Meteen naar de inhoud

Uitkoopregeling aandelen | Legal Update

Uitkoopregeling aandeelhouder

Wanneer u grootaandeelhouder bent van een onderneming kunt u nadelen ondervinden van de resterende minderheidsaandeelhouders. Ter bescherming van die minderheid bestaan verschillende wettelijke vereisten waar u aan moet voldoen. Ook is het lastiger om gebruik te maken van bepaalde vrijstellingen of verplichte regelingen. Om die nadelen weg te nemen, kunt u gebruikmaken van de zogenaamde uitkoopregeling aandelen (artikel 2:92a/2:201a BW). Deze (eenvoudige) procedure geeft u de mogelijkheid om een vordering in te stellen tegen de overige aandeelhouders. In ruil voor compensatie van het financiële verlies dat de minderheidsaandeelhouders lijden, moeten zij hun aandelen in de BV of NV aan u overdragen.

Onze advocaten ondernemingsrecht adviseren u graag over de uitkoopregeling aandelen, het instellen van de vordering of het voeren van de procedure. Ook helpen de specialisten van MAAK Advocaten u graag met andere ondernemingsrechtelijke vraagstukken zoals de geschillenregeling en de gedwongen uitkoop en uittreding van aandeelhouders.

Wanneer kan ik gebruik maken van de uitkoopregeling aandelen?

U kunt gebruikmaken van de uitkoopregeling aandelen wanneer u minimaal 95% van de aandelen in de vennootschap bezit en minimaal 95% van de stemrechten in de algemene vergadering uitoefent. De uitkoopregeling staat ook open voor twee of meer groepen vennootschappen die aan deze vereisten voldoen. Zij kunnen samen de vordering instellen.

Uitkoopregeling en de positie van de aandeelhouders

De uitkoopregeling bestaat uit een belangenafweging tussen de grootaandeelhouder en minderheidsaandeelhouders. Over vorderingen tot gedwongen overdracht van aandelen door minderheidsaandeelhouders oordeelt de Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam. De rechter wijst de vordering af wanneer:

1. de minderheidsaandeelhouder ondanks de vergoeding ernstige stoffelijke schade zou lijden door overdracht van de aandelen;

2. de minderheidsaandeelhouder houder is van een aandeel waaraan de statuten een bijzonder recht inzake de zeggenschap in de vennootschap verbinden of

3. de meerderheidsaandeelhouder afstand heeft gedaan van zijn bevoegdheid om de vordering in te stellen.

Als aan deze vereisten is voldaan en de belangen van de minderheidsaandeelhouders voldoende zijn beschermd, kan de rechter een deskundige aanwijzen die de waarde van de over te dragen aandelen bepaalt. De rechter stelt vervolgens de prijs voor de aandelen vast, zodat de minderheidsaandeelhouders een reële en redelijke vergoeding ontvangen.

Hoge Raad over de uitkoopregeling van aandelen

In de rechtspraak is op 6 november 2020 een interessante uitspraak gedaan over de manier waarop de prijs moet worden vastgesteld bij de toepassing van de uitkoopregeling aandelen. Het arrest van de Hoge Raad over de uitkoopregeling van aandelen ziet op een zaak waarin de grootaandeelhouder, tevens bestuurder, een aantal handelingen heeft verricht waarmee hij zichzelf bevoordeelde en de minderheidsaandeelhouder en vennootschap benadeelde. De grootaandeelhouder verkocht alle aandelen van het bedrijf in drie dochtervennootschappen tegen een lagere dan de marktconforme prijs, verstrekte een aanzienlijke geldlening aan een andere vennootschap tegen onzakelijke voorwaarden en verlaagde de nominale waarde van de aandelen aanzienlijk met verrekening voor zichzelf en zonder vergoeding van het aan de minderheidsaandeelhouder verschuldigde bedrag.

Kern van de uitspraak is de vraag of en hoe bepaalde handelingen die de uitkopende meerderheidsaandeelhouder in het verleden ten voordele van zichzelf heeft verricht van invloed zijn op de prijs die hij voor de aandelen aan de minderheidsaandeelhouder moet betalen.

De Hoge Raad oordeelde dat de rechter bij het bepalen van de waarde van de over te dragen aandelen rekening kan houden met handelingen van de grootaandeelhouder die de waarde van de aandelen ten nadele van de minderheidsaandeelhouder hebben verminderd. De rechter komt bij de waardevaststelling beoordelingsvrijheid toe, zodat de minderheidsaandeelhouder een reële en redelijke vergoeding ontvangt die hoger kan zijn dan de waarde op dat moment.

De Hoge Raad heeft hiermee een belangrijke uitspraak gedaan over de uitkoopregeling, aangezien de prijsbepaling van de uit te kopen aandelen vaak het voornaamste geschilpunt is en de Ondernemingskamer vaak met vragen hierover wordt geconfronteerd.

Advocaat gespecialiseerd in de uitkoopregeling van aandelen

Ons advocatenkantoor in Amsterdam heeft een ervaren team van advocaten met een sterke reputatie in het bijstaan van aandeelhouders en ondernemingen. Wilt u juridisch advies inwinnen over het instellen van een vordering bij de Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam, het voeren van een procedure over de uitkoopregeling of wilt u meer weten over andere juridische vraagstukken over aandelen? Neem dan contact op met Max Schwillens, advocaat gespecialiseerd in de uitkoopregeling van aandelen, of met een van onze andere advocaten in Amsterdam.

T:  +31 (0)20 – 210 31 38
E: mail@maakadvocaten.nl
Contactpersoon: Max Schwillens

Max Schwillens

Max Schwillens

Als advocaat Product Safety & overeenkomstenrecht adviseert en procedeert Max Schwillens over productveiligheid, commercieel contracteren en handelsrecht. Zijn expertise ziet onder meer op juridische zaken rondom CE-markering, markttoegang en het voeren van procedures bij de civiele rechter en toezichthoudende instanties. Max is analytisch sterk, gedreven en een goede sparring partner.