Meteen naar de inhoud

Wet franchise

Wet Franchise

Binnen de franchiserelatie bestaat er van nature een zeker overwicht bij de franchisegever ten opzichte van de franchisenemer. Dit overwicht vloeit vooral voort uit de positie van de franchisegever als rechthebbende op de franchiseformule. Alhoewel de franchisenemer zelfstandig ondernemer is, is hij in de praktijk relatief afhankelijk van de franchisegever. De franchisegever heeft immers de regie over de franchiseformule en de verdere koersbepaling.

Om meer balans te creëren in de verhouding tussen de franchisegever en franchisenemer is op 1 januari 2021 de Wet franchise in werking getreden. Met de Wet franchise wordt er een juridische basis gecreëerd voor de franchisebranche en wordt met name de positie van de franchisenemer versterkt. Hieronder zal onze advocaat contractenrecht de belangrijkste punten uit de Wet franchise worden besproken.

Wat is een franchiseovereenkomst?

De franchiseovereenkomst is in het Burgerlijk Wetboek geregeld en betreft de overeenkomst waarbij de franchisegever aan een franchisenemer tegen vergoeding het recht verleent en de verplichting oplegt om een franchiseformule op de door de franchisegever aangewezen wijze te exploiteren voor de productie of verkoop van goederen dan wel het verrichten van diensten (denk aan Starbucks, McDonald’s) . De franchiseformule is een operationele, commerciële en organisatorische formule en zal in de franchiseovereenkomst goed beschreven moeten zijn. In de kern gaat het over de productie en verkoop van zaken, of over het verrichten van bepaalde diensten. Deze activiteit is bepalend voor een uniforme identiteit en uitstraling. Oftewel, duidelijk is zichtbaar dat partijen samen (als franchisenemers) een soortgelijk product, of soortgelijke dienst, aanbieden.

Informatieplicht franchisegever en franchisenemer

Volgens de Wet franchise dienen de franchisegever en franchisenemer zich zowel voorafgaand als tijdens de looptijd van de franchiseovereenkomst jegens elkaar te gedragen als goed franchisegever en franchisenemer.

Een belangrijk doel van de Wet franchise is de versterking van de informatiepositie van de franchisenemer, zowel voorafgaand als tijdens de looptijd van de franchiseovereenkomst. De wet bevat daartoe een opsomming van verschillende onderwerpen waarover de franchisenemer dient te worden geïnformeerd. Zo dient de franchisenemer vooraf door de franchisegever te worden geïnformeerd over bijvoorbeeld de financiële positie van de franchisegever. Tijdens de looptijd van de franchiseovereenkomst zal de franchisenemer moeten worden geïnformeerd over bijvoorbeeld de financieringen die van de franchisenemer worden verlangd.

Tegenover deze informatieplicht van de franchisegever staat de onderzoeksplicht van de franchisenemer. Derhalve moet de franchisenemer de nodige maatregelen treffen om te voorkomen dat hij onder de invloed van onjuiste veronderstellingen de franchiseovereenkomst aangaat. Hiertoe kan de franchisenemer deskundige ondersteuning betrekken.  

Naast de informatieplicht van de franchisegever rust ook op de franchisenemer een informatieplicht. Zo is de franchisenemer verplicht om voorafgaand aan de sluiting van een franchiseovereenkomst informatie te verschaffen aan de franchisegever over zijn financiële positie.

Standstill-periode

Nadat partijen de benodigde informatie over en weer aan elkaar hebben verschaft geldt er volgens de Wet franchise een zogenoemde standstill-periode. Deze verplichte bedenktijd van vier weken heeft tot doel de franchisenemer de gelegenheid te geven om de beoogde franchiseovereenkomst te heroverwegen mede in het licht van de op hem rustende onderzoeksplicht. Het nadeel van deze verplichte bedenktijd is wel dat de contractsvrijheid van partijen enigszins wordt beperkt en zij hierdoor minder voortvarend kunnen handelen.

Goodwill bepaling in de franchiseovereenkomst

Naast de voorgenoemde verplichtingen worden er met de Wet franchise ook voorwaarden gesteld aan de inhoud van de franchiseovereenkomst. De franchiseovereenkomst dient namelijk een goodwill regeling te bevatten. In deze regeling moet zijn bepaald of er goodwill aanwezig is in de onderneming van de franchisenemer en, zo ja, wat de omvang daarvan is en in welke mate deze is toe te rekenen aan franchisegever. Er zijn nog veel vragen over de goodwill bepaling in de franchiseovereenkomst. Laat u hierover goed door uw advocaat informeren.

Non-concurrentiebeding in de franchiseovereenkomst

Daarnaast gelden er specifieke voorwaarden voor het non-concurrentiebeding in de franchiseovereenkomst. De werkingsduur van het non-concurrentiebeding mag maximaal één jaar bedragen na beëindiging van de franchiseovereenkomst. Ook wordt de geografische reikwijdte van het non-concurrentiebeding beperkt. De beperking uit het beding mag geografisch gezien niet verder reiken dan het exclusiviteitsgebied waarbinnen de franchisenemer tijdens de looptijd van de franchiseovereenkomst actief was. 

Bovendien is ingeval de franchisegever de franchiseformule wijzigt, de instemming van de franchisenemer vereist indien de financiële gevolgen van deze wijziging de tussen partijen overeengekomen drempelwaarde overschrijdt. Wanneer partijen geen drempelwaarde zijn overeengekomen bepaalt de wet in welke gevallen de instemming van de franchisenemer is vereist.

Toepassing Wet franchise  

Van belang is dat alle franchiseovereenkomsten die zijn gesloten vanaf 1 januari 2021 aan de voorschriften uit de Wet franchise moeten voldoen. Ten aanzien van franchiseovereenkomst die zijn gesloten vóór 1 januari 2021 worden de voorschriften vanaf 1 januari 2023 van toepassing. Partijen hebben tot dan de tijd om inhoudelijk te voldoen aan de voorwaarden uit de Wet franchise. Tot slot is belangrijk dat er ten aanzien van franchisenemers niet ten nadele van de Wet franchise mag worden afgeweken.

Franchise advocaat

MAAK Advocaten heeft een team van ervaren advocaten die u gelet op de voorschriften uit de Wet franchise kunnen bijstaan. Onze advocaten helpen u graag bij de totstandbrenging van een franchiseovereenkomst, de beoordeling hiervan en adviseren u graag over uw mogelijkheden.

Contact: Remko Roosjen | Franchise advocaat
Telefoon: +31 (0) 20 210 31 38
E-Mail: mail@maakadvocaten.nl

Remko Roosjen

Remko Roosjen

Als partner van MAAK en advocaat commercial law geeft Remko leiding aan aan het team Commerciële Geschillen en Contractenrecht. Remko is een gespecialiseerde advocaat contractenrecht en heeft een ruime ervaring in het voeren van procedures, waaronder voor de civiele rechter, in arbitrage en mediation. Remko is verbonden aan de specialisatievereniging voor Distributie, Franchise en Agentuur en doceert regelmatig over het snijvlak van commerciële contracten en productregelgeving. Lees meer over Remko op zijn persoonlijk profiel of op LinkedIn .