ALGEMENE VOORWAARDEN

MAAK ADVOCATEN LLP

1.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten aan MAAK Advocaten LLP (“MAAK”). De personen die door MAAK zijn gemachtigd om namens haar opdrachten te aanvaarden, worden hierna ook aangeduid met “partner”.

2.

Alle opdrachten worden geacht uitsluitend aan MAAK te zijn gegeven, en niet aan een aan MAAK verbonden persoon. Dat geldt ook als het de bedoeling van partijen is dat een opdracht zal worden uitgevoerd door een bepaalde aan MAAK verbonden persoon. De werking van artikel 7:404 en van artikel 7:407 lid 2 BW is uitgesloten. Onder aan MAAK verbonden personen worden begrepen de werknemers, de adviseurs, de partners, de personen werkzaam via de flexibele schil en de functionarissen dan wel aandeelhouders van MAAK.

3.

Als zich bij de uitvoering van een opdracht een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van MAAK leidt, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in dat geval wordt uitgekeerd onder de door MAAK afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

4.

Als MAAK aansprakelijk is voor schade aan personen of zaken, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in dat geval wordt uitgekeerd onder de algemene aansprakelijkheidsverzekering (AVB) van MAAK.

5.

MAAK is nimmer aansprakelijk voor (in)directe schade, gevolgschade en bedrijfsschade. De aansprakelijkheid van MAAK reikt nooit verder dan bepaald in deze algemene voorwaarden, ongeacht of sprake is van vorderingen uit hoofde van overeenkomst of uit andere hoofde, met name onrechtmatige daad.

6.

Iedere vordering tot schadevergoeding verjaart één jaar na de dag waarop de cliënt bekend is geworden met de schade en met de aansprakelijkheid van MAAK daarvoor.

7.

Als MAAK bij de uitvoering van een opdracht een niet aan haar verbonden persoon inschakelt, dan is MAAK tegenover de cliënt niet aansprakelijk voor eventuele fouten die door deze persoon worden gemaakt. Als een dergelijke door MAAK ingeschakelde persoon zijn aansprakelijkheid wil beperken, heeft MAAK de bevoegdheid om die aansprakelijkheidsbeperking mede namens de cliënt te aanvaarden.

8.

Niet alleen MAAK maar ook iedere aan MAAK verbonden of vroeger verbonden persoon en hun rechtsopvolgers kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.

9.

MAAK en Stichting Derdengelden Maak Advocaten kunnen in het kader van de uitvoering van opdrachten gelden van cliënten of van derden onder zich houden. MAAK en Stichting Derdengelden Maak Advocaten zullen deze gelden storten bij een bank die door MAAK wordt gekozen in overleg met degenen die daarbij belang hebben. MAAK en Stichting Derdengelden Maak Advocaten zijn niet aansprakelijk als deze bank haar verplichtingen niet nakomt.

10.

MAAK brengt voor haar werkzaamheden een honorarium in rekening, waarbij in de regel wordt uitgegaan van een uurtarief, een forfaitaire vergoeding van 6% voor kantoorkosten (te vermeerderen met BTW), alsmede de gemaakte kosten van derden. Het staat MAAK vrij het door haar gehanteerde uurtarief en de door haar in rekening gebrachte vergoedingen tussentijds te wijzigen. Jaarlijks zal het overeengekomen tarief worden geïndexeerd met de gemiddelde loonindex. Daarnaast kunnen veranderingen in het belang van de zaak, spoedeisendheid en ervaringsjaren, specialismen leiden tot (eventueel tijdelijke) aanpassing van het overeengekomen tarief. Dat zal echter zo tijdig mogelijk aan u worden aangekondigd en in beginsel geen terugwerkende kracht hebben. MAAK is steeds gerechtigd van cliënten een voorschot op het honorarium te verlangen

11.

Betaling van de facturen van MAAK dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. In geval van een tekortkoming van cliënten uit hoofde van de nakoming door cliënten van hen jegens MAAK geldende betalingsverplichting ter zake van enige opdracht, dient in afwijking met het voorgaande, de betaling onverwijld te geschieden. Bij overschrijding van de voormelde betalingstermijn zijn cliënten van rechtswege in verzuim en is de vertragingsrente gelijk aan de dan geldende wettelijke rente ex artikel 6:119 van het Burgerlijk Wetboek. In het geval cliënten handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf of rechtspersoon zijn cliënten, in afwijking van het voorgaande, de handelsrente ex artikel 6:119 a van het Burgerlijk Wetboek verschuldigd. Als de gegrondheid van een factuur niet binnen 14 dagen na ontvangst door cliënt ter discussie is gesteld staat de gegrondheid van de factuur vast. Cliënt heeft niet het recht van verrekening of opschorting. Alle (buiten)gerechtelijke kosten van MAAK die verband houden met de invordering van haar vorderingen komen voor rekening van cliënt, zulks met een minimum van 15% van de openstaande facturen.

12.

MAAK heeft het recht ook hetgeen zij voorwaardelijk en/of redelijkerwijs voorzienbaar van cliënt te vorderen heeft en/of zal hebben, te verrekenen met hetgeen zij aan cliënt verschuldigd is of redelijkerwijs verschuldigd zal zijn. Voor het doel van deze bepaling wordt onder cliënt mede begrepen groepsmaatschappijen en/of meerderheidsdeelnemingen van cliënt. MAAK is, wanneer tijdige betaling van de facturen uitblijft, gerechtigd haar werkzaamheden uit hoofde van de verstrekte opdracht op te schorten.

13.

MAAK is als gevolg van geldende regelgeving (waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) verplicht de identiteit van cliënten vast te stellen en ongebruikelijke transacties onder omstandigheden bij de autoriteiten te melden. Alle persoonsgegevens worden conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) verwerkt.

14.

Er kan van uw gegevens gebruik gemaakt worden bij nieuwe zaken ter controle op eventueel tegenstrijdig belang (met u als cliënt). Daartoe gebruiken wij enkel de noodzakelijke gegevens om dit na te gaan.

15.

Cliënt gaat akkoord met elektronische gegevensuitwisseling (internet en e-mail) en realiseert zich dat ondanks alle door kantoor in acht genomen veiligheidsvoorzieningen er geen absolute zekerheid tegen raadpleging door onbevoegden gegeven kan worden.

16.

Op de rechtsverhouding tussen MAAK en haar cliënten is Nederlands recht van toepassing. MAAK is aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur. Klachten over de uitvoering van deze opdracht, waaronder klachten van financiële aard, zullen door cliënten worden voorgelegd aan deze commissie. Voor alle andere kwesties is de rechter te Amsterdam bevoegd in eerste instantie van een geschil tussen MAAK en een cliënt kennis te nemen.

17.

Voor advocatuurlijke werkzaamheden verricht door advocaten van MAAK is de klachtenregeling MAAK van toepassing, zie daarvoor https://www.maakadvocaten.nl.

MAAK is gevestigd in Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 65960343.