Meteen naar de inhoud

Advocaat Franchise­overeenkomst

De franchiseovereenkomst is een overeenkomst waarbij de franchisegever het recht verleend aan de franchisenemer om een franchiseonderneming te exploiteren tegen een tussen partijen afgesproken vergoeding.  Bij het opstellen van een franchisecontract moet u aan een aantal zaken denken, niet in de laatste plaats de nieuwe Franchisewet uit januari 2021 die in het burgerlijk wetboek is ondergebracht. In de franchiseovereenkomst regelt u de voornaamste verplichtingen van de franchisegever naar de franchisenemer en omgekeerd. Als advocaat franchiseovereenkomst komt Remko Roosjen diverse soorten formules voor franchise tegen en is er een uiteenlopend aantal zaken dat partijen met elkaar af kunnen spreken.

Advocaat franchiseovereenkomst over de nieuwe Franchisewet

1 januari 2021 is de nieuwe Wet Franchise van kracht geworden in Nederland. De Franchisewet heeft als doel de franchisenemer beter te beschermen en een aantal zaken beter te regelen en vast te leggen in het burgerlijk wetboek. Bij het aangaan van een nieuwe franchiseovereenkomst moet u hier goed rekenschap van geven. Met name zijn de volgende zaken hierin geregeld (en moeten dus ook zijn weergave vinden in de onderhandelingen en het te sluiten franchisecontract):

 • de pre-contractuele uitwisseling van informatie
 • de zorgplicht tijdens de samenwerking
 • de goodwill en post-contractueel non-concurrentiebeding
 • het instemmingsrecht van de franchisenemer

opstellen van contract door een advocaat voor franchiseovereenkomsten

Het opstellen van een franchiseovereenkomst kunt u samen met een advocaat franchiseovereenkomst oppakken. We bekijken samen met u welke zaken van belang zijn en richten op die wijze het franchisecontract in. Daarbij houden we natuurlijk rekening met de nieuwe Wet Franchise. De navolgende thema’s keren vaak terug in een franchiseovereenkomst:

 • een toelichting en omschrijving van de formule
 • afbakening van het contractsgebied
 • exclusiviteit binnen het contractsgebied
 • ondersteuning franchisegever, zoals opleiding, training, marketing promotiemateriaal etc.
 • verplichtingen franchisenemer, zoals periodieke betalingen, kwaliteitstandaard
 • looptijd franchisecontract (bepaalde, onbepaalde tijd)
 • de goodwill en post-contractueel non-concurrentiebeding (als bedoeld in de wet Franchise)
 • mogelijkheden voor opzeggen franchiseovereenkomst
 • opzegtermijn franchiseovereenkomst
 • aanpassingsopties franchiseovereenkomst
 • mogelijkheden tot verlengen van de franchiseovereenkomst
 • huur- en koopopties van het bedrijfspand
 • intellectuele eigendomsrechten, zoals merkenrechten, auteursrechten etc.
 • wijze van geschillenbeslechting: toepasselijk recht, bevoegde rechter, arbitrage en/of mediation

Het opzeggen van een FRANCHISEOVEREENKOMST

Bij het opzeggen van een franchiseovereenkomst wordt in de eerste plaats gekeken naar de contractuele afspraken. Wat heeft u in het franchisecontract afgesproken en welke termijnen en opzegformaliteiten moeten in acht worden genomen? Heeft u daarover niets geregeld, dan is het belangrijk vast te stellen of de franchiseovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd is aangegaan. Dit is van invloed op de opzegmogelijkheden en opzegtermijn van de franchiseovereenkomst. Laat u hierover door uw advocaat informeren.

Samenhang tussen de HUUROVEREENKOMST EN FRANCHISEOVEREENKOMST

Naast het franchisecontract heeft u mogelijk een huurovereenkomst afgesloten voor uw bedrijf. Lopen deze parallel en wat gebeurt er wanneer de franchiseovereenkomst (abrupt) eindigt? Het is belangrijk dat u zich van bepaalde risico’s bewust bent en zich daarover goed laat informeren door uw advocaat. De samenhang tussen de huurovereenkomst en franchiseovereenkomst kunnen ertoe leiden dat deze tegelijkertijd kunnen eindigen, ondanks anders afgesproken termijnen. We denken hierover graag met u mee.

HANDBOEK bij een FRANCHISEcontract

In veel gevallen bestaat er voor de franchiseformule een handboek die beschikbaar is via de franchisegever. Om de formule te bewaken zal de franchisegever de franchisenemer actief informeren over dit handboek. Wanneer u nog geen handboek heeft, dan kan onze advocaat franchiseovereenkomst u daarover adviseren.

Advocaat gespecialiseerd in franchisecontracten

Ons advocatenkantoor in Amsterdam heeft een team van advocaten dat een sterke reputatie heeft in het opstellen van franchisecontracten voor nationale en internationale samenwerkingen. We treden op voor franchisenemers en franchisegevers. Wilt u advies inwinnen over een franchiseovereenkomst, dan kunnen we verder helpen. Ook helpen we u bij vragen over de Franchisewet. Neem hiervoor contact op met Remko Roosjen, advocaat gespecialiseerd in franchisecontracten, of met een van onze andere advocaten in Amsterdam.

T:  +31 (0)20 – 210 31 38
E: mail@maakadvocaten.nl
Contactpersoon: Remko Roosjen | Advocaat contractenrecht