Meteen naar de inhoud

Klassenindeling onder de WHOA

Klassenindeling onder de WHOA

De WHOA is sinds 1 januari 2021 in werking getreden. Een korte omschrijving van de inhoud van de WHOA en de nieuwe insolventiefunctionarissen die dankzij de WHOA zijn geïntroduceerd vindt u terug in de eerdere blogs “Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA)” en “De herstructureringsdeskundige onder de WHOA”. Een belangrijk onderdeel van de WHOA wordt gevormd door de indeling van de schuldeisers en aandeelhouders in verschillende klassen en de daarbij behorende stemming. In deze blog zal de klassenindeling en de stemming onder de WHOA centraal staan.

De klassenindeling onder de WHOA

Indien een akkoord betrekking heeft op verschillende categorieën van schuldeisers en aandeelhouders, dan dient het akkoord te voorzien in een klassenindeling. Van verschillende categorieën schuldeisers en aandeelhouders is sprake wanneer zij zodanig verschillende rechten hebben in faillissement of krijgen op basis van het akkoord, dat zij niet in een vergelijkbare positie verkeren. Hierbij kan worden gedacht aan de fiscus en het UWV met een voorrangsrecht, de schuldeisers met een pand-, hypotheek- of retentierecht zoals banken (zogenoemde separatisten) en de gewone concurrente schuldeisers. Indien de verschillende klassen onjuist zijn ingedeeld kan de rechter het verzoek tot homologatie van het akkoord afwijzen.

Verplichte klassenindeling

Op grond van de WHOA geldt er een verplichte klassenindeling voor de MKB-bedrijven en de pand- en hypotheekhouders.

Voor de MKB-bedrijven geldt dat zij in een aparte klasse worden ingedeeld als zij op basis van het akkoord een uitkering in geld krijgen aangeboden die minder dan 20% van het bedrag van hun vorderingen vertegenwoordigt. Volgens de WHOA is er sprake van een MKB-schuldeiser als er bij de schuldeiser maximaal 50 personen werkzaam zijn en de schuldeiser een vordering heeft wegens geleverde goederen of diensten of een vordering uit een onrechtmatige daad.

Daarnaast worden de pand- en hypotheekhouders enkel voor het deel van hun vordering waarvoor de voorrang geldt in één of meer klassen ingedeeld. Bij de bepaling van het deel van de vordering waarvoor de voorrang tot zekerheid strekt, wordt uitgegaan van de waarde die naar verwachting in een faillissement volgens de wettelijke rangorde door deze schuldeiser op basis van zijn pand- of hypotheekrechten verkregen zou zijn.

Stemming onder de WHOA

Vervolgens wordt het definitieve akkoord ter stemming gebracht aan de schuldeisers en aandeelhouders van wie de rechten op basis van het akkoord worden gewijzigd. Schuldeisers van wie de rechten niet worden geraakt door het akkoord hoeven niet bij de stemming te worden betrokken. Van belang is dat de schuldenaar het definitieve akkoord gedurende een redelijke termijn aan de stemgerechtigde schuldeisers moet voorleggen. Als het akkoord voorziet in een klassenindeling, dan moet iedere klasse afzonderlijk stemmen over het akkoord. De schuldenaar bepaalt zelf op welke wijze er gestemd kan worden.

Bij het bepalen van de stemuitslag wordt alleen gekeken naar de schuldeisers die daadwerkelijk de moeite hebben genomen om hun stem uit te brengen. Voor het instemmen met een akkoord door een schuldeisersklasse is vereist dat het akkoord wordt gesteund door een groep schuldeisers die samen ten minste twee derde vertegenwoordigen van het totaalbedrag aan vorderingen behorend tot de schuldeisers die binnen de klasse hun stem hebben uitgebracht.

Nadat de stemming heeft plaatsgevonden moet de schuldenaar een verslag opstellen waarin de uitslag van de stemming wordt vermeld. Bovendien moet hij ervoor zorgen dat de betrokken schuldeisers onmiddellijk in staat zijn kennis te nemen van dit verslag.

Advocaat gespecialiseerd in de WHOA

MAAK Advocaten heeft een team van ervaren advocaten die uw onderneming bij een schuldeisersakkoord kunnen bijstaan. Onze advocaten helpen u graag bij de totstandbrenging van een akkoord, de beoordeling hiervan en adviseren u graag over uw mogelijkheden met betrekking tot de indeling in verschillende klassen en de wijze van stemming.

Telefoon: +31 (0) 20 210 31 38
E-Mail: mail@maakadvocaten.nl

Remko Roosjen

Remko Roosjen

Als partner van MAAK en advocaat commercial law geeft Remko leiding aan aan het team Commerciële Geschillen en Contractenrecht. Remko is een gespecialiseerde advocaat contractenrecht en heeft een ruime ervaring in het voeren van procedures, waaronder voor de civiele rechter, in arbitrage en mediation. Remko is verbonden aan de specialisatievereniging voor Distributie, Franchise en Agentuur en doceert regelmatig over het snijvlak van commerciële contracten en productregelgeving. Lees meer over Remko op zijn persoonlijk profiel of op LinkedIn .