Ga naar de inhoud

Gebrekkig product door het ontbreken van CE-markering?

▲ 

Verschillende industriële producten mogen slechts worden verhandeld in de Europese Economische Ruimte (‘EER’) als ze een CE-markering bevatten. Een CE-markering betekent dat het betreffende product voldoet aan de wettelijke eisen op het gebied van veiligheid, milieu en gezondheid. Tot de productgroepen waarvoor CE-markering als eis wordt gesteld behoren elektr(on)ische apparatuur, liften, gastoestellen, meet- en weegapparatuur, machinesdrukapparatuur, persoonlijke beschermingsmiddelen, medische hulpmiddelen, bouwproducten, kabelbaaninstallaties, pleziervaartuigen, explosieven voor civiel gebruik, pyrotechnische artikelen en speelgoed. Over de CE-markering op producten ontstaan vaker zakelijke geschillen tussen spelers in de maakindustrie. Zeer recent nog heeft het hof Arnhem-Leeuwarden zich in haar uitspraak van 8 februari 2022 uitgesproken over de vraag of er sprake is van een gebrekkig product door het ontbreken van een CE-markering als bedoeld in artikel 7:17 BW. In deze blog zal onze advocaat Product Compliance Martin Krüger de zaak bespreken.

VEREISTE CE-MARKERING ONTBRAK

In de zaak van het hof Arnhem-Leeuwarden gaat het om de koop van een scootmobiel t.h.v. € 5.250 op 17 november 2015 bij Scootmobiel Friesland. Scootmobiel Friesland heeft de scootmobiel ingekocht bij Drive Medical GmbH & Co in Duitsland. In de garantieperiode heeft Scootmobiel Friesland op verzoek van de koper een aantal reparaties verricht en de motor van de scootmobiel vervangen. In 2017 en 2018 heeft Scootmobiel Friesland voor het jaarlijkse onderhoud van de scootmobiel en reparaties twee facturen aan de koper toegestuurd. Beide facturen zijn door haar betaald.

Op 27 maart 2019 heeft de gemachtigde van de koper aan Scootmobiel Friesland een brief gestuurd. Daarin staat dat hij de koopovereenkomst namens de koper vernietigt dan wel ontbindt, omdat de vereiste CE-markering ontbreekt. De scootmobiel is volgens de koper daarom niet verzekerbaar. De gemachtigde van de koper verzoekt Scootmobiel Friesland dan ook om de koopprijs van de scootmobiel en een deel van de reparatiekosten aan de koper terug te betalen, maar Scootmobiel Friesland heeft niet aan dit verzoek voldaan.

HET GESCHIL OVER CE-MARKERING

In deze zaak gaat het om de vraag of de scootmobiel die koper in 2015 bij Scootmobiel Friesland heeft gekocht een CE-markering heeft en of het mogelijk ontbreken van een (correct aangebrachte) CE-markering automatisch betekent dat de scootmobiel non-conform en gebrekkig is.

In eerste aanleg zijn de vorderingen van de koper afgewezen door de kantonrechter.

NON-CONFORMITEIT EN CE-MARKERING

Het hof stelt voorop dat de gestelde non-conformiteit moet worden beoordeeld in het kader van de hoofverbintenis van de verkoper – Scootmobiel Friesland – om een zaak af te leveren die aan de overeenkomst beantwoordt (artikel 7:17 lid 1 BW). Een zaak beantwoordt niet aan de overeenkomst, indien zij niet de eigenschappen bezit die de koper op grond van de overeenkomst mocht verwachten. De koper mag verwachten dat de zaak de eigenschappen bezit die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn en waarvan hij de aanwezigheid niet behoefde te betwijfelen, alsmede de eigenschappen die nodig zijn voor een bijzonder gebruik dat bij de overeenkomst is voorzien (artikel 7:17 lid 2 BW).

Een scootmobiel is een medisch hulpmiddel van klasse I als bedoeld in de richtlijn medische apparaten 93/42/EEC (hierna: de Richtlijn). De richtlijn is met de inwerkingtreding van de Verordening (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen (hierna: de Verordening) op 26 mei 2021 ingetrokken. Voor de beoordeling van deze zaak maakt dat niet uit, omdat de scootmobiel voor de inwerkingtreding van de Verordening met een geldige EG-conformiteitsverklaring in de handel is gebracht.

De verordening en de richtlijn bevatten voorschriften voor het in de handel brengen van medische hulpmiddelen. Deze wettelijke regelingen richten zich primair tot de fabrikant. Die dient ervoor te zorgen dat medische hulpmiddelen die hij in de Europese Unie op de markt brengt voldoen aan de eisen die de Verordening – en voor 25 mei 2017 de Richtlijn – daaraan stelt.  

Klasse I is de laagste risicoklasse. Voor die klasse geldt dat de fabrikant zelf een conformiteitsverklaring kan opstellen indien aan alle eisen is voldaan. Een product dat aan alle eisen voldoet moet worden voorzien van een CE-markering. Daarmee geeft de fabrikant aan dat het product volgens zijn beoordeling aan alle daaraan in de Richtlijn of Verordening gestelde kwaliteits- en veiligheidseisen voldoet.

Het gegeven dat een (in serie geproduceerd) medisch hulpmiddel een CE-markering heeft en dus voldoet aan de daaraan gestelde eisen, betekent niet dat een individueel verkocht en afgeleverd product conform is in de zin van artikel 7:17 BW. Dat moet afzonderlijk worden beoordeeld aan de hand van de in artikel 7:17 BW genoemde objectieve en subjectieve aanknopingspunten. Volgens het hof geldt dit ook omgekeerd. Het gegeven dat een CE-markering ontbreekt, betekent niet automatisch dat het product niet aan de overeenkomst voldoet, zoals de koper in deze zaak ten onrechte als uitgangspunt neemt.  

IS ER EEN GELDIGE EG-CONFORMITEITSBEOORDELING VAN DE SCOOTMOBIEL?  

Scootmobiel Friesland heeft in eerste aanleg het gehele technische dossier van de scootmobiel type PT Monarch Royale 3 overgelegd, inclusief de vereiste testen, gebruiksaanwijzingen en de door de fabrikant getekende EG-conformiteitsverklaring van 5 mei 2008. Daarmee heeft Scootmobiel Friesland genoegzaam aangetoond dat er voor de scootmobiel die zij aan de koper heeft geleverd een geldige EG-conformiteitsverklaring aanwezig was.

De tweede EG-conformiteitsverklaring die Scootmobiel Friesland heeft overgelegd is niet relevant, omdat die dateert van 15 april 2020 terwijl de scootmobiel in 2015 op de markt is gebracht en het moment van het eerst op de markt brengen bepalend is.

Aan de stelling van de koper dat de scootmobiel niet voldoet aan de technische specificaties behorend bij de EG-conformiteitsverklaring van 5 mei 2008, omdat haar scootmobiel sneller gaat dan de 6 km/h die in de conformiteitsverklaring is opgenomen, gaat het hof voorbij. De snelheid van de scootmobiel is namelijk in samenspraak met de koper aangepast en zonder nadere toelichting ziet het hof niet in hoe deze aanpassing tot non-conformiteit of een gebrek van de scootmobiel leidt.

Daarnaast stelt de koper dat de scootmobiel die Scootmobiel Friesland heeft geleverd, niet bij Drive Medical GmbH & Co is ingekocht. Het hof is met de kantonrechter van oordeel dat die stelling gelet op de overgelegde facturen niet kan worden gevolgd. Dat een (ingeslagen) chassisnummer ontbreekt doet hier niets aan af, nu uit de technische documentatie behorend bij de EG-conformiteitsverklaring van 5 juni 2008 blijkt dat dit niet is vereist.

IS HET ONTBREKEN VAN HET CE-MERK OP DE SCOOTMOBIEL RELEVANT?

Tussen partijen bestaat ook nog discussie over de vraag of het CE-merk op de juiste plaats op de scootmobiel is aangebracht. Scootmobiel Friesland stelt dat het CE-merk met een sticker op de accu’s was aangebracht, maar volgens de koper was dat niet de juiste plaats.

Het hof acht het antwoord op de vraag of het CE-merk op de juiste plaats op de scootmobiel was aangebracht, voor de door koper ingestelde vorderingen niet van belang. Mogelijk heeft de fabrikant Drive Medical GmbH & Co daarmee zijn verplichtingen uit de Richtlijn en de toen geldende wet en het besluit op de medische hulpmiddelen geschonden, maar dat betekent nog niet dat de scootmobiel niet normaal gebruikt kan worden. Dat de scootmobiel niet verzekerbaar is door het ontbreken van een correct aangebracht CE-merk, terwijl er wel een geldige conformiteitsverklaring is, is hoogstwaarschijnlijk. Daarbij betrekt het hof dat de koper tijdens de zitting heeft bevestigd dat zij met de scootmobiel 10.000 km heeft gereden en dat de scootmobiel toen wel gewoon verzekerd was.

ADVOCAAT GESPECIALISEERD IN CE-MARKERING

Ons advocatenkantoor heeft een team van ervaren advocaten dat een sterke reputatie heeft in zaken over CE-markering. Het Hof geeft (helaas) weinig informatie over de achtergrond van de zaak. Opvallend is dat niet wordt ingegaan op de wettelijke verplichtingen van de fabrikant tot aanbrengen van de CE-markering en het verbod om producten zonder CE-markering in de handel te brengen indien de wet het aanbrengen van de CE-markering voorschrijft. Wilt u advies inwinnen over een (lopende) procedure of wilt u meer weten over de vraag of uw producten voldoen aan de eisen voor productregelgeving? Neem dan contact op met Martin Krüger, advocaat gespecialiseerd in CE-markering, of met een van onze andere advocaten.

Contactpersoon: Martin Krüger | Advocaat Product Compliance

+31 (0)20 – 210 31 38
martin.kruger@maakadvocaten.nl

Martin Krüger

Martin Krüger

Martin Krüger is als advocaat / partner verbonden aan MAAK Advocaten. Martin focust zich op handelsrecht en productregelgeving (CE-markering). Voor bedrijven stelt Martin overeenkomsten op, adviseert hij over toepasselijke regelgeving en procedeert hij bij geschillen voor de civiele rechter.