Meteen naar de inhoud

Juridische aspecten bij drukvaten van eenvoudige vorm

Juridische aspecten bij drukvaten van eenvoudige vorm

De juridische aspecten bij drukvaten van eenvoudige vorm spelen een belangrijke rol. Als u zich als fabrikant, gemachtigde, importeur of distributeur in de maakindustrie bezighoudt met de levering van drukvaten van eenvoudige vorm heeft u te maken met (administratieve) verplichtingen onder de Europese productwet- en regelgeving. De Europese Richtlijn 2014/29/EU ziet op het op de markt aanbieden van drukvaten van eenvoudige vorm die worden geproduceerd door een in de EU gevestigde fabrikant of die worden geïmporteerd uit een land van buiten de EU. Op grond van Richtlijn 2014/29/EU zijn alle marktdeelnemers verplicht om maatregelen te nemen om te zorgen dat drukvaten die binnen de Europese Economische Ruimte (EER) worden verhandeld, voldoen aan de toepasselijke gezondheids- en veiligheidsvereisten en de vereiste documentatie beschikbaar is of wordt meegeleverd. Onze advocaat overeenkomstenrecht en productregelgeving (CE-markering) gaat in op de belangrijkste aspecten.

Hoe de verplichtingen tussen de verschillende spelers in de markt van drukvaten zijn verdeeld en welke specifieke verplichtingen op uw onderneming van toepassing zijn, is afhankelijk van de rol die u als marktdeelnemer in de toeleverings- en distributieketen van drukvaten inneemt. Onze advocaten productregelgeving & CE-markering hebben ruime ervaring met vraagstukken en geschillen rondom eenvoudige drukvaten en CE-markering en adviseren u graag over uw juridische positie en de verplichtingen voor uw maakbedrijf onder Richtlijn 2014/29/EU. Onze specialisten ondersteunen regelmatig ondernemingen bij zakelijke conflicteren met een handelsrelatie over bijvoorbeeld een gebrekkig (onderdeel van een) drukvat, een te late levering of een andere oorzaak waardoor schade ontstaat. Ook ondersteunen wij als advocaat ondernemingen in geschillen met de toezichthouder.

RICHTLIJN 2014/29/EU: DOEL EN TOEPASSING

Richtlijn 2014/29/EU heeft als doel om de gezondheid en veiligheid van personen en de bescherming van huisdieren en goederen te waarborgen tegen mogelijke gevaren door het lekken of barsten van drukvaten. Daarnaast heeft Richtlijn 2014/29/EU als doel om de nationale wet- en regelgeving van de lidstaten voor de verkoop van drukvaten in de EER te harmoniseren.In de kern is Richtlijn 2014/29/EU van toepassing op in serie gemaakte en gelaste drukvaten waarin lucht of stikstof is opgeslagen en die bestand zijn tegen een inwendige overdruk van meer dan 0,5 bar. Hieronder vallen ook delen en verbindingen (van niet-gelegeerd aluminium en kwaliteitsstaal) die noodzakelijk zijn voor de sterkte van de drukvaten. Richtlijn 2014/29/EU is niet van toepassing op drukvaten die ontworpen of bestemd zijn om aan vlambelasting te worden blootgesteld, om als brandblusapparaat te worden gebruikt, voor installatie op of voortstuwing van schepen of luchtvaartuigen of voor nucleair gebruik waar bij een defect de kans op verspreiding van radioactiviteit bestaat. In Richtlijn 2014/29/EU zijn meer technische vereisten voor drukvaten opgenomen. Op de internetsite van de Europese Commissie is daarnaast meer informatie over de inhoud, het doel en de toepassing van Richtlijn 2014/29/EU te vinden.

In Nederland zijn de regels, normen en voorschriften uit Richtlijn 2014/29/EU opgenomen in het Warenwetbesluit drukvaten van eenvoudige vorm 2016. De nationale controlerende instantie die markttoezicht houdt op de naleving hiervan is de Inspectie SZW.

ESSENTIËLE EISEN EN VERPLICHTINGEN ONDER RICHTLIJN 2014/29/EU

Richtlijn 2014/29/EU kent essentiële eisen en verplichtingen voor marktpartijen. Wanneer de druk vermenigvuldigt met de inhoud (capaciteit lucht of stikstof) van drukvaten groter is dan 50 barliter (bar.l) moeten de drukvaten voldoen aan de essentiële eisen die zijn opgenomen in bijlage I van Richtlijn 2014/29/EU. Voldoen de drukvaten aan de geldende toepasselijke geharmoniseerde normen, dan bestaat er een vermoeden dat de drukvaten in overeenstemming met Richtlijn 2014/29/EU zijn. Deze regel is bedoeld om het conformiteitsonderzoek te vereenvoudigen. Voor de tekst van geharmoniseerde normen voor drukvaten kunt u terecht bij het Nederlandse normalisatie-instituut (NEN). Drukvaten met een bar.l lager dan 50 dienen volgens de regels van ‘goed vakmanschap’ van een lidstaat te zijn ontwikkeld en geproduceerd.

Daarnaast zijn er wettelijke verplichtingen waar u als fabrikant (artikel 6 Richtlijn 2014/29/EU), gemachtigde (artikel 7 Richtlijn 2014/29/EU) importeur (artikel 8 en 10 Richtlijn 2014/29/EU) of distributeur (artikel 9 en 10 Richtlijn 2014/29/EU) aan moet voldoen en deze bestaan onder andere uit:

  • het uitvoeren van de conformiteitsbeoordelingsprocedures (indien vereist door een notified body);
  • het opstellen en bewaren van de technische documentatie;
  • het verschaffen van instructies en informatie;
  • het aanbrengen van het identificatienummer van het product en de contactgegevens van de fabrikant (en/of importeur);
  • het aanbrengen van de CE-markering en
  • het opstellen en bewaren van de EU-conformiteitsverklaring (indien vereist door een notified body).

ADVOCAAT BIJ DRUKVATEN van EENVOUDIGE VORM

Ons advocatenkantoor in Amsterdam heeft een ervaren team van advocaten gespecialiseerd in vragen en geschillen over productregelgeving & CE-markering en met een sterke reputatie in de maakindustrie. Wilt u juridisch advies inwinnen over de productregelgeving die op uw producten van toepassing is, het uitvoeren van de conformiteitsbeoordeling (al dan niet door een notified body), het opstellen van de EU-conformiteitsverklaring of het aanbrengen van de CE-markering? Of heeft u behoefte aan ondersteuning bij het opstellen van een overeenkomst, de uitleg van een set algemene inkoop– of verkoopvoorwaarden, het bepalen van (product)aansprakelijkheid, het voeren van een civiele procedure (in kort geding) of andere juridische vraagstukken over drukvaten? Neem dan contact op met Max Schwillens, advocaat bij drukvaten van eenvoudige vorm, of met een van onze andere advocaten productregelgeving & CE-markering in Amsterdam.  

T:  +31 (0)20 – 210 31 38
E: mail@maakadvocaten.nl
Contactpersoon: Max Schwillens | Advocaat productregelgeving & CE-markering

Max Schwillens

Max Schwillens

Als advocaat Product Safety & overeenkomstenrecht adviseert en procedeert Max Schwillens over productveiligheid, commercieel contracteren en handelsrecht. Zijn expertise ziet onder meer op juridische zaken rondom CE-markering, markttoegang en het voeren van procedures bij de civiele rechter en toezichthoudende instanties. Max is analytisch sterk, gedreven en een goede sparring partner.