Meteen naar de inhoud

Wat zijn de Voorwaarden voor het leggen van beslag?

Wat zijn de voorwaarden voor het leggen van beslag?

De voorwaarden voor het leggen van conservatoir beslag zijn als volgt: Er moet verlof verkregen worden van de voorzieningenrechter, waarbij een summiere toets van de vordering plaatsvindt. Het beslagexploot moet aan de derde worden uitgebracht en moet het bedrag vermelden waarvoor de voorzieningenrechter toestemming geeft het beslag te leggen. Daarnaast moet een afschrift van het verzoekschrift en het verlof aan de derde betekend worden. Als er nog geen hoofdprocedure aanhangig is, moet deze binnen een door de voorzieningenrechter bepaalde termijn worden gestart. Bij conservatoir beslag op onroerende zaken moet er vrees zijn voor verduistering, tenzij het gaat om waardepapieren waarvoor tevergeefs om betaling is verzocht. De algemene bepalingen van artikel 700 Rv tot en met 710a Rv zijn van toepassing, en de regels van executoriale beslaglegging moeten worden toegepast, tenzij een specifieke bepaling zich daartegen verzet.

Belangrijkste eisen voor het leggen van conservatoir beslag

De belangrijkste toetsingsvoorwaarden voor een conservatoire beslaglegging zijn samengevat:

 1. De feiten en de vordering moeten goed worden beschreven, zodat de summierlijke deugdelijkheid van de vordering vaststaat. Alle relevante feiten moeten volledig en naar waarheid worden vermeld.
 2. De vordering moet duidelijk worden begroot, zodat de rechter kan vaststellen voor welk bedrag beslag mag worden gelegd.
 3. Er moet een termijn worden gesteld waarbinnen de hoofdzaak aanhangig moet worden gemaakt, meestal 14 dagen na de eerste beslaglegging.
 4. In sommige gevallen moet de vrees voor verduistering worden aangetoond, wat betekent dat er een redelijke kans bestaat dat de vermogensbestanddelen waarop beslag wordt gelegd anders aan verhaal worden onttrokken.
 5. De voorzieningenrechter kan als voorwaarde stellen dat zekerheid wordt gesteld voor eventuele schade die door het beslag kan worden veroorzaakt.
 6. Het verzoekschrift moet voldoen aan bepaalde formaliteiten, zoals het vermelden van de relevante feiten, de vordering en de gronden voor beslaglegging.
 7. Bij beslag op periodieke betalingen zoals loon of uitkering, moet de debiteur vooraf worden gehoord, tenzij apart beslagverlof wordt aangevraagd voor andere vermogensbestanddelen.

Artikel 700 Rv luidt als volgt:

1 Voor het leggen van conservatoir beslag is verlof vereist van de voorzieningenrechter van de rechtbank binnen welker rechtsgebied zich een of meer van de betrokken zaken bevinden, dan wel, indien het beslag niet op zaken betrekking heeft, de schuldenaar of degene of een dergenen onder wie het beslag gelegd wordt, woonplaats heeft.

2 Het verlof wordt verzocht bij een verzoekschrift waarin de aard van het te leggen beslag en van het door de verzoeker ingeroepen recht en, zo dit recht een geldvordering is, ook het bedrag of, zo dit nog niet vaststaat, het maximum bedrag daarvan, worden vermeld, onverminderd de bijzondere eisen door de wet gesteld voor een beslag van de soort waarom het gaat. De voorzieningenrechter beslist na summier onderzoek. In geval van een geldvordering stelt hij het bedrag vast waarvoor het verlof wordt verleend, met inbegrip van de kosten waarin de schuldenaar zal kunnen worden veroordeeld. Bij het verlof kan de voorzieningenrechter, onverminderd artikel 64, derde lid, tevens verlof verlenen het beslag te leggen op alle dagen en uren. Tegen een krachtens dit lid gegeven verlof is geen hogere voorziening toegelaten.

3 Tenzij op het tijdstip van het verlof reeds een eis in de hoofdzaak is ingesteld, wordt het verlof verleend onder voorwaarde dat het instellen daarvan geschiedt binnen een door de voorzieningenrechter daartoe te bepalen termijn van ten minste acht dagen na het beslag. De voorzieningenrechter kan de termijn verlengen, indien de beslaglegger dit voor het verstrijken van de termijn verzoekt. Tegen de beschikking is geen hogere voorziening toegelaten. In het geval van een beslag als bedoeld in artikel 714 of artikel 718 moet de verlenging, om haar werking te hebben, binnen acht dagen na het tijdstip waarop de termijn zonder verlenging zou verstrijken, schriftelijk zijn medegedeeld aan de in artikel 715 bedoelde vennootschap, onderscheidenlijk de in artikel 718 bedoelde derde. Overschrijding van de termijn voor het instellen van een eis in de hoofdzaak doet het beslag vervallen.

4 Verlof tot het leggen van beslag ten laste van een instelling als bedoeld in artikel 212a, onder a, van de Faillissementswet kan slechts worden verleend nadat de instelling in de gelegenheid is gesteld om te worden gehoord, tenzij het beslag uitsluitend op zaken betrekking heeft.

Het is essentieel dat aan deze voorwaarden voor het leggen van beslag wordt voldaan, anders kan het beslag worden opgeheven of ongeldig worden verklaard.

Waarop kan beslag worden gelegd?

Er kan beslag worden gelegd op verschillende soorten goederen en vermogensrechten, waaronder:

Roerende zaken

 • Inboedel (meubels, huishoudelijke apparaten, etc.)
 • Auto’s, aanhangers, landbouwvoertuigen
 • Handelsvoorraad en bedrijfsinventaris
 • Contant geld, juwelen en andere waardevolle roerende zaken

Registergoederen

 • Onroerende zaken zoals huizen, kantoorpanden, grond, aandelen
 • Geregistreerde schepen en luchtvaartuigen

Banktegoeden

 • Bankrekeningen
 • Spaarrekeningen

Overige vermogensrechten

 • Loon of uitkeringen (met uitzondering van de beslagvrije voet)
 • Vorderingen die de schuldenaar heeft op derden

De keuze waarop beslag wordt gelegd, hangt af van de specifieke situatie en de waarde van de goederen. De deurwaarder zal een afweging maken of de opbrengst van de beslagen goederen opweegt tegen de kosten van beslaglegging en executie. Beslag mag niet uitsluitend als pressiemiddel worden gebruikt.

Als de schuldenaar na beslaglegging nog niet betaalt, kan de deurwaarder overgaan tot een executieverkoop (openbare verkoop) van de in beslag genomen goederen om de vordering te verhalen.

Wat is de procedure om een verzoek tot het leggen van beslag in te dienen?

De procedure om een verzoek tot het leggen van conservatoir beslag in te dienen is als volgt:

 1. Uw advocaat stelt een gemotiveerd verzoekschrift op voor de voorzieningenrechter, waarin de feiten, de vordering en de gronden voor beslaglegging duidelijk worden beschreven. Alle relevante feiten moeten volledig en naar waarheid worden vermeld.
 2. In het verzoekschrift moet de vordering duidelijk worden begroot, zodat de rechter kan vaststellen voor welk bedrag beslag mag worden gelegd.
 3. Er moet een termijn worden opgenomen waarbinnen de hoofdzaak aanhangig moet worden gemaakt, meestal 14 dagen na de eerste beslaglegging.
 4. Indien van toepassing, moet de vrees voor verduistering goed worden onderbouwd in het verzoekschrift. Dit betekent dat er een redelijke kans moet bestaan dat de vermogensbestanddelen anders aan verhaal worden onttrokken.
 5. Het verzoekschrift moet voldoen aan de formele vereisten en door een advocaat worden ingediend bij de bevoegde voorzieningenrechter.
 6. De voorzieningenrechter kan als voorwaarde stellen dat zekerheid wordt gesteld voor eventuele schade door het beslag.
 7. Meestal binnen één à twee dagen na indiening, ontvangt u bericht of het verlof is verleend.
 8. Met het verleende verlof kan de deurwaarder worden geïnstrueerd om daadwerkelijk conservatoir beslag te gaan leggen op de aangewezen vermogensbestanddelen.

Het is cruciaal dat aan alle voorwaarden en formaliteiten wordt voldaan, anders kan het beslag worden opgeheven of ongeldig worden verklaard.

In welke situaties is conservatoir beslag absoluut noodzakelijk?

Uit de gegeven bronnen blijkt dat conservatoir beslag absoluut noodzakelijk is in de volgende situaties:

 1. Als er een gegronde vrees bestaat dat de debiteur zijn vermogensbestanddelen zal verduisteren of wegsluizen voordat er een definitief vonnis is. Dit wordt ook wel de ‘vrees voor verduistering’ genoemd. De schuldeiser moet deze vrees goed onderbouwen in het verzoekschrift.
 2. Als de procedure naar verwachting lang zal duren. Conservatoir beslag voorkomt dat de debiteur in die periode zijn vermogen kan onttrekken aan verhaal.
 3. Als de debiteur vermogensbestanddelen dreigt te verkopen of over te dragen voordat de schuldeiser een executoriale titel heeft. Het beslag blokkeert de overdracht of vervreemding.
 4. Als de vordering al opeisbaar is (bijv. een vervallen factuur), maar de schuldeiser nog geen definitief vonnis heeft. Conservatoir beslag beschermt dan alvast de verhaalsmogelijkheden.

De noodzaak tot het leggen van conservatoir beslag moet volgens de bronnen zeer goed worden onderbouwd in het verzoekschrift aan de voorzieningenrechter. Voorzieningenrechters toetsen deze noodzakelijkheid steeds kritischer en zijn terughoudender geworden met het verlenen van verlof voor beslag als de noodzaak onvoldoende is aangetoond.

Kortom, conservatoir beslag is absoluut noodzakelijk als er een reëel risico bestaat dat de debiteur aan verhaal zal ontkomen door zijn vermogen weg te sluizen of te verduisteren voordat de schuldeiser een executoriale titel heeft.

Wat is het verschil tussen conservatoir en executoriaal beslag?

Het belangrijkste verschil tussen conservatoir beslag en executoriaal beslag is het moment waarop het beslag wordt gelegd en de vereisten die daarvoor gelden:

Conservatoir beslag

 • Wordt gelegd vóórdat er een executoriale titel (zoals een rechterlijk vonnis) is.
 • Het doel is om vermogensbestanddelen van de debiteur veilig te stellen in afwachting van een eventuele toekomstige executie.
 • Er is vooraf verlof van de voorzieningenrechter vereist op basis van een summier onderzoek.
 • Binnen een door de rechter gestelde termijn (vaak 14 dagen) moet de hoofdzaak aanhangig worden gemaakt, anders vervalt het beslag.
 • Zorgt ervoor dat vermogensbestanddelen zoals bankrekeningen, loon, onroerend goed etc. worden geblokkeerd en niet kunnen worden overgedragen of weggesluisd.

Executoriaal beslag

 • Wordt gelegd nádat er een executoriale titel is, zoals een rechterlijk vonnis of arbitraal vonnis.
 • Er is geen voorafgaand verlof van de rechter meer nodig.
 • De beslagen vermogensbestanddelen kunnen uiteindelijk worden geëxecuteerd (openbaar verkocht) om de vordering te verhalen.
 • Vaak wordt eerst nog een aanmaning/betekening van het vonnis gestuurd met een laatste termijn voor betaling.

Het conservatoir beslag is dus een preventieve maatregel om verhaal veilig te stellen, terwijl het executoriaal beslag de daadwerkelijke tenuitvoerlegging van een reeds verkregen executoriale titel betreft.

Advocatenkantoor gespecialiseerd in beslagleggingen

Ons gespecialiseerde advocatenkantoor helpt u graag verder bij al uw vragen rondom de voorwaarden voor het leggen van beslag, en de noodzaak tot het leggen van beslag. Wanneer u juridisch advies wilt inwinnen, dan biedt ons kantoor daartoe mogelijkheden. Wij zijn in heel Nederland actief en bieden ook support bij internationale vraagstukken. We hebben een sterk team van advocaten met als specialisatie contractenrecht. Onze advocaat commercial law Remko Roosjen geeft leiding aan dit team en we horen graag hoe we u het beste kunnen ondersteunen. Bent u op zoek naar andere praktijkgebieden, dan kunnen onze advocaten in Amsterdam u mogelijk ook ondersteunen, of aan een geschikte partner doorverwijzen. Uw belang staat bij ons te allen tijde voorop en we zoeken graag naar praktische oplossingen en snel resultaat. Neem contact op met onze specialist contractenrecht in Amsterdam en ontdek uw mogelijkheden.

+31 (0)20 – 210 31 38
remko.roosjen@maakadvocaten.nl

De juridische informatie in deze blog is uitsluitend bedoeld voor algemene informatieve doeleinden, en geen juridisch advies door een advocaat. Hoewel wij als Nederlands  advocatenkantoor in Amsterdam streven naar nauwkeurigheid en actualiteit van de verstrekte juridische informatie, kunnen onze advocaten niet garanderen dat alle informatie volledig, juist of actueel is en accepteren wij geen aansprakelijkheid. Voor persoonlijk juridisch advies, raadpleeg altijd een bevoegde juridische professional, zoals onze advocaten.

Remko Roosjen

Remko Roosjen

Als partner van MAAK en advocaat commercial law geeft Remko leiding aan aan het team Commerciële Geschillen en Contractenrecht. Remko is een gespecialiseerde advocaat contractenrecht en heeft een ruime ervaring in het voeren van procedures, waaronder voor de civiele rechter, in arbitrage en mediation. Remko is verbonden aan de specialisatievereniging voor Distributie, Franchise en Agentuur en doceert regelmatig over het snijvlak van commerciële contracten en productregelgeving. Lees meer over Remko op zijn persoonlijk profiel of op LinkedIn .