Meteen naar de inhoud

Hoe schrijf je een aanmaning?

Bij het opstellen van een aanmaning is het essentieel om de taak professioneel en methodisch aan te pakken. De fijne kneepjes van de wet vereisen zorgvuldige aandacht voor details en naleving van specifieke richtlijnen. Door het doel van de aanmaning te begrijpen, de ontvanger doeltreffend aan te spreken en de contractbreuk of het niet nakomen van verplichtingen helder te beschrijven, kunnen personen zich voorbereiden op een succesvolle juridische claim. Ga met ons mee naar de cruciale elementen van het schrijven van een sommatiebrief, met waardevolle inzichten en praktisch advies om door dit complexe proces te navigeren. In dit artikel wordt besproken hoe je een aanmaning schrijft.

Doel van de aanmaning

Het doel van de aanmaningsbrief is om de redenen voor de aanmaning, met inbegrip van contractbreuk of niet-nakoming, professioneel en beknopt over te brengen. Een sommatiebrief is een effectief middel om de beslechting van geschillen in gang te zetten en betaling of andere vormen van genoegdoening te eisen. Het dient als een formele kennisgeving aan de andere partij, waarin deze wordt gewezen op zijn verplichtingen en de gevolgen van niet-nakoming.

In de aanmaning is het essentieel om de specifieke voorwaarden van het contract te schetsen die zijn geschonden of niet zijn nagekomen. Dit omvat het identificeren van de relevante clausules en het leveren van bewijs van de schending, zoals correspondentie, facturen of andere ondersteunende documenten. De brief moet ook duidelijk het gewenste resultaat vermelden, of dit nu de betaling van een bepaald bedrag, beëindiging van de overeenkomst of een andere vorm van oplossing is.

Bovendien kan de aanmaningsbrief dienen als voorloper op juridische stappen. Door de redenen voor de aanmaning en de mogelijke gevolgen van niet-naleving duidelijk te formuleren, kan het de andere partij duidelijk maken dat de zaak serieus wordt genomen en dat indien nodig gerechtelijke stappen kunnen worden ondernomen. Daarom is het van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat de aanmaningsbrief professioneel wordt geschreven en voldoet aan de formaliteiten en vereisten van de wet.

Juridisch advies inwinnen voor het opstellen van de brief kan de kans op een succesvol resultaat vergroten en begeleiding bieden bij de specifieke wettelijke vereisten.

Wat is verjaring en onderbreking van vorderingen?

Een vordering heeft een specifieke verjaringstermijn, vaak vijf jaar vanaf het ontstaan van de vordering. Dit verval kan echter worden gestuit, waardoor de geldigheid van de vordering wordt verlengd. Het opstarten van een incassoprocedure door een Nederlandse incasso-advocaat of het sturen van een aanmaningsbrief kan dit doel dienen. De onderbreking is bedoeld om de schuldenaar te wijzen op de intentie van de schuldeiser om de vordering te vervolgen.

Wettelijke vereisten voor een aanmaning

Om ervoor te zorgen dat een aanmaningsbrief een verjaring onder effectief stuit, is het cruciaal om aan specifieke vereisten te voldoen. De wettelijke regels vereisen absolute duidelijkheid in de inhoud van dergelijke brieven. Dubbelzinnigheid of vaag taalgebruik wordt niet getolereerd. Praktisch gezien betekent dit dat de aanmaning de vordering van de schuldeiser expliciet moet vermelden en geen ruimte moet laten voor interpretatie of misverstanden.

Naast een duidelijke vermelding van de vordering moet de aanmaningsbrief ook het exacte verschuldigde bedrag specificeren. Er mag geen twijfel bestaan over het recht van de schuldeiser op dit gespecificeerde bedrag. Deze duidelijkheid is niet alleen in overeenstemming met de wettelijke normen, maar dient ook als een sterk en overtuigend communicatiemiddel. Bovendien moet de aanmaningsbrief een duidelijk voorbehoud bevatten van rechten van de schuldeiser om het gespecificeerde bedrag op te eisen. Dit voorbehoud versterkt de positie en intenties van de schuldeiser en geeft aan dat hij bereid is juridische stappen te ondernemen als dat nodig is om de schuld te innen.

Kortom, volgens de wet is de effectiviteit van een aanmaning voor het stuiten van een verjaringstermijn afhankelijk van de absolute duidelijkheid ervan, die geen ruimte laat voor onzekerheid over de vordering van de schuldeiser, het specifieke verschuldigde bedrag en de vastbeslotenheid van de schuldeiser om zijn rechten indien nodig langs juridische weg te doen gelden.

Bewijslast en afgifte van aanmaningen onder Nederlands recht

Een cruciaal en vaak onderschat aspect van het gebruik van een aanmaningsbrief in juridische procedures is de bewijslast dat de brief is afgeleverd bij de beoogde ontvanger. In juridische zaken is het van het grootste belang om ervoor te zorgen dat uw communicatie niet alleen wordt verzonden, maar ook wordt ontvangen en bevestigd.

Volgens de wet rust de bewijslast met betrekking tot de bezorging van de brief volledig op de schouders van de verzender. Dit betekent dat het niet voldoende is om de brief alleen maar te versturen; je moet desgewenst ook aantonen dat de brief de beoogde bestemming heeft bereikt. Als je dit niet doet, kan dit de effectiviteit van de aanmaning en de daaropvolgende juridische procedure in gevaar brengen. Om mogelijke geschillen over de bezorging te voorkomen, is het niet alleen gebruikelijk maar ook ten zeerste aan te raden om cruciale brieven, zoals aanmaningen, aangetekend te versturen. Aangetekende post biedt een tastbaar bewijs van bezorging in de vorm van een ontvangstbewijs met handtekening of bevestiging van de ontvanger, wat als sterk bewijs toelaatbaar is in de rechtszaal.

In het moderne digitale tijdperk accepteren rechtbanken in het algemeen faxbewijzen of e-mailbewijzen als geldig bewijs van aflevering, op voorwaarde dat ze een duidelijke registratie van verzending en ontvangst bieden. Echter, alleen vertrouwen op elektronische communicatiemiddelen kan een zekere mate van onzekerheid met zich meebrengen, aangezien het moeilijker kan zijn om de ontvangst te bewijzen in vergelijking met aangetekende post.

Concluderend, bij het verzenden van een aanmaningsbrief in gerechtelijke procedures is het essentieel om niet alleen een overtuigend en juridisch solide document op te stellen, maar ook om proactieve maatregelen te nemen om de bezorging ervan te bewijzen, of dit nu via aangetekende post of elektronische middelen gebeurt, om ervoor te zorgen dat de brief effectief is bij het nastreven van uw rechtsvorderingen.

De schuldenaar aanspreken met een aanmaning

Bij het adresseren van de ontvanger van een aanmaningsbrief is het cruciaal om het juiste adres te verifiëren, vooral voor bedrijven. Ervoor zorgen dat de brief de beoogde ontvanger bereikt, is essentieel voor de effectiviteit van de aanmaning. In het geval van bedrijven is het belangrijk om de brief te richten aan de juiste persoon of afdeling die verantwoordelijk is voor het afhandelen van dergelijke zaken. Zo voorkom je vertragingen of verwarring doordat de brief naar de verkeerde persoon wordt doorgestuurd.

Om de ontvanger effectief aan te spreken, is het raadzaam om de aanmaningsbrief af te stemmen op hun rol en verantwoordelijkheden. Dit zorgt ervoor dat de ontvanger zijn verplichtingen en de mogelijke gevolgen van niet-naleving begrijpt. Het is ook belangrijk om ervoor te zorgen dat de brief de besluitvormer bereikt en niet verloren gaat in bureaucratische processen. Daarom kan het nodig zijn om wat onderzoek te doen of navraag te doen om de juiste persoon te vinden aan wie de aanmaning moet worden gericht. Naast de traditionele post kunnen aanmaningen ook via e-mail worden betekend als deze communicatiemethode al eerder is gebruikt tussen de partijen. Het is echter belangrijk om ervoor te zorgen dat het e-mailadres van de ontvanger correct en up-to-date is.

Inzicht in de schending

Om een schending effectief aan te pakken, is het essentieel om een duidelijk begrip te hebben van de specifieke schending en de gevolgen ervan. Er is sprake van een schending wanneer een partij haar verplichtingen onder een contract niet nakomt, wat kan betekenen dat er niet wordt betaald, dat de overeenkomst niet wordt nagekomen of dat de algemene voorwaarden worden geschonden. Inzicht in de aard en de gevolgen van de schending is cruciaal voor het bepalen van de juiste juridische stappen. In de context van het schrijven van een sommatiebrief speelt het begrip van de schending een centrale rol. De sommatiebrief dient als een formele mededeling aan de overtredende partij, waarin de specifieke overtreding wordt uiteengezet en waarin wordt verzocht om passende maatregelen, zoals schadevergoeding of beëindiging van de overeenkomst. Het is belangrijk om duidelijk de redenen voor de eis te vermelden en bewijs te leveren van de schending en de gevolgen ervan. De wet voorziet in bepaalde rechten en rechtsmiddelen voor schendingen. De specifieke wettelijke bepalingen kunnen variëren afhankelijk van de aard van de schending en de voorwaarden van het contract. Het is raadzaam juridisch advies in te winnen om ervoor te zorgen dat de wet wordt nageleefd en om de kans op een succesvolle uitkomst te vergroten.

Gevolgen van niet-naleving van een verplichting

Het niet naleven van de verplichtingen kan leiden tot een aantal nadelige gevolgen. Als het gaat om het schrijven van een sommatiebrief, is het belangrijk om de mogelijke gevolgen van niet-naleving te begrijpen. Het niet naleven van de eisen en verplichtingen kan leiden tot juridische stappen en andere negatieve gevolgen. Hier volgen enkele mogelijke gevolgen van niet-naleving:

Gevolgen van niet-naleving verplichtingen:

 • Opbouw van wettelijke rente en mogelijke juridische stappen wegens niet-betaling
 • Verzwakte juridische positie in incassoprocedures als gevolg van het niet naleven van de juiste incassoprocedures
 • Misverstanden en verminderde effectiviteit van de aanmaning door onnauwkeurige of onjuiste communicatie
 • Juridische geschillen, potentiële schade en verlies van wettelijke rechten door het negeren van beëindigingsprocessen en -vereisten bij het beëindigen van een contract
 • Geschillen, financiële gevolgen en juridische consequenties als gevolg van een gebrek aan inzicht in en naleving van opzeggingsprocessen en wettelijke verplichtingen

  Om deze nadelige gevolgen te voorkomen, is het van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat de wetgeving wordt nageleefd bij het schrijven van een aanmaningsbrief. Juridisch advies inwinnen kan ervoor zorgen dat de brief in overeenstemming is met de wettelijke vereisten en de kans op een succesvol resultaat vergroten. Door de mogelijke gevolgen van niet-naleving te begrijpen, kunnen partijen de juiste maatregelen nemen om geschillen op te lossen en hun wettelijke rechten te beschermen.

Rechten van de schuldeiser en gewenste uitkomst

De rechten en het beoogde resultaat van de schuldeiser zijn cruciale aspecten waarmee rekening moet worden gehouden wanneer de rechten en het gewenste resultaat van de schuldeiser in een aanmaning aan de orde worden gesteld. Het is belangrijk om de rechten van de schuldeiser binnen het juridische kader te begrijpen en het gewenste resultaat daarop af te stemmen. Hier zijn vijf belangrijke overwegingen om in gedachten te houden:

 • Wettelijke rechten: de aanmaning moet de wettelijke rechten van de schuldeiser schetsen in de specifieke context van de zaak, met de nadruk op relevante wet- of regelgeving die hun positie ondersteunt.
 • Contractuele verplichtingen: als het geschil voortvloeit uit een contractuele relatie, moet de brief duidelijk de rechten en plichten van de schuldeiser verwoorden zoals die in het contract zijn vastgelegd.
 • Gewenst resultaat: de schuldeiser moet het gewenste resultaat in de aanmaningsbrief specificeren, of het nu gaat om financiële compensatie, beëindiging van de overeenkomst of een andere oplossing die aansluit bij zijn doelen.
 • Redelijke verwachtingen: het is belangrijk om het gewenste resultaat van de schuldeiser te beoordelen in het licht van de omstandigheden en de toepasselijke rechtsbeginselen om ervoor te zorgen dat het redelijk en haalbaar is.
 • Juridisch advies: juridisch advies inwinnen is cruciaal om de rechten van de schuldeiser te begrijpen en het juiste gewenste resultaat te bepalen. Een ervaren advocaat kan helpen bij de beste aanpak om een gunstig resultaat te bereiken.

Taal en toon van de aanmaning

Bij het opstellen van een aanmaningsbrief is het belangrijk om een professionele en respectvolle toon aan te houden en tegelijkertijd duidelijk de eisen van de schuldeiser te verwoorden. De taal en toon van de brief spelen een cruciale rol bij het effectief overbrengen van de eisen van de schuldeiser en het vergroten van de kans op een gunstig resultaat.

Om ervoor te zorgen dat de communicatie duidelijk en nauwkeurig is, is het raadzaam om agressieve taal of dreigementen in de aanmaning te vermijden. In plaats daarvan moet de brief een formele en professionele toon aanslaan, met beleefdheid en respect. Dit zal bijdragen aan een coöperatieve en constructieve sfeer, waardoor een minnelijke schikking gemakkelijker wordt.

Om beknopt en duidelijk te blijven, moet de aanmaningsbrief direct en assertief worden geschreven. Hij moet duidelijk de eis tot betaling of actie vermelden en geen ruimte laten voor dubbelzinnigheid of verwarring. Het gebruik van een tabel kan een nuttig hulpmiddel zijn om de eisen van de schuldeiser te organiseren en te presenteren in een gestructureerd en gemakkelijk te volgen formaat.

De aanmaningsbrief ondertekenen en dateren

Om de formele en wettelijke geldigheid van de aanmaning te garanderen, is het essentieel om het document correct te ondertekenen en te dateren. Deze stap is cruciaal omdat het dient als bewijs van wanneer de brief is verzonden en ontvangen, en het voegt geloofwaardigheid toe aan de beweringen in de brief.

Bij het ondertekenen en dateren van de aanmaning is het belangrijk om de volgende richtlijnen te volgen:

 • Druk je volledige naam en functie in het bedrijf af.
 • Onderteken de brief met de hand met blauwe of zwarte inkt.
 • Vermeld de datum van ondertekening, die gelijk moet zijn aan de datum op de brief.
 • Als de brief namens een bedrijf wordt verstuurd, vermeld dan de naam en het adres van het bedrijf.
 • Zorg ervoor dat de ondertekening en datering gebeuren voordat de brief naar de ontvanger wordt gestuurd.

Conclusie

Concluderend, het schrijven van een aanmaningsbrief naar Nederlands recht vereist zorgvuldige overweging van een aantal belangrijke factoren:

 • Doel: Definieer duidelijk het doel van de brief en welke specifieke eis of actie je nastreeft.
 • Ontvanger: Identificeer de persoon of entiteit aan wie de brief is gericht. Zorg ervoor dat je accurate contactgegevens vermeldt.
 • Schending: Leg duidelijk uit welke specifieke contractbreuk of wetsovertreding zich heeft voorgedaan. Geef relevante details en bewijsmateriaal.
 • Gevolgen: Leg uit welke negatieve gevolgen de schending of overtreding heeft gehad voor de crediteur of zijn rechten. Schets eventuele schade of geleden verliezen.
 • Rechten van de schuldeiser: Benadruk de rechten en wettelijke bescherming waar de schuldeiser volgens de Nederlandse wet recht op heeft. Dit zal je argument versterken.
 • Gewenst resultaat: Geef duidelijk aan wat je verwacht dat de ontvanger zal doen in reactie op de eis. Wees specifiek en realistisch in je verwachtingen.
 • Taal en toon: Gebruik duidelijke en beknopte taal, vermijd onnodig jargon of ingewikkelde juridische termen. Behoud een professionele en respectvolle toon in de hele brief.
 • Juiste ondertekening en datering: Onderteken de brief met je volledige naam en titel, indien van toepassing. Vermeld de datum om de tijdlijn van je eis vast te leggen.

Door je aan deze richtlijnen te houden, kunnen individuen hun eisen effectief communiceren en door het juridische proces navigeren voor een gunstig resultaat.

Het wordt aanbevolen om juridisch advies in te winnen om ervoor te zorgen dat de Nederlandse wet wordt nageleefd en om de kans op succes te vergroten.

Neem contact op met ons ervaren team van incasso-advocaten

Als u vragen heeft of juridische hulp nodig heeft met betrekking tot een aanmaning, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons deskundige en toegewijde team van ons Amsterdamse incasso-advocatenkantoor. Onze advocaten zijn toegewijd aan het leveren van uitzonderlijke juridische diensten en persoonlijke aandacht voor uw unieke behoeften. U kunt contact met ons opnemen via onze website, per e-mail of per telefoon. Onze vriendelijke en professionele medewerkers helpen je graag verder. We kijken uit naar de mogelijkheid om u te helpen door de complexiteit van het juridische landschap te navigeren en de best mogelijke resultaten voor uw zaak te bereiken.

Contactpersoon: Remko Roosjen | advocaat
Kantoornummer: +31 (0)20 – 210 31 38
remko.roosjen@maakadvocaten.nl

Remko Roosjen

Remko Roosjen

Remko Roosjen

Als partner van MAAK en incasso advocaat geeft Remko leiding aan aan het team Commerciële Geschillen en Contractenrecht. Remko is een gespecialiseerde advocaat contractenrecht en heeft een ruime ervaring in het voeren van procedures, waaronder incassoprocedures, voor alle rechtbanken in Nederland, arbitrage en mediation. Remko is verbonden aan de specialisatievereniging voor Distributie, Franchise en Agentuur en doceert regelmatig over het snijvlak van commerciële contracten en productregelgeving. Lees meer over Remko op zijn persoonlijk profiel of op LinkedIn .