Meteen naar de inhoud

Ontbinden koopovereenkomst en het ontbreken van CE-markering

Het Gerechtshof heeft een arrest gewezen over het ontbinden van een koopovereenkomst en het ontbreken van een CE-markering op speelgoed. De ervaring leert dat een controle op CE-markering door fabrikanten en/of afnemers niet altijd goed gebeurt en men ook niet ervan op de hoogte is dat dit bij de douane issues geeft.

Wanneer dit laatste voorvalt, kan de levering vertraagd worden en de koopovereenkomst ontwricht raken. Het Gerechtshof moest de vraag beantwoorden of de koper onder deze omstandigheden de koopovereenkomst voor de spinners kon ontbinden en de spinners daarmee niet meer moest afnemen en betalen. In het arrest van het Gerechtshof staan de onderwerpen van een fatale levertermijn, een vereiste ingebrekestelling van leverancier en de omvang van de ontbindingsschade centraal. Onze advocaat aansprakelijkheidsrecht Martin Krüger is gespecialiseerd in CE-markering en legt het arrest uit en geeft tips hoe de afspraken tussen de partijen goed kunnen worden vastgelegd. 

Gerechtshof: ontbinden koopovereenkomst bij ontbreken CE-markering kan (hier) niet

Het Gerechtshof heeft in hoger beroep geoordeeld dat een koper een koopovereenkomst voor speelgoed (spinners) ondanks vertraging bij de levering door het ontbreken van de vereiste CE-markering niet kon ontbinden. In het arrest van het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch ging het over import van 60.000 speelgoed spinners tijdens de hype in 2017 via een tussenpersoon. De levering daarvan loopt vertraging op bij de douane door het ontbreken van de vereiste CE-markering en vervolgens ook bij transporteur. Na de vrijgave van de spinners wil de koper de spinners niet meer afnemen omdat de hype al voorbij is.

CE-markering bij speelgoed

De Europese Richtlijn 2009/48/EG gaat over de veiligheid van speelgoed. Onze advocaten CE-markering benadrukken altijd dat bij de beoordeling van een vraagstuk over CE-markering goed naar de definities in de wet- en regelgeving moet worden gekeken. Onder de definitie van speelgoed in de Richtlijn vallen alle producten die, al dan niet uitsluitend, zijn ontworpen of bestemd om bij het spelen te gebruiken door kinderen jonger dan 14 jaar. De spinners in deze zaak vallen daarom onder deze definitie.

Speelgoed dat in de Europese Economische Ruimte (EER) in de handel wordt gebracht, moet volgens Artikel 10 Richtlijn voldoen aan de essentiële veiligheidseisen. De essentiële veiligheidseisen zijn opgenomen in Bijlage II van de Richtlijn en zien op de fysische, mechanische, chemische en elektrische eigenschappen maar ook bijv. op de ontvlambaarheid, hygiëne en radioactiviteit van speelgoed.

Fabrikanten van speelgoed moeten een technische documentatie opstellen en een veiligheidsbeoordeling (laten) uitvoeren. Indien de beoordeling van het speelgoed aantoont dat het speelgoed aan de eisen voldoet, dan moet de fabrikant een EG-verklaring van overeenstemming opstellen en brengt de fabrikant de CE-markering aan op zijn speelgoed. Pas daarna mag het speelgoed binnen de EER in de handel worden gebracht en is het speelgoed vrij verhandelbaar in de gehele Europese Economische Ruimte (EER).

Onze advocaat productregelgeving | CE-markering adviseert dat partijen ook altijd de eigen (juridische) positie onder Richtlijn vaststellen. In de richtlijn zijn namelijk verplichtingen opgenomen voor de positie van de fabrikant, zijn gemachtigde, importeurs en distributeurs van de producten.

Leveringstermijn en verzuim en het ontbreken van CE-markering

In het arrest staan de onderwerpen van leveringstermijn en verzuim centraal. De koper heeft aangevoerd dat de spinners een hype zijn en hypes doorgaans maar enkele maanden duren. Daardoor zou een snelle levering essentieel zijn. De partijen hebben bij deze bestelling geen levertijd afgesproken. Onze advocaten contractenrecht adviseren altijd een levertermijn af te spreken, zeker als sprake is van een speelgoed hype die snel voorbij kan zijn. 

Bij de levering van de spinners is vertraging ontstaan doordat de goederen werden vastgehouden door de douane, omdat de vereisten CE-markering ontbreken. Daarna is nog meer vertraging bij de levering ontstaan door een cyberaanval bij de transporteur. De koper was daarom van mening dat hij de overeenkomst kon ontbinden en schadevergoeding van de leverancier kon vorderen.

Het Gerechtshof deelt de mening van koper niet en oordeelt dat een bepaalde leveringstermijn is afgesproken. Ook het feit dat de spinners een hype waren die weer overgaat maakt volgens het Gerechtshof niet dat de spinners zonder een afspraak daarover tussen partijen binnen een bepaalde termijn moeten worden geleverd. Daaruit volgt volgens het Gerechtshof dat de koper de leverancier in gebreke moest stellen, dus een (redelijke) termijn had moeten stellen om de spinners alsnog te leveren.

De conclusie volgens het Gerechtshof is dan ook dat de koper daarmee toerekenbaar tekort is geschoten in haar afname- en betalingsverplichtingen uit de afspraken met de leverancier, waardoor juist de koper in verzuim is geraakt. De leverancier heeft daarom de koopovereenkomst rechtsgeldig mogen ontbinden, ondanks de vertraging bij de levering van de spinners. De koper is daarom ook verplicht de schade van de leverancier te vergoeden, die is geleden doordat de koper de spinners niet heeft afgenomen.

Omvang van de schade

Omdat het Gerechtshof heeft vastgesteld dat de koper de schade van de leverancier moet vergoeden, moeten de partijen de discussie over de omvang van deze schade voeren. De leverancier heeft nog wel geprobeerd de spinners aan andere partijen te verkopen, maar dat is alleen voor een deel gelukt (ter waarde van EUR 1.106,50) omdat de hype inmiddels voorbij was. De leverancier vordert de resterende koopprijs van EUR 84.293,50 plus wettelijke rente als schadevergoeding, omdat de spinners na afloop van de hype waardeloos zijn.

Het Gerechtshof deelt het standpunt van de toeleverancier en veroordeelt de koper tot betaling van EUR 84.293,50 plus wettelijke rente en de kosten voor de procedure. Hierbij speelt een rol dat de koper ook zelf heeft aangegeven de spinners niet meer af te willen nemen, omdat de hype voorbij was en de spinners daarom waardeloos zouden zijn. Maar omdat de koper geen vaste leveringstermijn had afgesproken met de leverancier, komt dat voor rekening en risico van de koper.

Koopovereenkomsten en CE-markering

Het arrest van het Gerechtshof bevestigt weer eens een belangrijke tip voor koopovereenkomsten van onze advocaten contractenrecht: Let erop dat de relevante afspraken volledig en duidelijk zijn vastgelegd! Dan kan veel discussie en kosten besparen. De partijen hebben over de spinners uiteindelijk helaas jarenlang moeten procederen. Een goede koopovereenkomst had deze discussie en de procedure waarschijnlijk kunnen voorkomen.

Advocaat gespecialiseerd in CE-markering

Ons advocatenkantoor in Amsterdam heeft een ervaren team van advocaten met een sterke reputatie in de maakindustrie. Wilt u juridisch advies inwinnen over productregelgeving of specifiek CE-markering? Of daaraan gerelateerd het sluiten van een overeenkomst, het opstellen van een contract, het voeren van een procedure of wilt u meer weten over andere juridische vraagstukken rondom productregelgeving | CE-markering? Neem dan contact op met Martin Krüger of met een van onze andere advocaten in Amsterdam.

+31 (0)20 – 210 31 38
martin.kruger@maakadvocaten.nl

Martin Krüger

Martin Krüger

Martin Krüger is als advocaat / partner verbonden aan MAAK Advocaten. Martin focust zich op handelsrecht en productregelgeving (CE-markering). Voor bedrijven stelt Martin overeenkomsten op, adviseert hij over toepasselijke regelgeving en procedeert hij bij geschillen voor de civiele rechter.