Meteen naar de inhoud

Hoe leg je een arbitraal vonnis ten uitvoer?

Een arbitraal vonnis wordt gewezen door een arbitrage-instituut, zoals het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI). Internationaal zijn er andere arbitrage-instituten zoals de Internationale Kamer van Koophandel (ICC). Een buitenlands arbitraal vonnis kan pas ten uitvoer worden gelegd nadat de voorzieningenrechter van de rechtbank waarin de plaats van arbitrage is gelegen, daartoe op verzoek van een van de partijen verlof heeft verleend. De voorzieningenrechter is dus niet alleen belast met spoedeisende zaken, zoals een kort geding, maar ook met de vraag of verlof moet worden verleend. Het verlof tot het instellen van hoger beroep bij de voorzieningenrechter wordt aangetekend op het originele arbitrale vonnis of opgenomen in een beschikking. In juridisch jargon betekent het dat voordat de tenuitvoerlegging van buitenlandse arbitrale vonnissen kan plaatsvinden, de rechter in het land van tenuitvoerlegging een zogenaamd ‘exequatur’ moet afgeven. Dit betekent dat het arbitraal vonnis ook in het specifieke land uitvoerbaar wordt en de tenuitvoerlegging van het buitenlandse vonnis kan beginnen. Onze litigation lawyers in Amsterdam gaan hieronder dieper in op deze tenuitvoerlegging en de gronden waarop deze ook kan worden geweigerd.

Wat is de definitie van arbitrage?

Arbitrage kan het beste worden gedefinieerd als een methode van geschillenbeslechting om een conflict op te lossen, zonder naar de (civiele) rechter te gaan. Bij arbitrage beslist niet de rechter, maar beslissen deskundigen (ook wel arbiters genoemd) over het voorliggende geschil. Arbitrage is dus een alternatief voor een civiele procedure bij de rechter. De deskundigen hebben meestal kennis van een bepaalde branche (bijvoorbeeld de maakindustrie). Samen vormen zij de zogenaamde arbitragecommissie en de partijen zijn vrij om hun eigen deskundigen te benoemen. Dit moet een oneven aantal zijn om een patstelling te voorkomen. De beslissing van deze experts is een zogenaamd bindend advies. Vooral in de zakenwereld nemen partijen vaker hun toevlucht tot arbitrage. De uitspraak wordt een arbitraal vonnis genoemd en onze advocaten gaan hieronder dieper in op de tenuitvoerlegging ervan en de voorwaarden die eraan verbonden zijn.

Verdrag van de verenigde naties inzake de erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse scheidsrechterlijke uitspraken (New York, 10 juni 1958)

De advocaten van MAAK in Amsterdam wijzen bij het aangaan van een commerciële overeenkomst vaker op het zogenaamde Verdrag van de Verenigde Naties over de erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse scheidsrechterlijke uitspraken (New York, 10 juni 1958) (kortweg: Verdrag van New York (1958)). Dit is niet zonder reden. Het Verdrag van New York van 1958 regelt de erkenning en tenuitvoerlegging van arbitrale vonnissen die zijn gewezen op het grondgebied van een andere staat dan de staat waar om erkenning en tenuitvoerlegging van die vonnissen wordt verzocht.

Het Verdrag van New York is niet bij alle ondernemers even bekend, maar het heeft een belangrijke betekenis als het gaat om internationale contracten. Als je internationaal zaken doet, let er dan vooral op of de partij waarmee je contracteert gevestigd is in een lidstaat die partij is bij het Verdrag van New York.

Wat is het voordeel van arbitrage boven een rechter?

Er is een aanzienlijk voordeel verbonden aan het contracteren onder een Nederlandse arbitrageclausule in internationale contracten (of bij het opstellen van internationale inkoop- of verkoopvoorwaarden): veel lidstaten zijn aangesloten. Dit betekent dat een arbitraal vonnis, ook al is het in Nederland gewezen, gemakkelijker ten uitvoer kan worden gelegd in (vooral) niet-Europese landen. Dat is een wezenlijk verschil met een Nederlands of ander Europees vonnis, dat in die zin een beperkter bereik heeft. Daarom wijzen onze contractenrechtadvocaten hier vaak op en zien we dat steeds meer bedrijven dit omarmen.

Een ander voordeel van arbitrage kan zijn dat arbiters meer sectorspecifieke kennis hebben en dat procedures sneller verlopen. Ook zijn uitspraken van een arbitrage-instituut niet openbaar, wat vaker het geval is bij civiele rechtbanken. Kortom, arbitrage kan een goed alternatief zijn voor de gang naar de burgerlijke rechter en je kunt dit voorbereiden in algemene voorwaarden of in een commercieel contract. Dit voorkomt een hoop ellende wanneer er een zakelijk geschil ontstaat met een handelspartij die ‘ver van huis’ is gevestigd.

In veel (nationale en internationale) commerciële contracten wordt arbitrage afgesproken om geschillen te beslechten. Deze geschillenbeslechting komt dan in de plaats van overheidsrechtspraak. De voordelen van arbitrage worden vaak genoemd: de arbiters hebben meer kennis van een specifieke branche, de procedure is sneller en de uitspraak is niet openbaar.

Wanneer kan een buitenlands arbitraal vonnis ten uitvoer worden gelegd?

Alleen onder een aantal voorwaarden kan een buitenlands arbitraal vonnis ten uitvoer worden gelegd. De voorzieningenrechter van de rechtbank beoordeelt de omstandigheden van elke zaak die door een advocaat wordt voorgelegd. Deze voorzieningenrechter kan de tenuitvoerlegging van het arbitraal vonnis alleen naast zich neerleggen als ‘na een summier onderzoek’ het de voorzieningenrechter waarschijnlijk lijkt dat het arbitraal vonnis zal worden vernietigd. Het gaat dan specifiek om een van de gronden genoemd in artikel 1065 lid 1 Rv, of herroepen op een van de gronden genoemd in artikel 1068 lid 1, of wanneer in strijd met artikel 1056 een dwangsom is opgelegd. In het laatste geval betreft de weigering alleen de tenuitvoerlegging van de dwangsom.

Gronden tot vernietiging van een arbitraal vonnis

Vernietiging van een arbitraal vonnis kan alleen plaatsvinden op één of meer van de volgende gronden, zoals opgesomd in artikel 1065 Rv:

a. er is geen geldige overeenkomst tot arbitrage;

b. het scheidsgerecht is samengesteld in strijd met de toepasselijke regels

c. het scheidsgerecht zijn opdracht niet heeft uitgevoerd

d. het vonnis niet is ondertekend of met redenen omkleed overeenkomstig het bepaalde in artikel 1057;

e. het vonnis, of de wijze waarop het tot stand is gekomen, in strijd is met de openbare orde.

Herroeping van een arbitraal vonnis

Herroeping van een arbitraal vonnis is in de wet verankerd in artikel 1068 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en kan alleen plaatsvinden op een of meer van de volgende gronden:

a. het vonnis berust geheel of gedeeltelijk op na het vonnis ontdekt bedrog, gepleegd door of met medeweten van de wederpartij in het arbitraal geding;

b. het vonnis is geheel of gedeeltelijk gebaseerd op documenten die na het vonnis vals blijken te zijn;

c. een partij na het vonnis documenten heeft verkregen die de beslissing van het scheidsgerecht zouden hebben beïnvloed en die door toedoen van de wederpartij zijn achtergehouden.2

Houd er rekening mee dat er termijnen zijn voor het indienen van een vordering. Onze advocaten in Amsterdam leggen u graag deze complexe materie uit.

Geen verval of verjaring buitenlands arbitraal vonnis

Het is goed om te weten dat de tenuitvoerlegging van een buitenlands arbitraal vonnis in Nederland geen betrekking heeft op een verjaard arbitraal vonnis of een rechtsvordering die is verjaard. In een eerder arrest van de Hoge Raad was de vraag of een verjaard arbitraal vonnis uit Rusland, dus daar niet meer uitvoerbaar, toch in Nederland ten uitvoer kon worden gelegd. Omdat de wet zich hier niet tegen verzet, was dit toch mogelijk.

Welke kosten zijn gemoeid met de tenuitvoerlegging van arbitrale vonnissen?

De kosten die gemaakt worden bij de tenuitvoerlegging van een arbitraal vonnis kun je onderverdelen in drie componenten: 1. De griffierechten 2. De advocaatkosten en 3. De kosten van een deurwaarder op het moment van de tenuitvoerlegging.

Als er geen vernietiging of herroeping van het arbitraal vonnis wordt gevorderd dan zijn de kosten vaak duidelijk en eenvoudig in te schatten. Dit is anders als er een procedure wordt gevoerd over de tenuitvoerlegging (het zogenaamde executiegeschil). Laat je hierover goed informeren door een advocaat gespecialiseerd in procesrecht.

Amsterdamse procesadvocaten voor de tenuitvoerlegging van een buitenlands arbitraal vonnis

Zoekt u een Nederlandse arbitrage advocaat voor de tenuitvoerlegging van een buitenlands arbitraal vonnis? Een advocaat met uitstekende kennis van het procesrecht? Een arbitrage advocatenkantoor met kennis van internationaal recht? Een advocatenkantoor dat weet wat het betekent als een arbitraal vonnis in Nederland ten uitvoer wordt gelegd?

Onze procesadvocaten voor de tenuitvoerlegging van een buitenlands arbitraal vonnis, zijn specialisten op het gebied van procesrecht. De ervaren procesadvocaten helpen u door de gehele verlofprocedure, vanaf de fase van het verkrijgen van verlof van de voorzieningenrechter (om het buitenlands arbitraal vonnis ten uitvoer te leggen), tot en met de tenuitvoerlegging. Omgekeerd staan wij u bij wanneer u geconfronteerd wordt met een buitenlands arbitraal vonnis en u zich wilt verzetten tegen de tenuitvoerlegging ervan door het te laten vernietigen of herroepen.

Contactpersoon: Remko Roosjen

+31 (0)20 – 210 31 38
remko.roosjen@maakadvocaten.nl

Sander Van Someren Gréve

Sander Van Someren Gréve

Als arbitrage advocaat ondersteunt Sander nationaal en internationaal opererende ondernemingen op het gebied van arbitrage en civiele procedures bij Commerciële Geschillen. Ook bij de vernietiging en herroeping van arbitrale vonnissen kan Sander support bieden. Sander is een gespecialiseerde advocaat procesrecht en heeft een ruime ervaring in het voeren van arbitrale procedures. Lees meer over Sander op zijn persoonlijk profiel of op LinkedIn.