Meteen naar de inhoud
REACH Handhaving CLP PIC

De handhaving van de REACH verordening is steeds vaker actueel voor organisaties. Van 9 tot 12 november 2021 heeft het Forum voor de uitwisseling van handhavingsinformatie plaatsgevonden, ook wel het Enforcement Forum of Handhavingsforum genoemd. Het Handhavingsforum is een netwerk van instanties die verantwoordelijk zijn voor de handhaving van de REACH-, CLP- en PIC-verordeningen in de Europese Unie, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein (de Europese Economische Ruimte). De REACH-, CLP- en PIC-verordeningen werden vastgesteld om de gezondheid van de mens en het milieu beter tegen de risico’s van chemische stoffen te beschermen en het concurrentievermogen van de chemische industrie in de EU te versterken. Op Europees niveau acteert het Europees Agentschap voor chemische stoffen, ofwel ECHA (European Chemicals Agency) onder meer als toezichthouder op de naleving van REACH. In Nederland houdt de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) toezicht op de naleving van de REACH-, CLP- en PIC-wetgeving. Het Handhavingsforum heeft als doel een gecoördineerde en geharmoniseerde handhaving in de Europese Economische Ruimte.

Handhavingsprojecten : REACH en – ref-projecten

Het Handhavingsforum coördineert verschillende handhavingsprojecten, waarvan de belangrijkste de REACH-EN-FORCE (REF)-projecten zijn. De REF-projecten zijn bedoeld om de handhaving in elke lidstaat te harmoniseren en het huidige niveau van naleving te controleren met betrekking tot specifieke verplichtingen die aan de industrie worden opgelegd door de REACH-, CLP- en PIC-verordeningen.

De REF-projecten worden uitgevoerd door inspecteurs van de nationale autoriteiten in de deelnemende lidstaten, in Nederland de inspecteurs van de ILT. De daaruit voortvloeiende informatie wordt verzameld door ECHA en de relevante werkgroepen van het Handhavingsforum. Vervolgens wordt een eindverslag over de bevindingen van het REF-project opgesteld. Het uiteindelijke doel van de REF-projecten is de kwaliteit van de handhaving in de lidstaten te verbeteren, maar ook de naleving van de REACH-, CLP- en PIC-verordeningen door de registranten te verbeteren.

Het Handhavingsforum heeft tijdens hun meeting het verslag voor het REF-8-project goedgekeurd, dat zich richt op de handhaving van REACH-verplichtingen met betrekking tot stoffen, mengsels en voorwerpen die online worden verkocht. Dit zal in december 2021 worden gepubliceerd. Onze advocaten Product Compliance | REACH zullen deze ontwikkelingen uiteraard in de gaten houden.

Handhaving van de REACH Verordening: strenge controle

Strengere controle op verfafbijtmiddelen en oplosmiddelen op de werkplek

Het Handhavingsforum is tijdens hun laatste bijeenkomst overeengekomen om een proefproject uit te voeren over de controle op het op de markt brengen en het gebruik op de werkplek van dichloormethaan (DCM) in verfafbijtmiddelen en N-methyl-pyrrolidon (NMP) een oplosmiddel. Onze advocaten Product Compliance | REACH verwachten daardoor strengere controle op verfafbijtmiddelen en oplosmiddelen op de werkplek door de Inspectie.

Achtergrond hiervan is dat beperkingen onder de REACH veelal gericht zijn op het op de markt brengen van chemische stoffen en het gebruik daarvan in voorwerpen, maar dat de beperkingen met betrekking tot DCM en NMP ook strikte voorwaarden stellen voor het gebruik van deze twee gevaarlijke stoffen op de werkplek. Tijdens het proefproject zullen de inspecteurs secuur nagaan of aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan en kunnen bij deze controles samenwerken met inspecteurs die verantwoordelijk zijn voor de handhaving van de wetgeving over veiligheid en gezondheid op het werk. De precieze startdatum van het proefproject moet nog worden bevestigd.

Controle ontsmettingsmiddelen en reinigingsmiddelen

De subgroep Biocidenverordening (BPRS) van het Handhavingsforum, dat op 16 en 17 november 2021 bijeen is gekomen, heeft de voorbereiding afgerond van het EU-brede handhavingsproject (BEF-2), dat zal zijn toegespitst op de controle op de naleving van biociden en het gebruik van goedgekeurde werkzame stoffen. De nadruk bij deze controle zal liggen op de ontsmettingsmiddelen die op grote schaal worden gebruikt in de aanloop naar de COVID-19-pandemie. De inspecties en controles van ontsmettingsmiddelen en reinigingsmiddelen zullen in januari 2022 van start gaan.

Handhaving van de REACH Verordening: toekomstige projecten

Het Handhavingsforum heeft zelf ook andere projecten ter zake de handhaving van de REACH Verordening aangekondigd, waarvoor de controles in 2022 en 2023 van start zullen gaan. Waaronder een project over de indeling van mengsels, dat zich richt op het gebruik van overbruggingsbeginselen bij de indeling van detergenten en reinigingsmiddelen. De controles in het kader van dit proefproject kunnen al in de tweede helft van 2022 van start gaan. Ook zijn de voorbereidingen gestart voor het EU-brede handhavingsproject van 2023 (REF-11), waarbij de kwaliteit van de informatie in veiligheidsinformatiebladen zal worden bekeken.

Advocaat productregelgeving en REACH

De advocaten van MAAK Advocaten in Amsterdam hebben ruime ervaring in het ondersteunen van bedrijven in de maakindustrie bij uiteenlopende vraagstukken over Product Compliance en specifiek REACH-, CLP en PIC wetgeving. Wilt u juridisch advies inwinnen over de toepasselijkheid van REACH, de verplichtingen onder REACH waaraan u of uw producten moeten voldoen? Of heeft u behoefte aan ondersteuning bij een geschil met een andere marktdeelnemer of een discussie met ECHA of de ILT? Neem dan contact op met Martin Krüger of Sander van Someren Gréve, advocaat productregelgeving & REACH, of met een van onze andere advocaten in Amsterdam

+31 (0)20 – 210 31 38
sander.vansomerengreve@maakadvocaten.nl

Sander van Someren Gréve

Sander van Someren Gréve

Sander van Someren Gréve is als senior associate werkzaam op het gebied van Product Safety, Commercial & International Trade. Sander is een daadkrachtige advocaat met veel kennis en expertise van de maakindustrie. Spelers binnen de keten waarderen Sander ook in zijn rol als betrouwbare sparring partner bij strategisch te maken keuzes. Naast zijn advieswerk bij commerciële transacties, vormt een belangrijk deel van zijn werk het procederen over (internationale) handelsgeschillen. Dat kan gaan over een dispuut bij een overeenkomst, productaansprakelijkheid of andere (professionele) aansprakelijkheden.