Meteen naar de inhoud

Opheffen van beslag

Stel, u ontvangt een sommatiebrief waarmee u het oneens bent? U deelt niet de mening van uw voormalige contractspartij dat de vordering juist is. Tot zover is de route duidelijk: u wijst de vordering af en – wanneer de andere kant zich daar niet mee kan verenigen – volgt er mogelijk een civiele procedure voor de rechter. In Nederland – en daarmee is ons land onderscheidend van andere landen – is er een extra optie om vermeende rechten, althans de verhaalspositie, in een vroegtijdig stadium te verzekeren. Dit kan door het leggen van conservatoir beslag, waarmee bezittingen direct (en zonder vonnis van een rechter) kunnen worden beslagen. Door het ‘bevriezen van vermogen’ kan u als bedrijf direct in de problemen geraken. De vrije beschikking over uw bankrekeningen kan (tijdelijk) verloren gaan, maar ook uw onroerend goed, aandelen en ander vermogen kan voorwerp zijn van een beslag. Onze advocaat contractenrecht en procesrecht Remko Roosjen informeert over het leggen en opheffen van beslag.

Hoe wordt conservatoir beslag gelegd?

Om conservatoir beslag te mogen leggen dient de verzoeker een verzoekschrift in bij de voorzieningenrechter. Hierin wordt de vordering toegelicht en wordt de vordering begroot. Ook wordt melding gemaakt van de beoogde beslagobjecten, zoals bijvoorbeeld beslag op een bankrekening, aandelen of op een woning. Nadat de voorzieningenrechter akkoord is gegaan met het verzoek, wordt het verlof verleend. Doorgaans moet u binnen twee weken na het eerste gelegde beslag een eis in de hoofdzaak instellen. Dat zal meestal het aanbrengen van de dagvaarding zijn.

Niemand zit te wachten op een beslag, waarmee in feite de regie over het eigen vermogen wordt aangetast. Wat het zo indringend maakt is het verrassingseffect dat gepaard gaat bij een conservatoir beslag. Buiten uw medeweten om wordt een zogeheten verzoekschrift ingediend en leidt dat tot een toewijzing van de voorzieningenrechter (dit gaat doorgaans tamelijk eenvoudig), dan kan de deurwaarder direct tot actie overgaan. Slechts in een aantal situaties wordt u gehoord, maar dat is beperkt. Vanaf dat moment ondervindt u direct de nadelige gevolgen van een beslaglegging. U krijgt doorgaans dus pas weet van het beslag nadat het is gelegd.

Opheffingskortgeding opstarten

Wanneer u het er niet mee eens bent, is het mogelijk een vordering tot het opheffen van het conservatoir beslag in te stellen. Ook de door het beslag geleden schade, kunt u verhalen op degene die het beslag heeft gelegd. U start dan een zogeheten opheffingskortgeding. Het verzoek tot opheffing wordt direct voorgelegd aan de voorzieningenrechter die verlof heeft verleend tot het leggen van het beslag. Het kort geding kan vaak op zeer korte termijn plaatsvinden. U bent verplicht zich bij te laten staan door een advocaat. Dit specifieke kort geding wordt een opheffingskortgeding genoemd.

Naast het verzoek de gelegde beslagen op te laten heffen, kan er ook een vordering worden ingesteld dat er niet opnieuw een verzoek tot beslaglegging mag worden aangevraagd bij de voorzieningenrechter. Wordt dit toegewezen, dan heeft de beslaglegger zijn of haar kansen op een vroegtijdige bevriezing van vermogensbestanddelen verspeeld.

GRONDEN VOOR HET OPHEFFEN van BESLAG

De opheffingsgronden zullen hierna worden toegelicht. Waneer een conservatoir beslag moet worden gelegd of een poging moet worden gedaan het verzuim opgeheven te krijgen, is het van groot belang dat u uw advocaat volledig en juist informeert. Wanneer zaken niet goed aan de voorzieningenrechter zijn gepresenteerd, zal dit zeker in uw nadeel worden uitgelegd. Een tendens is waarneembaar: ook wanneer in een verzoekschrift tot beslaglegging niet het volledige of juiste verhaal wordt verkondigd, dan kan de voorzieningenrechter in het opheffingskortgeding de beslagen laten opheffen, omdat er in strijd is gehandeld met de waarheidsplicht.

Beslagsyllabus 2022

Het beslagrekest moet voldoen aan de vormvereisten zoals deze zijn opgenomen in de wet en in de beslagsyllabus 2022 Verzuim van deze voorgeschreven vormen wordt bestraft met nietigheid van het beslag. Laat u hierover door uw procesadvocaat informeren.

ONDEUGDELIJKE OF ONNODIGE VORDERING BIJ HET LEGGEN VAN BESLAG

Conservatoir beslag dient te worden opgeheven indien summierlijk van de ondeugdelijkheid of van het onnodige van het door de beslaglegger ingeroepen recht blijkt. Met andere woorden, u dient aannemelijk te maken dat de vordering dat heeft geleid tot de beslaglegging, ondeugdelijk of onnodig is. Zo is een vordering bijvoorbeeld ondeugdelijk, wanneer de schuldeiser betaling vordert terwijl hij niet voldoet aan zijn (eerdere) verplichting tot leveren. Als u dit naar voren brengt en summierlijk met bewijsmateriaal onderbouwd, vormt dit een grond voor de voorzieningenrechter om het beslag op te heffen.

De ervaring leert dat het vaak complexer is om de (on)deugdelijkheid van een vordering te bepalen, althans dat daarover veel discussie kan ontstaan. Het is dan zaak dat u als eisende partij goed uw dossier op orde hebt en samen met uw advocaat een inschatting maakt van de risico’s.

GELDVORDERING EN CONSERVATOIR BESLAG

Als er beslag wordt gelegd op grond van een geldvordering, kan dit beslag worden opgeheven indien u voldoende zekerheid stelt voor deze vordering. U kunt deze zekerheid al stellen zonder een kortgedingprocedure te starten. In zo een geval dient de beslaglegger het beslag op te heffen. Doet hij dit toch niet, dan zal de rechter het beslag opheffen wegens de gestelde zekerheid. Een voorbeeld van een dergelijke zekerheid is het bedrag van de vordering overmaken naar de derdenrekening van de advocaat, tot de rechter in de bodemprocedure een vonnis heeft gewezen.

VERZOEK TOT BESLAGLEGGING ONNODIG OF ONVOLLEDIG?

Vertrekpunt van een verzoek tot beslaglegging is (behoudens enkele uitzonderingen) dat de voorzieningenrechter ‘ex parte’ beslist, oftewel zonder u (de schuldenaar/partij die het beslag opgelegd krijgt) te horen. Het is vanuit die gedachte nog meer van belang dat de beslaglegger de voor de beslissing van belang zijnde feiten volledig en juist aanvoert. Indien deze waarheidsplicht wordt geschonden kan de rechter daaruit de gevolgtrekking maken die hij geraden acht. Dit kan verstrekkend zijn en zelfs leiden tot een opheffing van alle beslagen.

Belangrijk in dat perspectief is steeds dat alle ‘relevante’ feiten worden aangestipt. Niet-relevante zaken kunnen doorgaans worden weggelaten, maar dat dient u samen met uw advocaat te bespreken.

ADVOCATEN GESPECIALISEERD IN het opheffen van beslag

Wij helpen u graag verder wanneer u geconfronteerd wordt met een beslaglegging. Wenst u daartegen een opheffingskortgeding starten, dan kan een advocaat gespecialiseerd in het opheffen van beslag u bij dit traject.

+31 (0)20 – 210 31 38
remko.roosjen@maakadvocaten.nl

Remko Roosjen

Remko Roosjen

Als partner van MAAK en advocaat commercial law geeft Remko leiding aan aan het team Commerciële Geschillen en Contractenrecht. Remko is een gespecialiseerde advocaat contractenrecht en heeft een ruime ervaring in het voeren van procedures, waaronder voor de civiele rechter, in arbitrage en mediation. Remko is verbonden aan de specialisatievereniging voor Distributie, Franchise en Agentuur en doceert regelmatig over het snijvlak van commerciële contracten en productregelgeving. Lees meer over Remko op zijn persoonlijk profiel of op LinkedIn .