Ga naar de inhoud

Kort geding aanspannen

kort geding aanspannen


Zoekt u een specialist voor het aanspannen van een kort geding? Wilt u een kort geding aanspannen om snel een rechterlijke beslsissing te krijgen? Wilt u zorgen dat de gedragingen van uw wederpartij direct in de kiem gesmoord worden? Neem dan contact op met onze procesrecht advocaten. Wij hebben de kennis en ervaring om voor iedere rechter in Nederland uw belangen bij een kort geding procedure te behartigen. Uw belang staat daarin voorop.

KORT GEDING aanspannen BIJ DE (CIVIELE) RECHTER

Het kort geding kent een andere regeling dan het aanspannen van een reguliere procedure, de zogeheten bodemprocedure. Dit vindt zijn basis in de spoedeisendheid van de zaak. Een kort geding is (anders dan een bodem procedure) met een stuk minder waarborgen omkleed. Veel voorkomende redenen om een kort geding te starten zijn een opheffingskortgeding tegen gelegd conservatoir beslag, een kort geding tegen het executeren van een vonnis of een arrest (zogenoemde executiegeschil) en het vorderen van nakoming wanneer bijvoorbeeld een overeenkomst zonder inachtneming van een juiste opzegtermijn wordt opgezegd. In een kort geding kunnen geen declaratoire oordelen worden gevorderd, zoals het vernieitgen of ontbinden van een overeenkomst. Ook een geldvordering leent zich niet voor een behandeling in kort geding. Geldvorderingen worden niet als spoedeisend gezien en een kort geding mag niet worden gebruikt als verkapt incassomiddel. Het grote voordeel van het aanspannen van een kort geding is duidelijk: binnen een korte termijn kan er een beslissing bij de rechter worden afgedwongen. In deze blog lichten onze advocaten procesrecht toe hoe de procedure bij de civiele rechter in zijn werk gaat bij het aanspannen van een kort geding. Een kort geding beginnen bij de (civiele) rechter betekent dat u het geldende procesreglement dient te volgen. Omdat het een spoedprocedure binnen het civiel recht betreft, heeft u altijd toegang tot de civiele rechter. Uw advocaten procesrecht kunnen u daarin bijstaan.

Korte termijnen bij het aanspannen van een kort geding

Een kort geding aanspannen gaat in de regel gepaard met een opeenstapeling van stappen die op korte termijn moeten worden verricht. Nu de kern van het kort geding is om een snelle uitspraak te verkrijgen zijn de termijnen in de kortgedingprocedure korter dan gebruikelijk. De wettelijke dagvaardingstermijn is minimaal één week, stukken dienen uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de terechtzitting worden ingediend en de uitspraak ontvangen partijen over het algemeen binnen twee weken.  Let wel, een kort geding vergt enige voorbereidingstijd. Zo zal een rechter alleen een datum bepalen voor een kort geding wanneer een conceptdagvaarding kan worden toegezonden. Verder geldt dat de verhinderdata van de andere procespartij moeten worden opgevraagd. Daar moet altijd acht op worden geslagen.

De dagvaarding in kort geding

Een kort geding aanspannen zal altijd aanvangen met de dagvaarding in kort geding. Onze advocaten procesrecht zijn gespecialiseerd in het opstellen van deze kort geding dagvaardingen en kunnen u bij de voorzieningenrechter bijstaan.De voorzieningenrechter van de rechtbank geeft in spoedzaken een termijn waarbinnen deze dagvaarding bij de gedaagde partij moet worden betekend. Gebeurt dat niet dan geldt de wettelijke termijn van 8 dagen voorafgaand aan de zitting. In de dagvaarding staat opgenomen waar, en wanneer de gedaagde dient te verschijnen, maar ook wat de eisende partij eist en de redenen hiertoe. De dagvaarding wordt uitgereikt door een deurwaarder, de betekening.

In de conceptdagvaarding staat samengevat dus onder meer:

  • uw voornamen, naam, adres en woon- of vestigingsplaats
  • de voornamen, de naam en het kantooradres van de deurwaarder
  • de naam en de woonplaats van de andere partij
  • wat u wilt en waarom (eis en gronden)
  • welke bewijzen u heeft voor uw standpunt
  • waarom u met spoed een uitspraak van de rechter nodig heeft
    locatie rechter
  • naam en adres van uw advocaat.

Betwisten vordering in kort geding

Het betwisten van een vordering in kort geding kan op twee manieren. Schriftelijk, voorafgaand aan de mondelinge behandeling. Dat noemen we een conclusie van antwoord en het grote voordeel is dat de voorzieningenrechter al geïnformeerd wordt over de weerlegging tegen de vordering en zich beter kan voorbereiden op hetgeen in de zitting naar voren zal komen. Ook dienen producties zo spoedig mogelijk (dat is in de regel niet later dan 24 uur voorafgaand aan de zitting) aan de rechtbank te worden toegezonden. Na betekening van de dagvaarding kan de gedaagde partij er dus voor kiezen om een verweerschrift in te dienen, maar is hiertoe niet verplicht. Ook is de gedaagde partij niet verplicht om zich te laten bijstaan door een advocaat. Het staat de gedaagde partij dus ook vrij om pas ter zitting de weerlegging te geven waarom de vordering niet kan slagen. Het voordeel daarvan is dat de eisende partij nog niet bekend is met het verweer. Het nadeel is als gezegd dat de rechter dit verhaal ook pas voor het eerst hoort. De keuze zal redelijkerwijs samenhangen met de tijd die gegund is om een verhaal al dan niet op papier te krijgen als de termijn dusdanig kort zijn.

De mondelinge behandeling bij een kort geding

Op de zitting, ook wel de mondelinge behandeling genoemd, krijgt de gedaagde partij gelegenheid te reageren op de argumenten van de eisende partij. Ook de eisende partij krijgt gelegenheid een nadere toelichting op de eis te geven. Daarnaast zal de voorzieningenrechter ook vragen aan partijen stellen om meer duidelijkheid te verschaffen. Een gemiddelde zitting in kort geding duurt doorgaans zo’n 1,5 uur, maar er zijn ook procedures denkbaar waar dit veel langer duurt. De rechter zal trachten te schterhalen of voldaan is aan het criterium van het spoedeisend belang en of de vordering in het kader van een belangenafweging moet worden toegewezen. De voorzieningenrechter zan dan ook in enige mate voorsorteren op hetgeen een bodemrechter zou kunnen oordelen. Toch hoeft een bodemrechter uiteindelijk dit oordeel niet te volgen.

Een schikking bij de voorzieningenrechter

Het is gebruikelijk dat een rechter, zowel in kort geding alsook in de bodemprocedure, probeert om partijen tot een schikking te laten komen. Meestal zal de voorzieningenrechter hierbij tijdens het kort geding aangeven in welke richting hij deze oplossing ziet, waarmee partijen ongeveer kunnen inschatten hoe de rechter in de wedstrijd staat. Hierna worden partijen de gang opgestuurd om daar met elkaar tot een schikking te komen. Het is prettig als dit lukt, waarna vanzelfsprekend de zaak niet meer tot een uitspraak van de voorzieningenrechter zal leiden. Een kort geding aanspannen kan dus voordat er vonnis is gewezen ook leiden tot een minnelijke regeling. Kunnen partijen toch niet tot een schikking komen dan zal de voorzieningenrechter na afloop van het kort geding alsnog uitspraak doen.

Wat kost een kort geding?

Wanneer u een kort geding aanspant dan betaalt u allereerst de griffierechten. Dit zijn de kosten die door de rechtspraak in rekening worden gebracht voor de behandeling van uw zaak. Wanneer u een advocaat procesrecht inschakelt zal deze eveneens voor u aan de slag gaan, het kort geding aanspannen, en een tarief in rekening brengen. Afhankelijk van de complexiteit, de hoeveelheid stukken en de voorbereidingstijd die nodig is, zal hier in de regel op uurtarief worden afgerekend.

Uitspraak in kort geding

De gebruikelijke termijn voor de uitspraak is twee weken, maar dit kan korter of langer zijn. Deels zal dat samenhangen met zaak – zo kan een vonnis binnen 24 uur al nodig zijn. Denk bijvoorbeeld aan het voorkomen van een publicatie, nieuwsuitzending, het omhakken van een oude boom of een anderszins onomkeerbare gebeurtenis. Bent u het niet eens met de uitspraak in kort geding en wilt u of kunt u de bodemprocedure niet afwachten? Dan bestaat de mogelijkheid om hoger beroep in kort geding in te stellen. Goed om te beseffen is dat de beroepstermijn hier 4 weken bedraagt (en niet 3 maanden zoals bij een bodemprocedure).

Advocaat kort geding

Wilt u een kort geding aanspannen? MAAK Advocaten is onder andere gespecialiseerd in het burgerlijk procesrecht. Wilt u advies inwinnen over de mogelijkheid van een kort geding voor uw geschil, of heeft u een andere vraag hieromtrent? Wij brengen graag uw juridische positie in beeld, om u vervolgens van een praktisch advies te voorzien en/of uw onderneming bij te staan in een gerechtelijke procedure. Neem gerust contact op met onze advocaat procesrecht of met een van onze andere kort geding advocaten in Amsterdam.

+31 (0)20 – 210 31 38
remko.roosjen@maakadvocaten.nl

Remko Roosjen

Remko Roosjen

Als partner van MAAK en advocaat commercial law geeft Remko leiding aan aan het team Commerciële Geschillen en Contractenrecht. Remko is een gespecialiseerde advocaat contractenrecht en heeft een ruime ervaring in het voeren van procedures, waaronder voor de civiele rechter, in arbitrage en mediation. Remko is verbonden aan de specialisatievereniging voor Distributie, Franchise en Agentuur en doceert regelmatig over het snijvlak van commerciële contracten en productregelgeving. Lees meer over Remko op zijn persoonlijk profiel of op LinkedIn .