Meteen naar de inhoud

Waarschuwings­symbolen en gevaren­pictogrammen, wat betekent wat?

Veel van de producten die we kopen of gebruiken hebben een gevarenpictogram of waarschuwingssymbool op het etiket. Het aanbrengen van de gevarenpictogrammen en waarschuwingssymbolen is verplicht op grond van de EG-Verordening nr. 1272/2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking (Classification, Labelling and Packaging (CLP-verordening). De CLP-verordening regelt dus onder meer de indeling en etikettering van gevaarlijke chemische stoffen in de Europese Unie en is gebaseerd op het mondiaal geharmoniseerde systeem (Globally Harmonised System – GHS) van de Verenigde Naties. De gevarenpictogrammen en waarschuwingssymbolen geven informatie over de schade die een bepaalde stof of een bepaald product of mengsel kan toebrengen aan uw gezondheid of aan het milieu. Maar wat betekent wat? Lees hieronder de toelichting welk gevarenpictogram / waarschuwingssymbool wat betekent en controleer direct of u de gevarenpictogrammen mogelijk moet aanbrengen op uw producten. Nog meer informatie kan worden gevonden op de website van het European Chemicals Agency – ECHA.

Oxiderend

Dit waarschuwingssymbool betekent ‘Oxiderend’ en waarschuwt dat het product brand of explosie kan veroorzaken of een brand kan bevorderen. De bijbehorende gebruiksinstructie waarschuwt dat het product niet verhit mag worden en dat de gebruiker beschermende kleding moet dragen. In geval van contact met huid en kleding wordt geadviseerd om te spoelen met water.

Gevaar voor de gezondheid / Gevaarlijk voor de ozonlaag

Dit gevarenpictogram staat voor ‘Gevaar voor de gezondheid / Gevaarlijk voor de ozonlaag‘ en waarschuwt dat het product schadelijk kan zijn voor het milieu, maar ook dat een allergische huidreactie of ernstige oogirritatie kan veroorzaken. Inslikken en inademen wordt afgeraden en hui- en oogcontact moet worden vermeden. Lozing in het milieu moet ook worden voorkomen.

Ontvlambaar

Dit waarschuwingssymbool betekent ‘Ontvlambaar‘. Indien dit gevarenpictogram op het product staat vermeld is er sprake van licht of uiterst ontvlambare gassen, aerosolen, vloeistoffen en/dampen. De bijbehorende gebruiksinstructie waarschuwt dat het product niet verhit mag worden of in een open vuur gesproeid mag worden. Het product moet in gesloten verpakking bewaard worden en er mag in de nabijheid geen gereedschap worden gebruikt dat vonken kan produceren, zoals een slijptol of lasapparaat.

Explosief

Dit gevarenpictogram betekent ‘Explosief’ en waarschuwt dat het product een instabiele ontplofbare stof betreft of bevat en waarschuwt voor het gevaar van massa-explosie. De instructie of het advies is om afstand te bewaren, beschermende kleding te dragen en het product weg te houden bij hitte, vonken, vlammen of hete oppervlakken. Roken in de nabijheid van het product wordt afgeraden.

Corrosief

Dit waarschuwingssymbool staat voor ‘Corrosief’. Niet alleen kan het product waar dit gevarenpictogram op staat metalen corroderen, maar het kan ook ernstige brandwonden en oogletsel veroorzaken. Het product mag slechts in de oorspronkelijke verpakking bewaard worden en er dient beschermende handschoenen en kleding gedragen worden, waaronder bescherming van de ogen en het gezicht.

Acute toxiciteit

Dit gevarenpictogram betekent ‘Acute toxiciteit’ en waarschuwt dat het product schadelijk en/of dodelijk kan zijn bij inslikken, inademen of bij contact met de huid. Het product moet voorzichtig gehanteerd worden en tijdens het gebruik van het product mag niet gegeten, gedronken of gerookt worden. De gebruiksinstructie wijst op het gebruik van beschermingsmiddelen en dat elk contact met de huid en ogen vermeden moet worden. Tot slot wordt aangeraden om het product achter slot en grendel te bewaren.

gas onder druk

Dit waarschuwingssymbool staat voor ‘Gas onder druk’ en geeft aan dat het betreffende product kan exploderen bij verhitting en dat het brandwonden of verwondingen kan veroorzaken. Het product dient te worden beschermd tegen direct zonlicht. Verder wordt aangeraden om beschermende handschoenen en kleding te dragen, waaronder bescherming van de ogen en het gezicht.

ernstig gevaar voor de gezondheid

Dit gevarenpictogram waarschuwt voor ‘Ernstig gevaar voor de gezondheid’. Dit symbool staat op producten die de vruchtbaarheid of het ongeboren kind kunnen schaden. Het staat ook producten die kanker, allergieën of astma-symptomen kunnen veroorzaken of organen kunnen beschadigen. Voor gebruik dienen de veiligheidsvoorschriften te worden gelezen. Stoffen of dampen moeten niet worden ingeademd. Het betreffende product moet achter slot en grendel bewaard worden en in het geval van ademhalingssymptomen dient een arts of vergiftigingscentrum te worden geraadpleegd.

gevaarlijk voor het milieu

Dit waarschuwingssymbool staat voor ‘Gevaarlijk voor het milieu’. Het pictogram wordt gebruikt voor het waarschuwen van milieugevaarlijke stoffen. Dit zijn stoffen die de bodem verontreinigen of het water vergiften. De stoffen zijn gevaarlijk voor het gehele ecosysteem. Lozing in het milieu moet worden voorkomen en gelekte of gemorste stof dient te worden opgeruimd.

ADVOCAAT PRODUCT COMPLIANCE

De advocaten van MAAK Advocaten in Amsterdam hebben ruime ervaring in het ondersteunen van bedrijven in de maakindustrie bij uiteenlopende productregelgeving en etikettering of labelling gerelateerde vraagstukken. Wilt u juridisch advies inwinnen over gevarenpictogrammen of waarschuwingssymbolen, de etikettering- of labellingverplichtingen waaraan u of uw producten moeten voldoen? Neem dan contact op met Martin Krüger of Sander van Someren Gréve, advocaat productregelgeving, of met een van onze andere advocaten in Amsterdam.  

+31 (0)20 – 210 31 38
sander.vansomerengreve@maakadvocaten.nl

Sander van Someren Gréve

Sander van Someren Gréve

Sander van Someren Gréve is als senior associate werkzaam op het gebied van Product Safety, Commercial & International Trade. Sander is een daadkrachtige advocaat met veel kennis en expertise van de maakindustrie. Spelers binnen de keten waarderen Sander ook in zijn rol als betrouwbare sparring partner bij strategisch te maken keuzes. Naast zijn advieswerk bij commerciële transacties, vormt een belangrijk deel van zijn werk het procederen over (internationale) handelsgeschillen. Dat kan gaan over een dispuut bij een overeenkomst, productaansprakelijkheid of andere (professionele) aansprakelijkheden.