddelen en zal deze veilig stellen. De beslagene, dat wil zeggen degene die het beslag treft, is dan verplicht mee te werken aan de beslaglegging.  

Belangrijk is op te merken dat de Hoge Raad heeft bepaald dat wanneer conservatoir bewijsbeslag is gelegd dit bewijs niet direct mag worden ingezien door de beslaglegger. Voor deze inzage zal in een aparte procedure, op voet van artikel 843a Rv inzage moeten worden gevorderd. Nadat de rechter hierover heeft geoordeeld zal pas inzage in het beslagene verkregen worden. 

Opheffingskortding opstarten bij conservatoir bewijsbeslag

Het kan zijn dat u getroffen wordt door een conservatoir bewijsbeslag maar meent dat dit onterecht is. Zo heeft de verzoekende partij bijvoorbeeld geen recht op de stukken, is er geen (summierlijk deugdelijke) vordering en/of ontbreekt de spoedeisendheid tot het leggen van beslag. Wanneer u hier onverhoopt mee te maken krijgt kunt u een kort geding opstarten om het conservatoir beslag weer opgeheven te krijgen. Wij noemen dit het opheffingskortgeding. U kunt dan bij de voorzieningenrechter betogen waarom u meent dat het conservatoire bewijsbeslag onterecht is gelegd en verzoeken tot de opheffing van dit beslag. Onze advocaten voor procesrecht voeren regelmatig opheffingskortgedingen. Ook voor een normaal kort geding kunt u bij onze advocaat procesrecht terecht.

Advocaat voor bewijsbeslag

Maak Advocaten in Amsterdam is onder andere gespecialiseerd in het burgerlijk procesrecht en heeft veel ervaring met het leggen van (bewijs)beslag. Wilt u advies inwinnen bij een ervaren advocaat voor bewijsbeslag, of vreest u dat bewijs verloren gaat voor een mogelijk aan te spannen procedure? Onze ervaren advocaten in Amsterdam brengen graag uw juridische positie in beeld om u vervolgens van een praktisch advies te voorzien en/of u bij te staan in een gerechtelijke procedure. Neem gerust contact op met onze advocaat procesrecht of met een van onze andere advocaten in Amsterdam.

T:  +31 (0)20 – 210 31 38
E: mail@maakadvocaten.nl 

Procesrecht

Raadpleeg ook onze andere blogs over het Nederlandse procesrecht:

Deel I:              Bewijslast

Deel II:            Het voorlopig getuigenverhoor

Deel III:           Het voorlopig deskundigenbericht

Deel IV:           Exhibitieplicht

Deel V:            Bewijsbeslag

Sander van Someren Gréve

Sander van Someren Gréve

Sander van Someren Gréve is als senior associate werkzaam op het gebied van Product Safety, Commercial & International Trade. Sander is een daadkrachtige advocaat met veel kennis en expertise van de maakindustrie. Spelers binnen de keten waarderen Sander ook in zijn rol als betrouwbare sparring partner bij strategisch te maken keuzes. Naast zijn advieswerk bij commerciële transacties, vormt een belangrijk deel van zijn werk het procederen over (internationale) handelsgeschillen. Dat kan gaan over een dispuut bij een overeenkomst, productaansprakelijkheid of andere (professionele) aansprakelijkheden.