Meteen naar de inhoud

Schadevergoeding vorderen

Schadevergoeding vorderen

Ben je ondernemer en wil je een schadevergoeding vorderen van je wederpartij? Het Nederlandse schadevergoedingsrecht regelt of en in welke mate je vorderingen kunt instellen. Ligt er in Nederland een onterechte vordering op je of heb je moeite om contact op te nemen met de Nederlandse tegenpartij of weigert de contractspartij met je te praten om tot een buitengerechtelijke oplossing te komen? De contractenrecht specialisten van ons Nederlandse advocatenkantoor kunnen namens u de handhaving van uw belangen in Nederland verzorgen.

Contractbreuk: onze advocaat legt uit

Als een schuldenaar zijn verplichtingen niet nakomt en de niet-nakoming aan die schuldenaar te wijten is, kan de schuldeiser schadevergoeding eisen afkomstig uit de contractbreuk. Naar Nederlands recht verwijst schade naar de werkelijke schade die is veroorzaakt door het niet nakomen van een contractuele verplichting (of een onrechtmatige daad, bijvoorbeeld een onrechtmatige daad).

Hoe werkt schadevergoeding naar Nederlands recht?

In de regel moet schadevergoeding contant worden betaald. In sommige gevallen kan de schadevergoeding echter in natura of in de vorm van verstrekkingen worden betaald, als u als benadeelde daarmee akkoord gaat. Als de aansprakelijke persoon, nadat de rechter heeft goedgekeurd dat de schade bijvoorbeeld ook in natura kan worden afgewikkeld, de schadevergoeding niet binnen een redelijke termijn betaalt, kan de benadeelde alsnog zijn recht op een geldelijke vergoeding doen gelden. Volgens de Nederlandse wet wordt schadevergoeding die niet in geld wordt vergoed alleen toegekend als de benadeelde partij daarom verzoekt, en het is aan de rechter om dit verzoek in te willigen.

Gederfde winst vorderen: hoe werkt dat?

Naar Nederlands recht kan vermogensschade zowel vermogensschade als gederfde winst omvatten (art. 6:96 lid 1 BW). Onder gederfde winst vallen alle vermogensvoordelen die ten tijde van de schadeveroorzakende gebeurtenis niet tot het vermogen van de benadeelde behoorden, maar die de benadeelde zonder de schadeveroorzakende gebeurtenis zou hebben genoten. In deze zin worden reeds bestaande vermogensbestanddelen niet verminderd of onttrokken, de benadeelde partij belemmert in principe “slechts” de mogelijkheid van een vermeerdering van het vermogen van de benadeelde partij.

Advocaat over de hoogte van een schadevergoeding


Artikel 6:96 lid 2 BW definieert drie categorieën kosten die in Nederland als schadevergoeding kunnen worden gevorderd:

1. Vermogensschade omvat zowel geleden verlies als gederfde winst.

2 Als vermogensschade komen mede voor vergoeding in aanmerking:
a.redelijke kosten ter voorkoming of beperking van schade die als gevolg van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, mocht worden verwacht;
b.redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid;
c.redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte.
3 Lid 2 onder b en c is niet van toepassing voor zover in het gegeven geval krachtens artikel 241 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering de regels betreffende de proceskosten van toepassing zijn.
4 In geval van een handelsovereenkomst als bedoeld in artikel 119a lid 1 of artikel 119b lid 1 bestaat de vergoeding van kosten bedoeld in lid 2 onder c uit ten minste een bedrag van 40 euro. Dit bedrag is zonder aanmaning verschuldigd vanaf de dag volgende op de dag waarop de wettelijke of overeengekomen uiterste dag van betaling is verstreken. Hiervan kan niet ten nadele van de schuldeiser worden afgeweken.
5 Bij algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld voor de vergoeding van kosten als bedoeld in lid 2 onder c. Van deze regels kan niet ten nadele van de schuldenaar worden afgeweken indien de schuldenaar een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. In dit geval mist artikel 241, eerste volzin, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering toepassing.
6 De vergoeding volgens de nadere regels kan indien de schuldenaar een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, eerst verschuldigd worden nadat de schuldenaar na het intreden van het verzuim, bedoeld in artikel 81, onder vermelding van de gevolgen van het uitblijven van betaling, waaronder de vergoeding die in overeenstemming met de nadere regels wordt gevorderd, vruchteloos is aangemaand tot betaling binnen een termijn van veertien dagen, aanvangende de dag na aanmaning.
7 Indien een schuldenaar voor meer dan een vordering door een schuldeiser kan worden aangemaand als bedoeld in lid 6, dan dient dit in één aanmaning te geschieden. Voor de berekening van de vergoeding worden de hoofdsommen van deze vorderingen bij elkaar opgeteld.

De hoogte van de te verwachten schadevergoeding hangt af van verschillende factoren van het individuele geval. Als algemene regel kan echter worden gesteld dat de hoogte van de schadevergoeding kan worden berekend op basis van het verschil tussen het vermogen van de benadeelde partij zonder dat de schade is ontstaan en het vermogen na het ontstaan van de schade. Een concrete berekening van de schade kan natuurlijk alleen worden gemaakt als de schade in concrete cijfers kan worden gespecificeerd.

Schadevaststelling naar Nederlands recht

Ook naar Nederlands recht is de basisoverweging in schadevergoedingszaken om de benadeelde in de situatie te brengen waarin hij zich zou hebben bevonden als de schadeveroorzakende gebeurtenis zich niet had voorgedaan. Hieruit volgt dat schadeclaims alleen kunnen worden ingediend voor schade die daadwerkelijk is opgetreden. Zoals bekend bevestigen uitzonderingen de regel en ook hier is er een uitzondering. Onder bepaalde omstandigheden kan de schade ook worden vastgesteld aan de hand van objectieve criteria, ongeacht of de benadeelde partij de schade daadwerkelijk heeft geleden.

Heeft u als ondernemer te maken met een schadeclaim in Nederland of wilt u schade claimen die u heeft geleden via een in Nederland gevestigde onderneming? Neem dan gerust contact op met het Engelstalige team van het Nederlandse advocatenkantoor MAAK Advocaten in Amsterdam. Wij kunnen uw vorderingen onderzoeken en namens u afdwingen (in en buiten rechte).

Winst van de aansprakelijke partij

Naar Nederlands burgerlijk recht maakt de winst die de aansprakelijke partij maakt als gevolg van het niet nakomen van de overeenkomst (of als gevolg van een onrechtmatige daad) geen deel uit van de schade die het slachtoffer lijdt. Deze winst (of voordeel) kan echter onder bepaalde omstandigheden worden geclaimd door de onschuldige partij.

Artikel 6: 104 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de rechter de winst uit deze handeling kan vaststellen indien een persoon die jegens een ander aansprakelijk is als gevolg van een onrechtmatige daad of een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis jegens een ander, de winst uit deze tekortkoming kan trekken schadevergoeding naar rato van de som van deze winst of een deel daarvan. Om deze regel toe te passen, moet de eiser bewijzen dat hij daadwerkelijk schade heeft geleden, maar hij hoeft de omvang van die schade niet te bewijzen. Deze regel wordt voornamelijk toegepast bij inbreuken op intellectuele eigendomsrechten.

Schatting van de schade

De rechter kan de verplichting tot schadevergoeding verminderen op grond van de redelijkheid. Als de omvang van de schade niet precies kan worden vastgesteld, begroot de Nederlandse rechter de hoogte van de schade. Artikel 6:97 BW voorziet hierin: de rechter stelt de omvang van de schade vast op een wijze die de aard van de veroorzaakte schade zo goed mogelijk weergeeft. Indien de omvang van de schade niet nauwkeurig kan worden vastgesteld, begroot hij deze.

Advocatenkantoor gespecialiseerd in schadeclaims

Ons gespecialiseerde advocatenkantoor bij schadevergoeding vorderen helpt u graag verder. Wanneer u advies wilt inwinnen over een contractrechtelijke vraag, dan biedt ons kantoor daartoe mogelijkheden. Wij zijn in heel Nederland actief en bieden ook support bij internationale vraagstukken. We hebben een sterk team van advocaten met als specialisatie contractenrecht. Onze advocaat commercial law Remko Roosjen geeft leiding aan dit team en we horen graag hoe we u het beste kunnen ondersteunen. Bent u op zoek naar andere praktijkgebieden, dan kunnen onze advocaten in Amsterdam u mogelijk ook ondersteunen, of aan een geschikte partner doorverwijzen. Uw belang staat bij ons te allen tijde voorop en we zoeken graag naar praktische oplossingen en snel resultaat. Neem contact op met onze specialist contractenrecht in Amsterdam en ontdek uw mogelijkheden.

+31 (0)20 – 210 31 38
remko.roosjen@maakadvocaten.nl

Remko Roosjen

Remko Roosjen

Als partner van MAAK en advocaat commercial law geeft Remko leiding aan aan het team Commerciële Geschillen en Contractenrecht. Remko is een gespecialiseerde advocaat contractenrecht en heeft een ruime ervaring in het voeren van procedures, waaronder voor de civiele rechter, in arbitrage en mediation. Remko is verbonden aan de specialisatievereniging voor Distributie, Franchise en Agentuur en doceert regelmatig over het snijvlak van commerciële contracten en productregelgeving. Lees meer over Remko op zijn persoonlijk profiel of op LinkedIn .