Advocaat bij

Vaststellingsovereenkomst ontbinden

Een vaststellingsovereenkomst ontbinden brengt een aantal zaken met zich mee. Een vaststellingsovereenkomst kan op meerdere momenten worden gesloten en ook weer worden ontbonden of vernietigd.  Vaak wordt een vaststellingsovereenkomst gesloten wanneer partijen een civiele procedure voor de rechter wensen te beëindigen of te voorkomen.

Het kan zo zijn dat – ondanks de (aanvankelijk) duidelijke afspraken in de vaststellingsovereenkomst, toch een partij tekort schiet. Wanneer hiervan sprake is – en dit is toerekenbaar – kan de overeenkomst mogen worden ontbonden.

Vaststellingsovereenkomst ontbinden

Het ontbinden van een vaststellingsovereenkomst is in de regel vormvrij. U moet er wel goed rekening mee houden dat u bij het ontbinden goed de gronden opsomt waarom u ontbindt. Doet u dat niet dan kan het tot gevolg hebben dat de ontbinding van de vaststellingsovereenkomst niet rechtsgeldig was. Wanneer de ontbinding niet rechtsgeldig is, dan betekent dat in de regel dat de overeenkomst doorloopt.

Vaststellingsovereenkomst ontbinden uitgesloten

Vaker wordt ontbinding uitgesloten in een vaststellingsovereenkomst. De achtergrond daarvan is dat het soms onwenselijk kan zijn om – zelfs bij een tekortschieten – toch weer in de oude situatie te belanden. Sterker, soms kan niet meer naar de oude situatie worden teruggegrepen. Denk bijvoorbeeld aan een procedure bij de rechter die door een schikking is doorgehaald (het kan ondoenlijk zijn om dan weer opnieuw te moeten gaan procederen). Een ander voorbeeld is een bedrijfsovername – wanneer de closing (dat wil zeggen: de koop en overdracht van de aandelen heeft plaatsgehad) het ondoenlijk, zo niet onmogelijk is dit tij te keren (‘you cannot unscramble scrambled eggs’).

Vaststellingsovereenkomst gedeeltelijk ontbinden?

Wanneer ontbinding is uitgesloten is het mogelijk wél nog een optie om ‘gedeeltelijk’ te ontbinden. Er wordt dan slechts een beperkt deel uit de vaststellingsovereenkomst ontbonden en het overige blijft dan in tact. Of dit mogelijk is, moet per geval goed worden bekeken en in de literatuur is er geen eenduidig antwoord of met een algehele uitsluiting van ontbinding ook per definitie een gedeeltelijke ontbinding wordt bedoeld.

Vaststellingsovereenkomst ontbinden of vernietigen?

Ontbinden van een vaststellingsovereenkomst doet u doorgaans wanneer er sprake is van een toerekenbare tekortkoming. Oftewel, de andere partij houdt zich niet aan de (nieuwe) afspraken. Partijen kunnen ook de rechter vragen de vaststellingsovereenkomst te wijzigen óf te ontbinden – dit doet u bij onvoorziene omstandigheden (welke van dien aard zijn dat de wederpartij naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst niet mag verwachten. Aan deze wijziging of ontbinding kan terugwerkende kracht worden verleend). Denkt u bijvoorbeeld aan het coronavirus (COVID-19) . Dit virus is een onvoorziene omstandigheid en kan ertoe leiden dat de overeenkomt ontwricht is geraakt.

Vernietiging van een vaststellingsovereenkomst doet u wanneer de wil om die overeenkomst te sluiten onjuist gevormd is. U kunt hierbij denken aan bedrog, een vorm van dwaling, of zelfs bedreiging om de overeenkomst aan te gaan. Ook kan er op andere wijze een misbruik van omstandigheden rijzen, waardoor de overeenkomst mag worden vernietigd.

Een vernietiging heeft een andere uitkomst dan een ontbinding en u dient de gevolgen goed te laten beoordelen voordat u een keuze maakt (mocht u op beide gronden succesvol een beroep kunnen doen).

Kortom, wanneer u de mogelijkheid van ontbinding overweegt, is het goed u daarover te laten adviseren, bijvoorbeeld door een advocaat contractenrecht.

Neem contact met ons op

Zo kan MAAK u helpen

Wij hebben de verlangde kennis wanneer het gaat om  het ontbinden van vaststellingsovereenkomsten. We helpen u graag bij een onderhandelingstraject odf het vormgeven van de ontbinding oor u te wijzen op mogelijkheden en risico’s. Ook kunnen we voor u een vaststellingsovereenkomst opstellen of beoordelen. We gaan voor duurzame relaties met onze opdrachtgevers. Ons eerste overleg is altijd vrijblijvend en vertrouwelijkheid is gewaarborgd. Telefonisch zijn we voor u van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 21.00 uur bereikbaar onder T: 020 210 31 38 en e-mails lezen we dagelijks (remko.roosjen@maakadvocaten.nl). Vooraf een vraag insturen of een terugbelverzoek achterlaten? Dat kan via ons contactformulier.