Meteen naar de inhoud

Contractenrecht

background-2

Opstellen van een overeenkomst

Commerciële overeenkomsten vormen het hart van een samenwerking. Het contractenrecht is dynamisch en onze ervaren advocaten zijn gespecialiseerd in het nationaal en internationaal contracteren. Bij de start van een nieuwe samenwerking, doen partijen er in de regel altijd goed aan zaken aan het papier toe te vertrouwen. Omdat het Nederlands recht voor een groot deel een regelend karakter kent, heeft u als contractspartij de regie in handen om een goed contract uit te onderhandelen. Onze gespecialiseerde advocaten contractenrecht assisteren u graag bij contractsonderhandelingen, of het opmaken dan wel beoordelen van een commerciële overeenkomst. Denk aan een koopcontract, samenwerkingsovereenkomst of een set algemene voorwaarden.

Beëindigen van een samenwerking

Niet iedere overeenkomst verloopt vlekkeloos. Een tekortkoming, of andere zienswijze op een samenwerking kan ertoe leiden dat een partij de overeenkomst wenst op te zeggen, of te ontbinden. Wanneer u over de vereisten van een beëindiging vragen heeft, of wanneer er tussen de contractspartijen een discussie dreigt, doet u er goed aan een contractenrecht advocaat te vragen om advies. Ons contractenrecht team heeft een sterke reputatie bij het beoordelen van contractbepalingen en het adviseren over de te zetten stappen.

Geschil over een contract

Escaleert een conflict, dan kunnen onze procesadvocaten u bijstaan in een procedure. Afhankelijk van de door u gemaakte afspraken of toepasselijke regels, kunnen we u bijstaan bij iedere overheidsrechter in Nederland, dan wel in mediation, of in arbitrageprocedures. U kunt daarbij bouwen op onze jarenlange proceservaring voor vele instanties. Uw belang staat bij ons voorop.

Remko Roosjen

Max Schwillens

Jacco Bruinsma

Sander van Someren Gréve

Blogs

Nederlands contractenrecht

De basis van het Nederlandse handelsrecht

De basis van het Nederlandse handelsrecht is diep geworteld in historische jurisprudentie, die zich door de eeuwen heen heeft ontwikkeld om te voldoen aan de eisen van de moderne handel. Onze belangrijkste juridische bron is het Burgerlijk Wetboek. Daarnaast hebben verschillende internationale verdragen, zoals het Weens Koopverdrag, de Rome-II Verordening en de Brussel-I Verordening, invloed op het nationale landschap, gezien de actieve deelname van Nederland aan de wereldwijde handel.

Totstandkoming van contracten

In Nederland komt een contract tot stand door een aanbod en de aanvaarding daarvan. MAAK stelt regelmatig contracten op, zoals bijvoorbeeld het opstellen van leverancierscontracten. Het geldige aanbod moet specifiek zijn en als het eenmaal is aanvaard, ontstaat er een bindende overeenkomst. De herroeping van aanbiedingen, vooral in eenzijdige contracten, is onderworpen aan specifieke regels die zorgen voor eerlijkheid en stabiliteit in commerciële relaties.

Handelingsbekwaamheid en rechtsgeldigheid

De Nederlandse wet erkent dat niet alle individuen of entiteiten de capaciteit hebben om contracten af te sluiten. Contracten met partijen die deze capaciteit missen, kunnen nietig of vernietigbaar zijn. Bovendien worden overeenkomsten met een onwettig doel of die in strijd zijn met de goede zeden als nietig beschouwd.

Schriftelijke vereisten en formaliteiten

Voor bepaalde contracten is bij wet een schriftelijke vorm vereist om van een geldige overeenkomst te spreken, bijvoorbeeld voor onroerendgoedtransacties. De groei van de digitale handel heeft ook geleid tot de acceptatie van elektronische handtekeningen, op voorwaarde dat deze de vereiste beveiligings- en verificatienormen bieden.

Voorwaarden van een contract

Een contract bestaat uit uitdrukkelijke voorwaarden (expliciet overeengekomen) en impliciete voorwaarden (afgeleid uit de wet of gewoonte). Daarnaast gebruiken veel bedrijven standaardvoorwaarden, bekend als ‘Algemene voorwaarden’, die eerlijk moeten worden gepresenteerd aan de andere partij om geldig te worden opgenomen. Ook kunnen branchevoorwaarden worden afgesproken. 

Uitvoering van contractuele verplichtingen

De Nederlandse wet legt de nadruk op de principes van goede trouw en eerlijk zakendoen bij de uitvoering van contracten. In situaties van niet-nakoming zijn rechtsmiddelen voorzien, hoewel ‘overmacht’ (onvoorziene omstandigheden) partijen in bepaalde gevallen kan vrijstellen van aansprakelijkheid.

Contractbreuk en rechtsmiddelen

Het schenden van een contract kan ofwel wezenlijk zijn, waardoor onmiddellijke beëindiging gerechtvaardigd is, ofwel minder ernstig, waardoor corrigerende maatregelen mogelijk zijn vóór de beëindiging. Tot de beschikbare rechtsmiddelen behoren specifieke nakoming, schadevergoeding of ontbinding. Partijen kunnen ook beperkings- en uitsluitingsclausules bedingen, maar deze mogen niet in strijd zijn met de openbare orde.

Overdracht en rechten van derden

De rechten en verplichtingen die voortvloeien uit contracten kunnen worden overgedragen, tenzij anders overeengekomen. Bovendien kunnen bepalingen voor derden-begunstigden worden opgenomen om rechten te verlenen aan niet-contractpartijen.

Beëindiging van contracten

Contracten eindigen op verschillende manieren: door uitvoering, wederzijds akkoord, schending of van rechtswege. Elke manier om een contract te beëindigen heeft zijn eigen juridische implicaties en partijen moeten op hun hoede zijn voor de daaruit voortvloeiende verplichtingen. Enkele voorbeelden van het beëindigen van contracten, zijn ontbinding, vernietiging of de opzegging van een overeenkomst.

Oneerlijke contractvoorwaarden

Consumentenbescherming is een centraal aspect van het Nederlandse handelsrecht. Bedingen die als oneerlijk of onredelijk worden beschouwd, kunnen ongeldig worden verklaard. Er wordt voortdurend gestreefd naar een evenwicht tussen de belangen van bedrijven en de rechten van consumenten, zodat er een eerlijke markt ontstaat.

Geschillenbeslechting

Bij commerciële geschillen kunnen partijen kiezen tussen arbitrage of een rechtszaak. Veel commerciële contracten bevatten jurisdictie- en rechtskeuzeclausules, die het juridische landschap van potentiële geschillen dicteren. Nederland houdt zich ook aan internationale verdragen, waardoor de tenuitvoerlegging van buitenlandse vonnissen en scheidsrechterlijke uitspraken wordt gestroomlijnd.

Speciale soorten contracten

Het Nederlandse contractenrecht identificeert en regelt verschillende specifieke contracttypes, waaronder de verkoop van goederen, agentuur- en distributieregelingen, franchiseovereenkomsten en dienstencontracten. Voor elk type gelden unieke regels en gebruikelijke praktijken.

Internationale aspecten van het Nederlandse contractenrecht

Gezien de verwevenheid van de huidige wereldeconomie is de Nederlandse wet vaak verweven met internationale normen, in het bijzonder de EU-wetgeving. Het Weens Koopverdrag (CISG) is zo’n invloedrijk instrument. Daarnaast spelen vaak overwegingen van internationaal privaatrecht een rol, die bepalen welk recht en welke jurisdictie van toepassing zijn.

Recente ontwikkelingen en trends

Met de snelle opmars van technologie worden digitale contracten en smart contracts alomtegenwoordig. De Nederlandse wet past zich dynamisch aan deze technologische verschuivingen aan. Het is cruciaal om op de hoogte te blijven van wijzigingen in de regelgeving en opmerkelijke jurisprudentie om naleving en weloverwogen besluitvorming te garanderen.

Op enig moment kan er een reden zijn dat een commerciële overeenkomst moet worden opgezegd of ontbonden. Dit kan samenhangen met het feit dat de andere partij niet goed genoeg (meer) presteert, maar ook omdat de deal commercieel niet meer interessant is, Ook door onvoorziene omstandigheden kan een samenwerking ontwricht zijn geraakt en dan kan het zaak zijn dat een overeenkomst snel eindigt. Wanneer partijen hierover in conflict raken, kan het zo zijn dat tussenkomst van de civiele rechter of een arbitrage-instituut nodig is. Onze advocaten contractenrecht treden dan voor u op in de procedure.

“Maak Advocaten heeft mij op
de
meest effectieve manier
geholpen
bij een
grensoverschrijdend
geschil. 

Ik zou dit bedrijf aan
iedereen aanbevelen.” 

E. Teeuwen (CumLaUDESaIling).