Ga naar de inhoud

Algemene Voorwaarden

MAAK ADVOCATEN NV

 1. MAAK Advocaten N.V. (“MAAK”) is een naamloze vennootschap naar Nederlands recht. MAAK is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder dossiernummer 75953668. Deze algemene voorwaarden zijn exclusief van toepassing op alle opdrachten aan MAAK, inclusief vervolgopdrachten. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van opdrachtgever (“cliënt”) wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. De personen die door MAAK zijn gemachtigd om namens haar opdrachten te aanvaarden, worden hierna ook aangeduid met “partners”.

 2. De rechtsverhouding tussen MAAK en cliënt kwalificeert als een overeenkomst van opdracht. Alle opdrachten behelzen inspanningsverbintenissen en nooit resultaats-verbintenissen. MAAK adviseert slechts, en kan alleen geacht worden te adviseren, met betrekking tot Nederlands recht, het recht van de Europese Unie daaronder begrepen. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend aan MAAK te zijn gegeven, en niet aan een aan MAAK verbonden persoon. Dat geldt ook als het de bedoeling van partijen is dat een opdracht zal worden uitgevoerd door een bepaalde aan MAAK verbonden persoon. De werking van artikel 7:404 BW, artikel 7:407 lid 2 BW en artikel 7:409 BW is uitgesloten. Onder aan MAAK verbonden personen worden begrepen de werknemers, de adviseurs, de partners, de bestuurders, de personen werkzaam via de flexibele schil en de functionarissen dan wel aandeelhouders van MAAK. Niet alleen MAAK maar ook iedere aan MAAK verbonden of vroeger verbonden persoon en hun rechtsopvolgers kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.

 3. MAAK is nooit aansprakelijk voor (in)directe schade, gevolgschade en bedrijfsschade. De aansprakelijkheid van MAAK reikt nooit verder dan bepaald in deze algemene voorwaarden, ongeacht of sprake is van vorderingen uit hoofde van overeenkomst of uit anderen hoofde, met name onrechtmatige daad.

 4. Wanneer MAAK ondanks het bepaalde in artikel 3 toch aansprakelijk is voor schade van cliënt, is deze beperkt tot het bedrag waarop de door MAAK op grond van de door haar afgesloten de algemene aansprakelijkheidsverzekering (AVB) (voor personen en zaken), dan wel volgens haar beroepsaansprakelijkheidsverzekering aansprakelijk is, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico van MAAK onder die verzekering. Inzage in de betreffende polis kan desgevraagd door cliënt worden verkregen op het kantoor van MAAK. Wanneer, om welke reden dan ook, geen uitkering krachtens artikel 4 genoemde verzekering plaatsvindt en artikel 3 onverhoopt buiten toepassing blijft, is iedere aansprakelijkheid van MAAK jegens cliënt in zijn totaliteit beperkt tot het bedrag dat voor de werkzaamheden (in verband waarmee de schade is ontstaan) door MAAK aan cliënt in rekening is gebracht en betaald door cliënt, dan wel zal worden gebracht voor de werkzaamheden in de periode van 12 maanden voorafgaand aan de aansprakelijkstelling, dit met een maximum van € 25.000,- (zegge: vijfentwintig duizend euro).

 5. Als MAAK bij de uitvoering van een opdracht een niet aan haar verbonden persoon inschakelt, dan is MAAK tegenover de cliënt niet aansprakelijk voor eventuele fouten die door deze persoon worden gemaakt. Als een dergelijke door MAAK ingeschakelde persoon zijn aansprakelijkheid wil beperken, heeft MAAK de bevoegdheid om die aansprakelijkheidsbeperking mede namens de cliënt te aanvaarden.

 6. De in deze algemene voorwaarden vervatte aansprakelijkheidsbeperking geldt ook wanneer de schade is veroorzaakt door (gebreken in de) bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, registers, internetverbinding en/of andere zaken of informatiebronnen van derden.

 7. De beperking van de aansprakelijkheid van MAAK geldt niet wanneer sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van MAAK of bij de tot de bij haar bedrijfsleiding behorende leidinggevende ondergeschikten.

 8. Cliënt vrijwaart MAAK tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit de werkzaamheden die voor cliënt zijn of worden verricht, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van MAAK.

 9. MAAK kan in een dossier uitsluitend geacht worden lopende verjaringstermijnen en vervaltermijnen te stuiten namens cliënt wanneer MAAK en cliënt dit expliciet schriftelijk zijn overeengekomen in de getekende overeenkomst van opdracht.

 10. Elke aanspraak tot schadevergoeding vervalt één jaar na de dag waarop de cliënt bekend is geworden of had kunnen zijn met de schade en met de aansprakelijkheid van MAAK daarvoor.

 11. MAAK en Stichting Derdengelden MAAK Advocaten kunnen in het kader van de uitvoering van opdrachten gelden van cliënten of van derden onder zich houden. MAAK en Stichting Derdengelden MAAK Advocaten zullen deze gelden storten bij een bank die door MAAK wordt gekozen in overleg met degenen die daarbij belang hebben. MAAK en Stichting Derdengelden Maak Advocaten zijn niet aansprakelijk als deze bank haar verplichtingen niet nakomt.

 12. MAAK brengt voor haar werkzaamheden een honorarium in rekening, waarbij in de regel wordt uitgegaan van een uurtarief, een forfaitaire vergoeding van 6% voor kantoorkosten (te vermeerderen met BTW), alsmede de gemaakte kosten van derden. De in rekening te brengen uurtarieven worden, behoudens (tussentijdse) tariefaanpassingen, telkens per 1 januari aangepast. Daarnaast kunnen veranderingen in het belang van de zaak, spoedeisendheid, ervaringsjaren en specialismen leiden tot (eventueel tijdelijke) aanpassing van het overeengekomen tarief. Dat zal echter zo tijdig mogelijk aan u worden aangekondigd en in beginsel geen terugwerkende kracht hebben. MAAK is steeds gerechtigd van cliënt een voorschot op het honorarium te verlangen en deze te verrekenen met de eindfactuur.

 13. Betaling van de facturen van MAAK dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Na afloop van die fatale termijn wordt cliënt geacht de juistheid van de factuur te hebben aanvaard, tenzij cliënt voordien schriftelijk bezwaar heeft gemaakt, en kan cliënt een rente in rekening worden gebracht van 1% per maand. Cliënt heeft niet het recht van verrekening of opschorting. Alle (buiten)gerechtelijke kosten van MAAK die verband houden met de invordering van haar vorderingen komen voor rekening van cliënt, zulks met een minimum van 15% van de openstaande facturen.

 14. MAAK heeft het recht ook hetgeen zij voorwaardelijk en/of redelijkerwijs voorzienbaar van cliënt te vorderen heeft en/of zal hebben, te verrekenen met hetgeen zij aan cliënt verschuldigd is of redelijkerwijs verschuldigd zal zijn. Voor het doel van deze bepaling wordt onder cliënt mede begrepen groepsmaatschappijen en/of meerderheidsdeelnemingen van cliënt. MAAK is, wanneer tijdige betaling van de facturen uitblijft, gerechtigd haar werkzaamheden uit hoofde van de verstrekte opdracht op te schorten.

 15. MAAK is als gevolg van geldende regelgeving (waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme)(“Wwft”) verplicht de identiteit van cliënt vast te stellen en ongebruikelijke transacties onder omstandigheden bij de autoriteiten te melden.

 16. Alle persoonsgegevens van cliënt worden verwerkt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”).

 17. Er kan van de gegevens van cliënt gebruik gemaakt worden bij nieuwe zaken ter controle op eventueel tegenstrijdig belang. Daartoe gebruiken wij enkel de noodzakelijke gegevens om dit na te gaan en wordt door middel van acceptatie van deze algemene voorwaarden daar uitdrukkelijk toestemming voor gegeven.

 18. MAAK neemt bij de beveiliging van de gegevens van cliënt en derden de zorg in acht die in de gegeven omstandigheden van haar mag worden verwacht. Cliënt gaat akkoord met elektronische gegevensuitwisseling (internet en e-mail) en realiseert zich dat ondanks alle door MAAK in acht genomen veiligheidsvoorzieningen er geen absolute zekerheid tegen raadpleging door onbevoegden gegeven kan worden. MAAK is niet aansprakelijk voor verlies van gegevens of schade als gevolg van onbevoegde toegang, ongeacht of het verlies en/of de schade het gevolg is van de verzending van deze gegevens.

 19. Het met de opdracht gevormde digitale dossier zal gedurende tien jaar na het archiveren van de zaak worden bewaard, waarna MAAK het recht heeft het digitale dossier te vernietigen. Originele stukken zal MAAK na de digitale archivering per aangetekende post naar cliënt sturen.

 20. Op de rechtsverhouding tussen MAAK en haar cliënten is Nederlands recht van toepassing. Klachten over de uitvoering van deze opdracht, waaronder klachten van financiële aard, zullen aan de bevoegde rechter te Amsterdam worden voorgelegd, die in eerste instantie van een geschil tussen MAAK en cliënt kennisneemt.

 21. Voor advocatuurlijke werkzaamheden verricht door advocaten van MAAK is de klachtenregeling MAAK van toepassing, zie daarvoor https://www.maakadvocaten.nl/klachtenregeling/

 22. De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden is leidend bij een afwijking met de tekst van deze algemene voorwaarden in een vreemde taal.