Ga naar de inhoud

Industriële productgroepen

background-2
De gespecialiseerde advocaten van MAAK hebben een uitmuntende en unieke kennis en expertise op het gebied van CE-markering.
 

Advies over CE-markering is geen overbodige luxe wanneer u als fabrikant de Europese markt wenst te betreden. Ook voor importeurs, distributeurs en andere spelers binnen de keten is het van vitaal belang de kaders te kennen onder de productregelgeving. Een fabrikant moet de CE-markering zichtbaar, leesbaar en onuitwisbaar aanbrengen op het desbetreffende product of op een gegevensplaatje. Is het technische gezien niet haalbaar om de CE-markering aan te brengen op het product, dan mag de fabrikant dat doen op de verpakking en/of in een begeleidend document.

Een hoog aantal industriële productgroepen mogen enkel worden verhandeld in de Europese Economische Ruimte (EER) wanneer deze een CE-markering hebben. Denk aan machines, elektronische apparaten, medische hulpmiddelen, gastoestellen, persoonlijke beschermingsmiddelen, drukapparatuur, liften, kabelbanen, bouwproducten en speelgoed.  Met een CE-markering verklaart de fabrikant naar buiten toe dat de door hem gefabriceerde producten gecontroleerd zijn aan de toepasselijke EU-wetgevingen die CE-markering vereisen. Daarmee wordt dan aangegeven dat ze overeenstemmen met de gezondheids-, veiligheids-, prestatie- en milieu-eisen die gelden op die specifieke productgroep. Voor advies over CE-markering bent u bij onze gespecialiseerde advocaten aan het juiste adres. onze advocaten adviseren en procederen voor onze nationale en internationaal opererende cliënten.

Advies over CE-markering

Over CE-markering kunnen uiteenlopende vragen voorkomen en advies over CE-markering kan  een technische en juridische invalshoek hebben: voldoen mijn producten bijvoorbeeld? Waaraan moet mijn documentatie voldoen? Moet ik een technisch dossier altijd beschikbaar hebben? Welke wet- en regelgeving is er op mijn producten van toepassing? Hoe ga ik met concurrenten om die zich tegen de komst van mijn producten verzetten of zelf niet de regels respecteren? Op deze en vele andere vragen kunnen onze advocaten Product Compliance & Regulation u adviseren. Wij maken spelers in de maakindustrie graag wegwijs over de toepasselijke regelgeving. Heeft u discussie met een toezichthouder, zoals de Arbeidsinspectie,  ILT of NVWA? Wilt u advies over CE-markering, uw specifieke rol binnen de keten of bent u in een zakelijk geschil beland met een concurrent, andere marktdeelnemer, toezichthouder of aangewezen instantie? Neem dan contact op met de advocaten bij MAAK.

werkwijze

Advocaat CE-markering

Er is een behoorlijk aantal productgroepen in de maakindustrie waarvoor CE-markering vereist is. Het kan voorkomen dat een product onder twee of meerdere EU-wetgevingen valt. die elk afzonderlijke risico’s afdekken. Dat kan gaan over gezondheid, maar ook over milieu of het thema veiligheid.  Onze advocaat CE-markering Martin Krüger en zijn team van specialisten brengt uw positie in kaart voor uw producten die u verhandeld. Worden producten in de handel gebracht zonder een CE-markering, terwijl dit wel vereist is? Dan wordt er in strijd gehandeld met de regels. Laat u hierover goed adviseren door een ervaren advocaat op het terrein van de CE-markering en voorkom verkeerd handelen.

Industriële productgroepen met verplichte CE-markering

De CE-markering bij fabrikanten van een aantal industriële productgroepen is een verplichting. Niet eraan voldoen kan grote consequenties hebben, zoals bestuurlijke boetes, het stilleggen van de onderneming en kan zelfs leiden tot strafrechtelijke aanspraken. Met CE-markering verklaart de fabrikant onder eigen verantwoordelijkheid dat zijn product voldoet aan de geldende wet- en regelgeving. Onder meer is een fabrikant ertoe gehouden een conformiteitsbeoordeling uitvoeren, een technisch dossier samenstellen, een EG- of EU-conformiteitsverklaring opstellen, zonodig gebruiksaanwijzingen meeleveren en de CE-markering aanbrengen op zijn product.

Tot de productgroepen waarvoor CE-markering is vereist behoren de volgende:

Advocaten gespecialiseerd in CE-markering en productregelgeving

Onze advocaten zijn gespecialiseerd in productregelgeving en advies over CE-markering verstrekken vormt een belangrijk deel van hun werk. Onze advocaten treden op voor fabrikanten, toezichthouders, handelsondernemingen, distributeurs, importeurs en toeleveranciers. 

De focus van onze advocaten in Amsterdam ligt op de maakindustrie. Voordat een product op de markt komt, dient de volledige keten te worden doorlopen. Grondstoffen en halffabrikaten worden door een toeleverancier naar de fabrikant getransporteerd. Vanuit de fabrikant komt het product in de distributieketen en speelt vaak een aantal belangrijke vragen over productregelgeving (CE-markering)  en de wijze waarop het product binnen de EER mag worden verhandeld.

Wanneer de fabrikant niet in de EER is gevestigd, zal de importeur/distributeur de partij zijn die moet instaan voor het voldoen aan de essentiële milieu-, gezondheids- en veiligheidseisen. Dat schept verantwoordelijkheden en wij wijzen u graag op het juridisch kader daarvan. 

Wanneer de producten in het verkeer mogen worden gebracht, zullen er ook tussen de fabrikant/leverancier goede contracten moeten komen over de wijze waarop partijen zaken zullen gaan doen en verantwoordelijkheden verdelen. Dat kan onder meer gaan over aansprakelijkheid, zekerheidsrechten, maar ook de duur van de overeenkomst. Ook op het gebied van het transportrecht is het belangrijk dat risico’s in beeld zijn en kansen worden benut. 

Kortom, binnen de maakindustrie leven veel uitdagingen op verschillende momenten binnen de (producerende) keten Onze advocaten in Amsterdam zijn vertrouwd met deze onderwerpen en hebben een hoge mate van expertise en ervaring opgebouwd. Innovaties volgen we op de voet en opgedane kennis zetten wij breed in om onze cliënten te ontzorgen, continuïteit te waarborgen en het ondernemerschap niet af te remmen. 

Aarzelt u niet om eens vrijblijvend contact met ons op te nemen. 

“Advocaten met een grondige
kennis van productregelgeving,
Compliance en het thema
Aansprakelijkheid”