Wet franchise en franchiseovereenkomsten

Op 30 juni 2020 heeft de Eerste Kamer de Wet Franchise geaccordeerd. Deze wet zal een belangrijke rol gaan spelen bij bestaande en te sluiten franchiseovereenkomsten. Zoals de zaken er nu voorstaan zal deze wet op 1 januari 2021 in werking treden. De dwingendrechtelijke aard van deze nieuwe Wet Franchise (tenminste als u als franchisenemer in Nederland gevestigd bent) schept nieuwe rechten en verplichtingen, voor zowel de franchisegever als franchisenemer. Onze advocaat franchiseovereenkomsten bespreekt de belangrijkste punten uit de nieuwe Wet Franchise.

WAT IS EEN FRANCHISEOVEREENKOMST?

Een franchiseovereenkomst is een overeenkomst waarbij de franchisegever aan een franchisenemer tegen vergoeding het recht verleent en de verplichting oplegt om een franchiseformule op de door de franchisegever aangewezen wijze te exploiteren voor de productie of verkoop van goederen dan wel het verrichten van diensten.  Denk bijvoorbeeld aan Jumbo, Subway, Grapedistrict of McDonald’s. Partijen sluiten daarvoor een overeenkomst waarin ze hun rechten over en weer vastleggen, de franchiseovereenkomst.

DOEL VAN DE WET FRANCHISE

De Wet Franchise heeft de strekking de relatie tussen de franchisegevers en franchisenemers meer in balans te brengen. Op thema’s zoals goodwill, het afgeven van prognoses en het doorvoeren van wijzigingen binnen de bestaande formules, bestond in de praktijk soms een verstoord evenwicht, dat nu (dwingendrechtelijk) meer gelijk wordt getrokken.

GELDT DE WET FRANCHISE OOK VOOR BESTAANDE FRANCHISEOVEREENKOMSTEN?

Vanzelfsprekend zullen bestaande franchiseovereenkomsten nog voor een aantal zaken een overgangsregime kennen. Denk hierbij aan afspraken over de goodwill vergoeding, non-concurrentie en het instemmingsvereiste (dat wil onder meer zeggen dat een een zogeheten drempelbedrag moet worden afgesproken voor het realiseren van wijzigingen binnen overeenkomst, dan wel de formule).

BURGERLIJK WETBOEK 7 EN WET FRANCHISE

De Wet Franchise zal worden ondergebracht in ‘Boek 7’ van het Burgerlijk Wetboek. Het wetsvoorstel voorziet in regels omtrent de (precontractuele) uitwisseling van informatie, de tussentijdse wijziging van een lopende overeenkomst, beëindiging van de overeenkomst en een instemmingsrecht van de franchisenemer of een meerderheid daarvan bij wijzigingen in de franchiseformule of de exploitatie van een afgeleide formule. Het oogmerk daarbij is de positie van de franchisenemer te versterken.

WET FRANCHISE EN GOODWILL

Onder de nieuwe Wet Franchise bepaalt de franchiseovereenkomst in ieder geval de wijze waarop wordt vastgesteld of goodwill aanwezig is in de onderneming van de franchisenemer en zo ja, welke omvang deze heeft. Ook wordt vastgesteld in welke mate deze aan de franchisegever is toe te rekenen.

In dit kader wordt bij een beëindiging ook bepaald op welke wijze goodwill redelijkerwijs is toe te rekenen aan de franchisenemer (en daaraan moet worden vergoed bij een overname door franchisegever, of bij een overdracht aan een nieuwe franchisenemer door franchisegever).

INTERNATIONALE FRANCHISEOVEREENKOMST SLUITEN?

Wanneer de franchiseovereenkomst een internationaal karakter heeft, dan is het van belang te weten dat wanneer de franchisenemer in Nederland is gevestigd, nooit ten nadele van de Wet Franchise mag worden afgeweken. Een andersluidende afspraak is nietig (zelfs wanneer onder een ander recht, bijvoorbeeld Duits recht, wordt gecontracteerd). Hierbij moet u dus rekening houden wanneer internationaal wordt gecontracteerd.

ADVOCAAT GESPECIALISEERD IN WET FRANCHISE EN FRANCHISEOVEREENKOMSTEN

Wilt u een nieuwe franchiseovereenkomst sluiten en voorsorteren op de nieuwe Wet Franchise, dan helpen we u graag verder. U doet er goed aan de regels die gaan gelden alvast in acht te nemen en mede te inventariseren of de bestaande overeenkomsten straks herzien moeten worden.

nv-author-image

Remko Roosjen

Remko Roosjen is als advocaat / partner contractenrecht verbonden aan MAAK Advocaten. Een belangrijk deel van zijn werk ziet op het adviseren en procederen over commerciële overeenkomsten. Remko treedt op voor zowel fabrikanten, distributeurs, resellers en internationaal opererende handelspartijen. Remko is een bevlogen advocaat die snel schakelt.