Meteen naar de inhoud

Vernietiging en herroeping van een arbitraal vonnis

Arbitrage is voor internationaal opererende ondernemingen in het kader van geschilbeslechting een goed alternatief voor de ‘gewone’ procedure bij de civiele rechter. In onze blog ARBITRAGE kwamen al aan bod dat een groot voordeel bij arbitrage in een internationaal geschil is dat een arbitraal vonnis op grond van het Verdrag van New York veelal beter ten uitvoer te leggen is in niet-Europese landen dan een vonnis van de rechtbank. Echter, niet altijd zullen beide partijen het eens zijn met het arbitraal vonnis. In deze blog zullen onze arbitrage advocaten in Amsterdam uitleggen wat de vernietiging en herroeping van een arbitraal vonnis inhoudt.

Wat kan ik doen tegen een arbitraal vonnis?

Op grond van het Verdrag van New York kunnen de rechtsmiddelen tegen een arbitraal vonnis alleen worden ingesteld bij het bevoegde gerecht van het land waarin de plaats van arbitrage gelegen was. In Nederland kan dus slechts een arbitraal vonnis worden vernietigd indien de arbitrage ook in Nederland heeft plaatsgevonden.

Op grond van artikel 1064 van het Wetboek van Burgerlijks Rechtsvordering (Rv) staan tegen een geheel of gedeeltelijk arbitraal eindvonnis slechts de rechtsmiddelen van vernietiging en herroeping open. Op grond van artikel 1064a en 1068 Rv dienen de vordering tot vernietiging of herroeping van een arbitraal vonnis te worden ingesteld bij het gerechtshof van het ressort waarin de plaats van arbitrage is gelegen.

Vernietiging van een arbitraal vonnis

Vernietiging van een arbitraal vonnis kan voornamelijk slechts op formele gronden, omdat de vernietigingsprocedure niet mag misbruikt worden als een verkapt hoger beroep. Artikel 1065 Rv bepaalt dat vernietiging slechts kan plaatsvinden in de volgende gevallen:

  1. een geldige overeenkomst tot arbitrage ontbreekt;
  2. het scheidsgerecht is in strijd met de daarvoor geldende regels samengesteld;
  3. het scheidsgerecht heeft zich niet aan zijn opdracht heeft gehouden;
  4. het vonnis is niet ondertekend conform artikel 1057 Rv of is niet met redenen omkleed; of
  5. het vonnis, of de wijze waarop dit tot stand kwam, is in strijd met de openbare orde.

Als het arbitrale vonnis wordt vernietigd op grond van het ontbreken van een geldige overeenkomst tot arbitrage, herleeft de bevoegdheid van de gewone rechter. In het geval het arbitrale vonnis wordt vernietigd op een van de andere genoemde gronden, blijft de overeenkomst tot arbitrage in beginsel van kracht. Nieuwe geschillen zullen dan weer beslecht moeten worden middels arbitrage.

Herroeping van een arbitraal vonnis


Artikel 1068 Rv bepaalt dat herroeping slechts kan plaatsvinden in de volgende gevallen:

  1. het arbitrale vonnis berust op na de uitspraak ontdekt bedrog, door of met medeweten van de wederpartij gepleegd;
  2. het vonnis berust op bescheiden die na de uitspraak blijken vals te zijn; of
  3. na de uitspraak blijkt dat een partij bescheiden heeft achtergehouden die van invloed zouden zijn geweest op het arbitrale vonnis.

Indien de rechter de voor herroeping aangevoerde grond of gronden juist bevindt, vernietigt hij het vonnis geheel of gedeeltelijk.

Termijn instellen vordering tot vernietiging of herroeping van een arbitraal vonnis


In het algemeen geldt een termijn van drie maanden waarbinnen vernietiging of herroeping van een arbitraal vonnis gevorderd moet worden, waarna die bevoegdheid komt te vervallen.

Voor vernietiging begint de driemaandentermijn te lopen na de dag van verzending van het vonnis aan de partijen, of na de dag van deponering van het bij de griffie van de bevoegde rechtbank. Echter, indien het vonnis, voorzien van een verlof tot tenuitvoerlegging aan de wederpartij wordt betekend, dan kan die partij, ongeacht het verstreken zijn van de driemaandentermijn als hiervoor uiteengezet, alsnog binnen drie maanden na deze betekening de vordering tot vernietiging instellen.

De driemaandentermijn voor herroeping vangt aan nadat het bedrog of de valsheid in geschrifte bekend is geworden of een partij de nieuwe bescheiden in handen heeft gekregen. De termijn voor elke afzonderlijke herroepingsgrond kan op hetzelfde moment beginnen of juist op uiteenlopende momenten, al naar gelang de omstandigheden van het geval (Hoge Raad 28 mei 2021 ECLI:NL:HR:2021:784). 


Schorsing van de tenuitvoerlegging arbitraal vonnis


De vordering tot vernietiging of herroeping schorst de tenuitvoerlegging van het arbitrale vonnis niet (artikel 1066 Rv). De schorsing van de tenuitvoerlegging van het arbitrale vonnis kan wel worden verzocht bij de rechter die omtrent de vernietiging of herroeping oordeelt.

Advocaat arbitrage nodig?

Ons advocatenkantoor in Amsterdam heeft een team van advocaten dat een sterke reputatie heeft in het voeren van arbitragezaken. Wilt u advies inwinnen over een te starten arbitrageprocedure, vernietiging of tenuitvoerlegging van een arbitraal vonnis, of wilt u meer weten over het beste arbitraal beding? Neem dan contact op met Sander van Someren Gréve of met een van onze andere advocaten in Amsterdam.

+31 (0)20 – 210 31 38
sander.vansomerengreve@maakadvocaten.nl

Sander Van Someren Gréve

Sander Van Someren Gréve

Als arbitrage advocaat ondersteunt Sander nationaal en internationaal opererende ondernemingen op het gebied van arbitrage en civiele procedures bij Commerciële Geschillen. Ook bij de vernietiging en herroeping van arbitrale vonnissen kan Sander support bieden. Sander is een gespecialiseerde advocaat procesrecht en heeft een ruime ervaring in het voeren van arbitrale procedures. Lees meer over Sander op zijn persoonlijk profiel of op LinkedIn.