Ga naar de inhoud

Nieuwe EU-verordening inzake bouwproducten

Nieuwe EU-Verordening inzake bouwproducten

De Europese Commissie heeft het ontwerp een nieuwe EU-verordening inzake bouwproducten gepubliceerd! De nieuwe Verordening moet Verordening (EU) 305/2011 tot vaststelling van geharmoniseerde voorwaarden voor het verhandelen van bouwproducten vervangen. Nadat de Commissie eerst had aangekondigd dat de indiening van het ontwerp van een nieuwe EU-verordening inzake bouwproducten voor onbepaalde tijd zou worden uitgesteld, heeft zij het voorstel nu, zoals oorspronkelijk aangekondigd, op 30 maart 2022 bekendgemaakt. Onze advocaten Product Compliance met specialisatie op bouwproducten delen de eerste inzichten over de inhoud van het ontwerp van de nieuwe EU-verordening inzake bouwproducten.

Sterke positie van de bouwsector binnen de interne markt

Onze advocaten Product Compliance benadrukken de sterke positie van de bouwsector binnen de Europese interne markt. Het ecosysteem van de bouw vertegenwoordigt bijna 10% van de toegevoegde waarde van de EU en biedt werk aan ongeveer 25 miljoen mensen in meer dan 5 miljoen bedrijven. De bouwproductenindustrie telt 430 000 bedrijven in de EU, met een omzet van 800 miljard euro. Dit zijn voornamelijk kleine en middelgrote ondernemingen die een belangrijke economische en sociale rol spelen voor de lokale gemeenschappen in de Europese regio’s en steden.

Gebouwen zijn verantwoordelijk voor ongeveer 50% van de winning en het verbruik van hulpbronnen en voor meer dan 30% van de totale hoeveelheid afval die jaarlijks in de EU wordt geproduceerd. Bovendien zijn gebouwen verantwoordelijk voor 40% van het energieverbruik van de EU en 36% van de energiegerelateerde broeikasgasemissies.

EU-Verordening inzake bouwproducten

De herziening van de EU-verordening inzake bouwproducten zal de regels die sinds 2011 van kracht zijn, versterken en moderniseren. Zij zal een geharmoniseerd kader creëren om de milieu- en klimaatprestaties van bouwproducten te beoordelen en te communiceren. Nieuwe productvereisten zullen ervoor zorgen dat het ontwerp en de fabricage van bouwproducten gebaseerd zijn op de nieuwste stand van de techniek om deze duurzamer, herstelbaarder, recycleerbaarder en gemakkelijker te herfabriceren te maken.

Het ontwerp van de nieuwe Verordening inzake bouwproducten is bedoeld om (i) tekortkomingen in de regelgeving weg te werken die in de uitvoeringspraktijk van de afgelopen jaren aan het licht waren gekomen en om (ii.) de beleidsdoelstellingen van de EU, namelijk de totstandbrenging van een groene en digitale Europese economie, te bevorderen.

Eerste inzichten over het ontwerp van de EU-verordening inzake bouwproducten

Onze advocaten Product Compliance hebben het ontwerp bekeken en delen hun eerste inzichten over het ontwerp van de EU-verordening inzake bouwproducten.

Tekortkomingen in het normeringsproces

De afgelopen jaren waren tekortkomingen in het normeringsproces aan het licht gekomen, die ertoe hebben geleid dat de referenties van nieuwe Europese normen niet in het Publicatieblad van de EU konden worden bekendgemaakt. De Europese Commissie gaat in het ontwerp nu tegenin door zich het recht voor te behouden om, onder bepaalde voorwaarden, zelf de technische specificaties te regelen in de vorm van gedelegeerde handelingen. Een ander twistpunt tussen sommige lidstaten en de Commissie was herhaaldelijk de vraag of geharmoniseerde technische specificaties binnen de werkingssfeer van de EU-verordening inzake voor de bouw bestemde producten vallen. In het nieuwe ontwerp wordt opnieuw uitdrukkelijk de nadruk gelegd op de afdoende werking van geharmoniseerde specificaties. Het basisconcept dat geharmoniseerde specificaties in de eerste plaats beoordelingsprocedures bevatten, waarvan de fabrikant de resultaten in een prestatieverklaring moet vermelden, wordt in het nieuwe ontwerp gehandhaafd.

Uitbreiding van het toepassingsgebied

Om rekening te houden met de beleidsdoelstellingen is ook een uitbreiding van het toepassingsgebied in het ontwerp van de EU-verordening inzake bouwproducten opgenomen en zijn nieuwe regelgevingsinstrumenten ingevoerd. Nieuw is de opname van productvereisten, bv. met betrekking tot algemene productveiligheid, duurzaamheid en klimaatvriendelijkheid van bouwproducten. Deze eisen moeten nu aanvullend (door de fabrikant) worden bevestigd in een verklaring van overeenstemming. Voorts zijn onder meer producten van 3D-printers en kleine geprefabriceerde huizen in het toepassingsgebied van verordening inzake bouwproducten opgenomen. Het moet ook gemakkelijker worden om gebruikte bouwproducten te hergebruiken. Voorts voorziet het ontwerp in de oprichting van een databank waarin de fabrikant productgerelateerde gegevens moet invoeren.

Het ontwerp van de nieuwe EU-verordening inzake bouwproducten is tot nu toe alleen in het Engels beschikbaar en kan hier worden gevonden. Onze advocaten Product Compliance met focus op bouwproducten zullen de ontwikkelingen van de nieuwe EU-verordening inzake bouwproducten uiteraard in de gaten houden.

Contact opnemen met een advocaat gespecialiseerd in de EU-bouwverordening

Heeft u een vraag over de EU-Bouwverordening inzake bouwproducten? Wilt u juridisch advies inwinnen bij een ervaren advocaat gespecialiseerd in product compliance? Onze advocaten in Amsterdam helpen u graag verder. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze advocaat Product Compliance Martin Krüger:

+31 (0)20 – 210 31 38
martin.kruger@maakadvocaten.nl

Martin Krüger

Martin Krüger

Martin Krüger is als advocaat / partner verbonden aan MAAK Advocaten. Martin focust zich op handelsrecht en productregelgeving (CE-markering). Voor bedrijven stelt Martin overeenkomsten op, adviseert hij over toepasselijke regelgeving en procedeert hij bij geschillen voor de civiele rechter.