Ga naar de inhoud

Privacybeleid

MAAK ADVOCATEN NV

Privacyreglement

MAAK Advocaten vindt de bescherming van uw privacy belangrijk. Graag informeren we u hierover in dit privacyreglement op een transparante en heldere manier. Heeft u over dit privacyreglement vragen, aarzelt u dan niet om contact met ons op te nemen. We helpen u graag verder.

1. VOOR WIE GELDT DIT PRIVACYREGLEMENT?

Dit privacyreglement geldt voor de volgende personen:

 • (potentiële) cliënten van MAAK Advocaten;
 • bezoekers van de website van MAAK Advocaten;
 • ontvangers van commerciële e-mails van MAAK Advocaten; en
 • alle andere personen met wie MAAK Advocaten samenwerkt, die contact opnemen met MAAK Advocaten of van wie MAAK Advocaten persoonsgegevens verwerkt
2. WELKE CATEGORIEËN VAN PERSOONSGEGEVENS VERWERKT MAAK ADVOCATEN?

MAAK Advocaten verwerkt persoonsgegevens (elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon) die:

i. u aan MAAK Advocaten heeft verstrekt.

 • gegevens die nodig zijn ter behandeling van uw zaak door een advocaat;
 • gegevens die op (online) contactformulieren zijn ingevuld;
 • gegevens die zijn verstrekt tijdens een contactopname of evenement.

ii. zijn verkregen via of gegenereerd door onze website.

 • uw surfgedrag op de website (welke pagina’s en sub-pagina’s eerder zijn bezocht, op welke wijze er door de website wordt genavigeerd en wat de duur is van een gebruikerssessie;
 • het Internet Protocol (IP) adres van de door u gebruikte apparatuur.

iii. in een voorkomend geval zijn verkregen uit andere bronnen

 • gegevens die beschikbaar zijn op openbare (zakelijke) sociale media platforms;
 • gegevens verkregen uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en uit het Kadaster;
 • gegevens beschikbaar op openbare zakelijke websites.
3. VOOR WELK DOEL GEBRUIKT MAAK ADVOCATEN UW PERSOONSGEGEVENS?

MAAK Advocaten gebruikt uw persoonsgegeven voor de hieronder beschreven doeleinden:

 • het uitvoeren van een overeenkomst tot juridische dienstverlening (uw contactgegevens en eventueel andere persoonsgegevens worden gebruikt voor behandeling van de zaak en voor het declareren van de verleende diensten);
 • het nakomen van wettelijke verplichtingen (zoals fiscale verplichtingen en de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, welke advocaten verplicht bepaalde informatie, onder andere een kopie van een identiteitsbewijs, op te vragen en op te slaan);
 • het onderhouden van contact (uw persoonsgegevens worden bijgehouden in het cliëntenbestand, zodat u onder meer uitgenodigd kunt worden voor evenementen).
4. OP BASIS VAN WELKE RECHTSGROND VERWERKT MAAK ADVOCATEN PERSOONSGEGEVENS?

MAAK Advocaten verwerkt persoonsgegevens op basis van een van de volgende (rechts)gronden:

 • op basis van een overeenkomst tot dienstverlening of voorafgaand aan het sluiten van deze overeenkomst;
 • het nakomen van een wettelijke verplichting;
 • in verband met een gerechtvaardigd belang van MAAK Advocaten (MAAK Advocaten mag ook persoonsgegevens verwerken als er een gerechtvaardigd belang is om de persoonsgegevens te verwerken en daarmee geen onevenredige inbreuk wordt gemaakt op uw privacy, een gerechtvaardigd belang kan zijn het onderhouden van contact met u of het verbeteren van de website);
 • u heeft toestemming verleend om uw persoonsgegevens te verwerken. U heeft het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken.
5. WIE ONTVANGT DE PERSOONSGEGEVENS?

De aan MAAK Advocaten verbonden personen ontvangen, voor zover nodig, uw persoonsgegevens. Onder aan MAAK verbonden personen worden begrepen de partners, werknemers, adviseurs, personen werkzaam via de flexibele schil en de functionarissen dan wel de aandeelhouders van MAAK Advocaten.

MAAK Advocaten werkt met speciaal voor de advocatuur ontwikkelde ‘Customer Relationship Management (CRM)’ software, welke door een gespecialiseerde partij wordt aangeboden. Hierin worden uw persoonsgegevens zorgvuldig en veilig in opdracht van MAAK Advocaten bewaard. MAAK Advocaten heeft met deze partij (de ‘verwerker’) een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming.

MAAK Advocaten verstrekt uw persoonsgegevens in beginsel niet aan derden. Wel kan MAAK Advocaten, uitsluitend voor zover noodzakelijk voor haar juridische dienstverlening, uw persoonsgegevens doorgeven aan partijen in derde landen, buiten de Europese Economische Ruimte (EER), bijvoorbeeld bij het procederen tegen een (internationale) wederpartij of bij het sluiten van een (internationale) overeenkomst. Wanneer MAAK Advocaten overgaat tot doorgifte van uw persoonsgegevens aan partijen in een derde land, zal MAAK Advocaten controleren of er in dat derde land een adequaat beschermingsniveau wordt gewaarborgd en u daarover informeren.

6. HOE LANG WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS BEWAARD DOOR MAAK ADVOCATEN?

MAAK Advocaten bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is. Op basis van wettelijke verplichtingen bewaart MAAK Advocaten:

 • zaakgegevens: twintig jaar na het afsluiten van een dossier;
 • administratieve gegevens (waaronder de financiële administratie): zeven jaar na het afsluiten van een dossier.
7. HEEFT U VRAGEN OF KLACHTEN

MAAK Advocaten verneemt graag uw eventuele vragen of klachten over het privacyreglement. Bij vragen of klachten zal MAAK Advocaten haar uiterste best doen om hierin een oplossing te vinden. U kunt ook een klacht indienen over de verwerking van uw persoonsgegevens door MAAK Advocaten bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren, te laten verwijderen en te laten overdragen aan een andere partij. Ook kunt u MAAK Advocaten verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken en heeft u het recht om tegen de verwerking van uw persoonsgegevens bezwaar te maken. U kunt hiervoor contact opnemen met MAAK Advocaten per brief, e-mail of telefonisch.

Per brief
MAAK Advocaten N.V.
Kraanspoor 46
1033 SE AMSTERDAM

Per e-mail
mail@maakadvocaten.nl

Per telefoon
T: +31 (0)20 – 210 31 38

8. KAN DIT PRIVACYREGLEMENT WORDEN GEWIJZIGD?

MAAK Advocaten kan aanpassingen doen aan dit privacyreglement, wanneer de geldende wet- en regelgeving haar daartoe verplicht. MAAK Advocaten raadt u vriendelijk aan om regelmatig te controleren of er wijzigingen zijn verwerkt. Bij ingrijpende wijzigingen zullen wij u hierop actief via onze website attenderen.