Kort geding voeren met advocaat bij de rechtbank?  In deze bijdrage 5 belangrijke aspecten van het kort geding; uitgelegd door de maakindustrie advocaten van MAAK.

Niet iedere samenwerking verloopt vlekkeloos. Binnen de maakindustrie wordt veel gecontracteerd en ook goede overeenkomsten kunnen uiteindelijk uitmonden in een geschil. Dit kan bijvoorbeeld gaan over gebrekkige prestaties, de niet-tijdige levering van producten, maar ook over andere kwesties bij het niet goed nakomen van een gemaakte afspraak. Mogelijk lijdt u als ondernemer hierdoor schade, of moet u overwegen om door een beslaglegging extra zekerheden af te dwingen. Indien het spoedeisend belang  dat vergt, kan een kort geding procedure bij de rechtbank een uitkomst zijn. De advocaten van MAAK Advocaten staan met regelmaat partijen bij tijdens een kort geding. Wat houdt een kort geding voor u als ondernemer nu precies in? En waarom kan deze procedure relatief snel worden doorlopen? De advocaten van MAAK stippen in deze bijdrage 5 belangrijke aspecten van het kort geding aan.

  1. Wanneer kiest u als ondernemer voor een kort geding?

Een kort geding kan om meerdere redenen worden gevoerd.  De voorzieningenrechter (de rechter die het kort geding behandelt) zal toetsen of de zaak zich leent voor deze korte procedure. Het is bijvoorbeeld niet mogelijk om ontbinding of vernietiging van een overeenkomst te vorderen. Het moet echt gaan om een voorlopige voorziening. Een voorbeeld van een kort geding is nakoming afdwingen van een overeenkomst. Indien uw contractspartij niet meer reageert of weigerachtig is om correct te presteren, kunt u met een kort geding een patstelling doorbreken. Vaak heeft u als ondernemer namelijk niet de tijd om lang in onzekerheid te verkeren. U kunt uw vordering vaak kracht bijzetten met een dwangsom. Ook voor het opheffen van (conservatoir) beslag – waarbij bijvoorbeeld een bankrekening of ander vermogen van u is beslagen – kunt u een kort geding procedure opstarten. Verder valt bijvoorbeeld nog te denken aan het voorkomen van nadelige publicaties, het incasseren van een geldvordering of een halt toe te roepen aan een bestaande onrechtmatige situatie.

  1. Moet er een spoedeisend belang zijn bij het kort geding?

Bij het voeren van een kort geding moet u als ondernemer een spoedeisend belang hebben. Soms is een snelle en passende voorziening noodzakelijk, waarmee de verlangde spoed relatief eenvoudig kan worden aangetoond. Dit kan zijn omdat het productieproces stil is komen te liggen, u niet kan doorleveren of uw toeleverancier bijvoorbeeld niet meer uw producten wenst te leveren. Ook een opzegging van een overeenkomst – zonder inachtneming van een juiste opzegtermijn – kan ertoe leiden dat u belang heeft bij een kort geding (en u vordert dat de overeenkomst blijft doorlopen). Een ander voorbeeld is dat er schade ontstaat doordat grote geldvorderingen te lang uitstaan en hierdoor liquiditeitsproblemen dreigen. Belangrijk om te weten is dat de urgentie moet worden onderbouwd. Laat u tijdig door uw advocaat adviseren over uw kansen en risico’s.

  1. Hoe lang duurt de procedure in kort geding?

Uw advocaat zal uw vordering in een dagvaarding opnemen en deze in concept aan de rechtbank sturen. Als de verhinderdata van beide partijen bekend zijn, roostert de rechtbank een zitting in.  Voorafgaand aan de zitting voorzien de kort geding advocaten de rechtbank tijdig van de originele dagvaarding en de ondersteunende producties. Doorgaans vindt er vervolgens tussen 2 á 6 weken een zitting plaats. Bij hoge urgentie kan een zitting soms al daags na de aanvraag worden ingepland.  Na de zitting wordt er in de regel binnen 2 weken een vonnis gewezen, tenzij de spoed een sneller oordeel vergt.  Partijen kunnen daarna binnen 4 weken hoger beroep instellen.

  1. Kan een geldvordering worden gevorderd in kort geding?

Als u als ondernemer een geldbedrag vordert moet u dat in kort geding gemotiveerd aannemelijk maken.  Dit geldt ook als het gevorderde bedrag slechts een voorschot is. Omdat een vonnis in kort geding een voorlopige voorziening is, wordt bij geldvorderingen aanzienlijke terughoudendheid betracht door de voorzieningenrechter. Er zal moeten worden aangetoond dat het voor u als ondernemer spoedeisend is dat u de gelden meteen ontvangt. Er vindt vervolgens een belangenafweging plaats tussen uw belang en dat van uw tegenpartij. Omdat dit een tamelijk korte procedure is (met minder waarborgen) geldt hiervoor een verzwaarde motiveringsplicht. Laat u hierover tijdig adviseren door kort geding advocaten. Hoewel de voorzieningenrechter een maatregel die hij oplegt kracht bij kan zetten met een dwangsom, is dit niet mogelijk voor zover het een geldvordering betreft.

  1. Wat houdt het zogenoemde restitutierisico in?

Indien de voorzieningenrechter de vordering toewijst, is dat bij wijze van een voorlopige voorziening.  De kort geding procedure kan (maar hoeft niet noodzakelijkerwijs) een vervolg krijgen in een zogenoemde bodemprocedure. Dit is een reguliere procedure die met meer waarborgen is omkleed en langer duurt. Indien bijvoorbeeld een geldvordering in kort geding wordt toegewezen, en dit later onterecht blijkt, moeten mogelijk gelden worden terugbetaald. Indien de eisende partij  (in kort geding) dat na verloop van tijd onverhoopt niet meer kan (hij is bijvoorbeeld failliet), vist u als ‘winnende’ partij achter het net. Om een Pyrrusoverwinning te vermijden kan een gedaagde partij wijzen op het restitutierisico en aanvoeren dat er een redelijke kans is dat in een latere procedure de eisende partij niet kan terugbetalen. Het restitutierisico kan worden weggenomen door zekerheid te stellen, zoals bijvoorbeeld het verstrekken van een bankgarantie.  

VERDERE VRAGEN ?

Indien u verdere vragen heeft, kunt u te allen tijde contact opnemen met de maakindustrie advocaten van MAAK.  Wij zijn voor u bereikbaar over alle vragen over het kort geding of andere procedures. U kunt per e-mail contact opnemen met Martin Krüger (martin.kruger@maakadvocaten.nl) of Remko Roosjen (remko.roosjen@maakadvocaten.nl). Telefonisch zijn wij bereikbaar onder 020 210 31 38.