ALGEMENE VOORWAARDEN

MAAK ADVOCATEN LLP

1.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten aan MAAK Advocaten LLP (“MAAK”). De personen die door MAAK zijn gemachtigd om namens haar opdrachten te aanvaarden, worden hierna ook aangeduid met “partner”.

2.

Alle opdrachten worden geacht uitsluitend aan MAAK te zijn gegeven, en niet aan een aan MAAK verbonden persoon. Dat geldt ook als het de bedoeling van partijen is dat een opdracht zal worden uitgevoerd door een bepaalde aan MAAK verbonden persoon. De werking van artikel 7:404 en van artikel 7:407 lid 2 BW is uitgesloten. Onder aan MAAK verbonden personen worden begrepen de werknemers, de adviseurs, de partners, de personen werkzaam via de flexibele schil en de functionarissen dan wel aandeelhouders van MAAK.

3.

Als zich bij de uitvoering van een opdracht een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van MAAK leidt, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in dat geval wordt uitgekeerd onder de door MAAK afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

4.

Als MAAK aansprakelijk is voor schade aan personen of zaken, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in dat geval wordt uitgekeerd onder de algemene aansprakelijkheidsverzekering (AVB) van MAAK.

5.

MAAK is nimmer aansprakelijk voor (in)directe schade, gevolgschade en bedrijfsschade. De aansprakelijkheid van MAAK reikt nooit verder dan bepaald in deze algemene voorwaarden, ongeacht of sprake is van vorderingen uit hoofde van overeenkomst of uit andere hoofde, met name onrechtmatige daad.

6.

Iedere vordering tot schadevergoeding verjaart één jaar na de dag waarop de cliënt bekend is geworden met de schade en met de aansprakelijkheid van MAAK daarvoor.

7.

Als MAAK bij de uitvoering van een opdracht een niet aan haar verbonden persoon inschakelt, dan is MAAK tegenover de cliënt niet aansprakelijk voor eventuele fouten die door deze persoon worden gemaakt. Als een dergelijke door MAAK ingeschakelde persoon zijn aansprakelijkheid wil beperken, heeft MAAK de bevoegdheid om die aansprakelijkheidsbeperking mede namens de cliënt te aanvaarden.

8.

Niet alleen MAAK maar ook iedere aan MAAK verbonden of vroeger verbonden persoon en hun rechtsopvolgers kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.

9.

MAAK en Stichting Derdengelden Maak Advocaten kunnen in het kader van de uitvoering van opdrachten gelden van cliënten of van derden onder zich houden. MAAK en Stichting Derdengelden Maak Advocaten zullen deze gelden storten bij een bank die door MAAK wordt gekozen in overleg met degenen die daarbij belang hebben. MAAK en Stichting Derdengelden Maak Advocaten zijn niet aansprakelijk als deze bank haar verplichtingen niet nakomt.

10.

MAAK is als gevolg van geldende regelgeving (waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) verplicht de identiteit van cliënten vast te stellen en ongebruikelijke transacties onder omstandigheden bij de autoriteiten te melden.

11.

Op de rechtsverhouding tussen MAAK en haar cliënten is Nederlands recht van toepassing. Alleen de rechter te Amsterdam is bevoegd in eerste instantie van een geschil tussen MAAK en een cliënt kennis te nemen.

12.

Voor advocatuurlijke werkzaamheden verricht door advocaten van MAAK is de klachtenregeling MAAK van toepassing.

Van deze algemene voorwaarden bestaat een Nederlandse, Engelse en Duitse versie.

MAAK is gevestigd in Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 65960343.