Meteen naar de inhoud

REACH en verplichtingen ten aanzien van producten

REACH verplichting product voorwerp

REACH is een Europese Verordening die de productie van en handel in chemische stoffen regelt. Het gaat niet alleen maar over stoffen, maar ook over voorwerpen ofwel losse producten waarin chemische stoffen verwerkt (kunnen) zijn. Maar wat zijn nou de verplichtingen ten aanzien van producten of voorwerpen onder de REACH Verordening? Onze advocaten Product Compliance schreven al eerder over de brede toepassing van REACH en ook over de toenemende handhaving door de toezichthoudende organen. In deze blog gaan wij in op de verplichtingen voor partijen die niet specifiek met chemische stoffen van doen hebben, maar slechts met voorwerpen ofwel losse producten. Hierbij is het toepassingsbereik namelijk vaak breder dan wordt gedacht waardoor ook meer marktpartijen met REACH in aanraking komen.

REACH | PRODUCENT, IMPORTEUR OF LEVERANCIER VAN PRODUCTEN?

REACH is, als gezegd, niet alleen van toepassing op de productie van en handel in chemische stoffen, maar ook op producten of voorwerpen waarin chemische stoffen verwerkt zijn. Daarmee is de REACH ook van toepassing op de producent, importeur of leverancier van deze producten of voorwerpen. Producten of voorwerpen in de zin van de REACH betreffen geen stoffen of preparaten, maar objecten waaraan volgens REACH tijdens de productie een speciale vorm, oppervlak of patroon is gegeven waardoor de functie in hogere mate wordt bepaald dan door de chemische samenstelling. REACH geeft voor deze technische definitie de voorbeelden van kleding, vloeren, meubelen, sieraden, kranten en plastic verpakkingen.

Als er een chemische stof verwerkt is in het product en die stof als een zeer zorgwekkende stof (SVHC) wordt geïdentificeerd en is opgenomen op de lijst van stoffen die in aanmerking komen voor verplichte autorisatie (kandidaatslijst), kunnen er bepaalde verplichtingen bestaan voor de importeurs, producenten en leveranciers van die voorwerpen. Onder de REACH is voor de specifieke verplichtingen ten aanzien van de producten de specifieke rol van de ondernemer met betrekking tot de producten van groot belang.

Zo definieert de REACH de producent van een voorwerp als elke natuurlijke of rechtspersoon die een voorwerp in de Europese Economische Ruimte (EER: Europese Unie plus Liechtenstein, Noorwegen en IJsland) produceert of assembleert. Als importeur wordt onder de REACH verstaan een in de EER gevestigde natuurlijke persoon of rechtspersoon die voor de invoer verantwoordelijk is.  Een leverancier van een voorwerp onder de REACH is een producent of importeur van een voorwerp, een distributeur of andere acteur in de toeleveringsketen die een voorwerp op de markt brengt. Een leverancier hoeft dus niet ook de producent of importeur te zijn.

VERPLICHTINGEN TEN AANZIEN VAN PRODUCTEN ONDER DE REACH

REACH kent specifieke verplichtingen ten aanzien van producten. Voor voorwerpen waarin een chemische stof is verwerkt en die stof in hoeveelheden van in totaal meer dan 1 ton per jaar per producent of importeur in die voorwerpen aanwezig is en de stof is bedoeld om bij normale of redelijkerwijs te voorziene gebruiksomstandigheden vrij te komen, moet de producent of importeur voor die stof een registratie indienen bij Het Europees Agentschap voor chemische stoffen, ofwel ECHA (European Chemicals Agency). Het voorwerp zelf hoeft niet te worden geregistreerd.

De leverancier, niet zijnde de importeur of producent, hoeft in een dergelijk geval geen registratie in te dienen, maar heeft wel, net als de producent en importeur, de verplichting informatie door te geven over de stoffen in de voorwerpen. Zo dient elke leverancier, importeur en producent van een product dat een stof bevat die als zeer zorgwekkend is aangemerkt en die in een concentratie van meer dan 0,1 gewichtsprocent van het voorwerp is gemeten, de afnemer van dat voorwerp voldoende informatie te verstrekken om een veilig gebruik van dat voorwerp mogelijk te maken, waaronder ten minste de naam van de stof. Deze verplichting vloeit voort uit de aanwezigheid in het voorwerp van de stof van de kandidaatslijst. Deze verplichting geldt ongeacht of de leverancier, producent of importeur al dan niet op de hoogte is van de aanwezigheid van de stoffen. Het is daarom aan de marktpartij om de voorwerpen dienaangaande goed te (laten) controleren.

Onder de REACH is een afnemer van een voorwerp een industrieel of beroepsmatig gebruiker, of distributeur, aan wie een voorwerp wordt geleverd; consumenten zijn in beginsel geen afnemers van een voorwerp onder de REACH. Wel dient de leverancier van een voorwerp de betreffende informatie kosteloos aan de consument te verstrekken als die daarom verzoekt en wel binnen 45 dagen na dat verzoek.

MELDPLICHT ONDER DE REACH

De REACH behelst aldus een meldplicht bij ECHA ten aanzien van bepaalde stoffen in voorwerpen. Zo dienen producenten en importeurs ECHA in kennis te stellen van de in hun voorwerpen aanwezige stoffen van de kandidaatslijst, indien aan de volgende twee voorwaarden wordt voldaan:

  1. De stof is in een concentratie van meer dan 0.1 gewichtsprocent (g/g) in die voorwerpen aanwezig.
  2. De stof is in hoeveelheden van in totaal meer dan 1 ton per jaar in die voorwerpen aanwezig.

Een dergelijk melding hoeft niet gedaan te worden als de producent of importeur van het voorwerp blootstelling van de mens of het milieu bij te voorziene gebruiksomstandigheden kan uitsluiten. In dat geval kan worden volstaan met passende instructies voor veilig gebruik. Een melding is ook niet nodig als de betreffende stof voor het specifieke gebruik al door een fabrikant of importeur in de EU is geregistreerd. Een registratie of melding van het voorwerp zelf wordt door REACH niet voorgeschreven.

MELDPLICHT NVWA vs. REACH

De meldplicht onder de REACH moet los worden gezien van de plicht van ondernemers die mogelijk onveilige producten in Nederland in de handel brengen of in opslag hebben, om dit te melden bij de toezichthouder, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Een dergelijke melding moet in principe worden gedaan onmiddellijk nadat het (mogelijke) gevaar wordt vastgesteld. Indien niet wordt gemeld, kan de toezichthouder bijvoorbeeld boetes opleggen.

Als de melding wordt gedaan bij de NVWA, zal de NVWA beoordelen wat er het beste gedaan kan worden. Als er een risico bestaat voor de gezondheid van de consument zal het product uit de handel gehaald moeten worden (een zogenaamde  Product Recall, waar wij al eerder over schreven) en zal het publiek ook (openbaar) gewaarschuwd moeten worden.

ADVOCAAT PRODUCTREGELGEVING en REACH

Zoals uit het voorgaande blijkt, kan het verkopen van producten met chemische stoffen leiden tot vergaande verplichtingen, risico’s en aansprakelijkheden richting toezichthoudende organen zoals ECHA en de NVWA. Het niet voldoen aan de hiervoor genoemde verplichtingen kan vanzelfsprekend ook leiden tot aansprakelijkheden richtingen eindgebruikers of consumenten of contractuele wederpartijen / afnemers. Om dergelijke discussies te voorkomen is het aan te raden naar de eigen positie onder de wet- en regelgeving en de bijbehorende verplichtingen te kijken. Onze advocaten productregelgeving | REACH helpen u graag verder.

De advocaten van MAAK Advocaten in Amsterdam hebben ruime ervaring in het ondersteunen van bedrijven in de maakindustrie bij uiteenlopende productregelgeving en REACH gerelateerde vraagstukken. Wilt u juridisch advies inwinnen over de toepasselijkheid van REACH, de verplichtingen onder REACH waaraan u of uw producten moeten voldoen? Of heeft u behoefte aan ondersteuning bij een handelsgeschil met een andere marktdeelnemer of een discussie met ECHA, ILT of de NVWA? Neem dan contact op met Martin Krüger of Sander van Someren Gréve, advocaat productregelgeving & REACH, of met een van onze andere advocaten in Amsterdam.

+31 (0)20 – 210 31 38
sander.vansomerengreve@maakadvocaten.nl

Sander van Someren Gréve

Sander van Someren Gréve

Sander van Someren Gréve is als senior associate werkzaam op het gebied van Product Safety, Commercial & International Trade. Sander is een daadkrachtige advocaat met veel kennis en expertise van de maakindustrie. Spelers binnen de keten waarderen Sander ook in zijn rol als betrouwbare sparring partner bij strategisch te maken keuzes. Naast zijn advieswerk bij commerciële transacties, vormt een belangrijk deel van zijn werk het procederen over (internationale) handelsgeschillen. Dat kan gaan over een dispuut bij een overeenkomst, productaansprakelijkheid of andere (professionele) aansprakelijkheden.