Meteen naar de inhoud

Juridisch advies over CE-markering

Een aanzienlijke groep industriële producten kan enkel in de handel worden gebracht in de Economische Ruimte (EER) als over een CE-markering beschikken. Ons advocatenkantoor in Amsterdam is gespecialiseerd in het verstrekken van juridisch advies over CE-markering en de voornaamste juridische uitdagingen die leven in de maakindustrie, waaronder de vraag of producten voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Er ontstaan regelmatig discussies met toezichthouders, concurrenten of andere partijen binnen de producerende keten over de reikwijdte en betekenis van de regelgeving. Onze advocaten productregelgeving kennen het speelveld en maken u graag wegwijs in alle juridische uitdagingen voor de industrie. In deze bijdrage wordt uitvoeriger stilgestaan bij het thema CE-markering.

Wat betekent een CE-markering?

Met een aangebrachte CE-markering verklaart de fabrikant dat zijn producten gecontroleerd zijn op alle toepasselijke wet- en regelgeving waarin de eis is neergelegd dat een CE-markering noodzakelijk is. Over de vraag óf een CE-markering noodzakelijk is en hoe dat moet worden aangebracht ontvangen onze advocaten productregelgeving en Aansprakelijkheidsrecht vaker vragen over uit de industrie. Met een CE-markering wordt samengevat verklaard dat de producten van de desbetreffende fabrikant voldoen aan de essentiële gezondheidseisen, de veiligheidseisen en de zogeheten prestatie en milieueisen die toezien op deze specifieke producten. Er geldt een verplichting om een CE-markering te bezitten voordat de producten in de EER in de handel worden gebracht. Juridisch advies over CE-markering is dus van essentieel belang voordat u als fabrikant de markt bestormt. Het niet hieraan voldoen kan grote consequenties hebben, denk aan een product recall, bestuurlijke boetes en schadeclaims van partijen aan wie de producten zijn verkocht. Ook concurrenten kunnen opkomen tegen een onjuiste CE-markering (of het ontbreken daarvan (er kan daardoor sprake zijn van misleidende reclame, maar ook kan er een onveilig en veelal goedkoper product in de handel worden gebracht dat schade toebrengt aan soortgelijke fabrikanten.  

Advocaat gespecialiseerd in CE-markering

Martin Krüger is als advocaat aansprakelijkheidsrecht gespecialiseerd in CE-markering. Sinds jaar en dag geeft hij leiding aan het team Product Regulation & Compliance bij MAAK Advocaten, geeft hij juridisch advies over CE-markering en bedient hij grote en middelgrote (internationaal opererende) organisaties op het gebied van productveiligheid en productregelgeving. Dat gaat voor een groot deel over de advisering van maakbedrijven over de huidige stand van het recht en de (Europese) ontwikkelingen waarop maakbedrijf en andere marktdeelnemers moeten voorsorteren, maar ook over het voeren van bestuursrechtelijke en civiele procedures voor de rechter, bij respectievelijk een toezichthouder of een overheidsrechter (of arbitrage-instituut) in Nederland. Martin beschikt over een groot netwerk aan specialisten en heeft een uitmuntende kennis van het Europese en Nederlandse recht. Hij schrijft in vakbladen, doceert voor diverse instellingen en is vaker spreker op landelijke congressen. Heeft u een vraag aan advocaat CE-markering, Martin Krüger, dan helpt hij u graag verder.

Voor welke productgroepen is een CE-markering vereist?

De productgroepen waarvoor een CE-markering is vereist zijn:

 • machines
 • liften
 • gastoestellen
 • meet- en weegapparatuur
 • drukapparatuur
 • persoonlijke beschermingsmiddelen
 • medische hulpmiddelen
 • bouwproducten
 •  elektr(on)ische apparatuur
 •  Kabelbaaninstallaties
 • Pleziervaartuigen
 • explosieven voor civiel gebruik
 •  pyrotechnische artikelen
 •  speelgoed.

Goed om te beseffen is dat sommige producten onder meerdere EU-wetgevingen kunnen vallen, ook in het kader van een CE-markering. Deze afzonderlijke regels kijken naar aparte risico’s op het terrein van de essentiële gezondheidseisen, de veiligheidseisen en de prestatie- en milieueisen. Wat ook belangrijk is om te realiseren is dat wanneer de producten van een fabrikant niet onder de EU-wetgevingen vallen, het niet toegestaan is een CE-markering toe te passen. Goed om te weten is dat diverse EU-verordeningen in ontwikkeling zijn voorbereiding die CE-markering verplichten voor batterijen, onbemande luchtvaartsystemen en bemestingsproducten.

Doel van CE-markering

De Ce-markering bevordert de vrije handel van goederen in de EER. Daarnaast heeft de CE-markering tot doel om de wetgeving van de EER-landen te harmoniseren. Dat geldt voor zowel de productveiligheid van de producten van de fabrikant als de gezondheidseisen die ermee gemoeid zijn. Op diew manier ontstaat er een vrije verhandeling van producten binnen de EER (alle EU-lidstaten en IJsland, Liechtenstein en Noorwegen).  Een wezenlijk onderdeel is dat de landen zich committeren en dus geen aanvullende eisen mogen stellen aan de eisen. Wanneer deze eisen niet worden nageleefd dan is de CE-markering verboden en is een verhandeling van deze producten ontoelaatbaar. Wilt u daarover meer weten, dan doet u er goed aan met onze advocaat CE-markering en productregelgeving hierover te spreken.

Advocaat CE-markering over de rol van bedrijven en ondernemers

Het doel van CE-markering is duidelijk en komt de veiligheid ten goede. Om te kunnen voldoen aan alle essentiële gezondheidseisen en veiligheidseisen krijgen onze advocaten productregelgeving vaker de vraag waaraan een fabrikant dan moet voldoen? Wat houdt het in om aan alle toepasselijke EU-richtlijnen en verordeningen het juiste gevolg te geven?

Is uw onderneming fabrikant of heeft u te maken met een fabrikant? Dan is het goed te weten dat de fabrikant een verklaring moet afgeven dat (onder eigen verantwoordelijkheid) de producten voldoen. Ter staving daarvan is de fabrikant er juridisch toe gehouden een conformiteitsbeoordeling uitvoeren, een technisch dossier samen te stellen, een EG- of EU-conformiteitsverklaring opstellen, zonodig gebruiksaanwijzingen meeleveren en de CE-markering aanbrengen op zijn product.  Onze advocaten CE-markering en productregelgeving ondersteunen fabrikanten bij deze trajecten en wijzen hen op de eisen die de regelgeving stelt.

Wilt u meer lezen over de Europese regelgeving? Dan adviseren we u ook eens een blik te werpen op onderstaande links van onder meer de rijksoverheid en de Europese commissie:

Juridische positie van de importeur

Bent u importeur en importeert u dus van buiten de EER? Dan moet u wel goed bekijken of de fabrikant voldoet aan de noodzakelijke stappen om tot een geldige CE-markering te komen. Het inwinnen van juridisch advies over CE-markering is dan van groot belang. Daarnaast is het van groot belang dat er afspraken worden gemaakt met de fabrikant dat deze alle stukken aan een toezichthouder kan verstrekken wanneer dat nodig is. Onze advocaten productregelgeving zien daarin vaker uitdagingen voor zover het gaat over het beschikbaar stellen van een technisch dossier en andere formaliteiten.

Contact opnemen met een advocaat aansprakelijkheidsrecht

Wilt u meer informatie over productregelgeving of specifiek juridisch advies over CE-markering? Onze advocaten aansprakelijkheidsrecht van het team Product Regulation & Compliance kunnen u adviseren of in rechte bijstaan bij al uw uitdagingen met betrekking tot CE-markering, productregelgeving en aanverwante dienstverlening. Wij hebben de kennis en expertise die u zoekt.

+31 (0)20 – 210 31 38
martin.kruger@maakadvocaten.nl

Martin Krüger

Martin Krüger

Martin Krüger is als advocaat / partner verbonden aan MAAK Advocaten. Martin focust zich op handelsrecht en productregelgeving (CE-markering). Voor bedrijven stelt Martin overeenkomsten op, adviseert hij over toepasselijke regelgeving en procedeert hij bij geschillen voor de civiele rechter.