Meteen naar de inhoud

Opzeggen overeenkomst van opdracht

Opzeggen overeenkomst van opdracht

De dienstverlener mag enkel een doorlopend contract beëindigen. Meestal vereist dit een opzegtermijn van één tot twee maanden, vastgelegd in het contract. Een tijdelijk contract kan niet voortijdig worden beëindigd. Het opzeggen van een overeenkomst van opdracht laat een relatie eindigen. Onze advocaten contractenrecht gaan in op de voornaamste aspecten.

Wat is een overeenkomst van opdracht?

Een overeenkomst van opdracht is een schriftelijke afspraak tussen een opdrachtgever en een opdrachtnemer waarbij de opdrachtgever een bepaalde dienst of prestatie opdraagt aan de opdrachtnemer. 

Een overeenkomst van opdracht wordt geregeld in artikel 7:400 BW:

1. De overeenkomst van opdracht is de overeenkomst waarbij de ene partij, de opdrachtnemer, zich jegens de andere partij, de opdrachtgever, verbindt anders dan op grond van een arbeidsovereenkomst werkzaamheden te verrichten die in iets anders bestaan dan het tot stand brengen van een werk van stoffelijke aard, het bewaren van zaken, het uitgeven van werken of het vervoeren of doen vervoeren van personen of zaken.

2. De artikelen 401-412 zijn, onverminderd artikel 413, van toepassing, tenzij iets anders voortvloeit uit de wet, de inhoud of aard van de overeenkomst van opdracht of van een andere rechtshandeling, of de gewoonte.

Criteria opdracht overeenkomst van opdracht

De opdrachtnemer voert bij een overeenkomst van opdracht een dienst of prestatie uit en kan hiervoor een financiële tegenprestatie vragen. Belangrijke kenmerken van een overeenkomst van opdracht zijn:

  • Er is geen sprake van een gezagsverhouding tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer.
  • De opdrachtnemer is vrij om de dienst of prestatie op zijn eigen manier uit te voeren, uiteraard in overleg en met respect voor de werkomgeving van de opdrachtgever.
  • De opdrachtnemer is niet verplicht om de opdracht persoonlijk uit te voeren en mag een vervanger sturen indien nodig.

Een overeenkomst van opdracht is niet hetzelfde als een arbeidsovereenkomst, waarbij de werknemer zich verbindt om gedurende een zekere tijd werk te verrichten in dienst van de werkgever tegen betaling van loon. Het is verstandig om een overeenkomst van opdracht op te stellen die goed aansluit bij de specifieke opdracht en omstandigheden. De overeenkomst van opdracht wordt meestal opgesteld door de opdrachtnemer, op verzoek van de opdrachtgever.

Overeenkomst van opdracht opzeggen

Opzeggen van een overeenkomst van opdracht is mogelijk en de wet geeft de hoofdregel dat de opdrachtgever te allen tijde de overeenkomst van opdracht mag opzeggen. Dit betekent dat de opdrachtgever wettelijk gezien op elk moment de overeenkomst kan beëindigen. Terwijl het voor een opdrachtgever mogelijk is om te allen tijde een overeenkomst van opdracht te beëindigen, is dat andersom niet het geval. De opdrachtnemer die de overeenkomst is aangegaan in de uitoefening van een beroep of bedrijf, kan, behoudens gewichtige redenen, de overeenkomst slechts opzeggen voor zover dit uitdrukkelijk is bedongen of naar de gewoonte in het betrokken verkeer geldt.

Eenzijdige opzegging overeenkomst

De overeenkomst van opdracht kan door de opdrachtgever te allen tijde worden opgezegd, terwijl de opdrachtnemer die de overeenkomst is aangegaan in de uitoefening van een beroep of bedrijf, de overeenkomst slechts kan opzeggen voor zover dit uitdrukkelijk is bedongen of naar de gewoonte in het betrokken verkeer geldt. Dit betekent dat de opdrachtgever wettelijk gezien op elk moment de overeenkomst kan beëindigen, terwijl de opdrachtnemer alleen kan opzeggen als dit uitdrukkelijk is afgesproken of als dit gebruikelijk is in de branche.

Ontbinden overeenkomst

Ontbinden van een overeenkomst van opdracht is een maatregel die gewoonlijk wordt gebruikt in geval van wanprestatie zoals bedoeld in artikel 6:74 BW. Dat is niet hetzelfde als het opzeggen van een overeenkomst van opdracht, daar hiervoor geen toerekenbare tekortkoming wordt verlangd. In de meeste gevallen kan een overeenkomst van opdracht alleen worden ontbonden wanneer er sprake is van wanprestaties of het niet nakomen van de afspraken die zijn gemaakt. Er zijn echter ook andere manieren om een overeenkomst van opdracht te beëindigen, zoals het overleggen met de opdrachtgever/opdrachtnemer om tot een beëindigingsregeling te komen. Als er sprake is van wanprestatie, kan de overeenkomst van opdracht worden ontbonden door middel van een aangetekende brief waarin de andere partij in gebreke wordt gesteld. Het is belangrijk om te weten dat de opdrachtgever te allen tijde de overeenkomst van opdracht kan opzeggen, terwijl de opdrachtnemer die de overeenkomst is aangegaan in de uitoefening van een beroep of bedrijf, de overeenkomst slechts kan opzeggen voor zover dit uitdrukkelijk is bedongen of naar de gewoonte in het betrokken verkeer geldt.

Advocaat nodig bij het opzeggen van een overeenkomst van opdracht?

Wanneer u advies wilt inwinnen over de opzegging van een overeenkomst van opdracht, dan biedt ons kantoor daartoe mogelijkheden. Ons team van contractenrecht advocaten staat voor u klaar en we zijn binnen heel Nederland actief voor onze cliënten. Onze advocaat commercial law Remko Roosjen geeft leiding aan dit team en we horen graag hoe we u het beste kunnen ondersteunen. Bent u op zoek naar andere praktijkgebieden, dan kunnen onze advocaten in Amsterdam u mogelijk ook ondersteunen, of aan een geschikte partner doorverwijzen. Uw belang staat bij ons te allen tijde voorop en we zoeken graag naar praktische oplossingen en snel resultaat. Neem contact op met onze specialist contractenrecht in Amsterdam en ontdek uw mogelijkheden.

+31 (0)20 – 210 31 38
remko.roosjen@maakadvocaten.nl

Remko Roosjen

Remko Roosjen

Als partner van MAAK en advocaat commercial law geeft Remko leiding aan aan het team Commerciële Geschillen en Contractenrecht. Remko is een gespecialiseerde advocaat contractenrecht en heeft een ruime ervaring in het voeren van procedures, waaronder voor de civiele rechter, in arbitrage en mediation. Remko is verbonden aan de specialisatievereniging voor Distributie, Franchise en Agentuur en doceert regelmatig over het snijvlak van commerciële contracten en productregelgeving. Lees meer over Remko op zijn persoonlijk profiel of op LinkedIn .