Ga naar de inhoud

Intellectueel eigendomsrecht

background-2
 

WAT IS INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT?

Uitvinders, ontwerpers, ontwikkelaars en auteurs kunnen hun werk of merk beschermen aan de hand van het intellectuele eigendomsrecht, ook wel afgekort het IE-recht genoemd. Het intellectuele eigendomsrecht beschermt creaties en zorgt ervoor dat andere partijen beschermde werken niet vrij kunnen of mogen gebruiken, tenzij daar toestemming wordt gegeven, bijvoorbeeld door een licentieovereenkomst. De meest bekende intellectuele eigendomsrecht zijn het auteursrecht, het merkenrecht, het handelsnaamrecht, het modellenrecht en het octrooirecht. Als advocatenkantoor voor de maakindustrie hebben we veel te maken met de zogeheten industriële rechten, waaronder het merkenrecht, het recht op industriële tekeningen en modellen en het recht betreffende de bescherming van topografieën van halfgeleiderproducten.

Ons advocatenkantoor in Amsterdam is thuis in het intellectuele eigendomsrecht en helpt u graag verder bij het opstellen van overeenkomsten of het registreren van rechten. Wanneer er een inbreuk op een IE-recht speelt, zoals een illegale nabootsing, kunnen onze procesadvocaten u bijstaan in een procedure bij de civiele rechter, zoals in een kort geding.

MERKENRECHT

Het merkenrecht richt zich op het vestigen van een merk en de bescherming daarvan. Als organisatie heeft u er belang bij dat de waarde van uw handelsnaam, de naam van het product of dienst, of het logo goed beschermd is en blijft. Alle tekens kunnen samen een merk gaan vormen. Het merkenrecht is echter breder dan het enkel beschermen van een naam of een logo. Het is van belang dat het teken een onderscheidend vermogen moet hebben, in die zin dat het te onderscheiden is van andere merken (en dus geen verwarring veroorzaakt).

Als merk kan bijvoorbeeld worden beschermd: de naam en het logo van de KLM, een Coca-Colafles en de kleur blauw en geel van IKEA. Om dit duidelijk en nauwkeurig vast te stellen, moet een merk worden geregistreerd. Een enkele registratie bij de Kamer van Koophandel maakt uw handelsnaam wel inzichtelijk, maar daarmee registreert u nog geen merk. Een Beneluxmerk dient bijvoorbeeld te worden aangevraagd bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom dat gevestigd is te Den Haag. Ook een Europese registratie behoort tot de mogelijkheden.

Een merkinbreuk komt vaak voor. Soms is het overduidelijk, soms gebeurt het op een meer subtiele wijze. Wanneer u wenst op te treden tegen een merkinbreuk, kunt u dat in een kortgedingprocedure doen. Een procedure voeren over een IE-recht kan grote consequenties hebben: het kan leiden tot een verbod op het voeren van een merknaam, maar ook tot een hoge kostenveroordeling in een procedure bij de rechter. Anders dan in niet-IE zaken kan de rechter een volledige proceskostenveroordeling toewijzen aan de partij die in het ongelijk wordt gesteld.

AUTEURSRECHT

Het auteursrecht is een van de meest voorkomende IE-rechten en beschermt makers van bijvoorbeeld teksten, wetenschappelijk werk, kunst en foto’s. Het auteursrecht is kort gezegd het exclusieve recht van een auteur (maker) om zijn creatieve werken te openbaren en te verspreiden. Deze IE-rechten zijn in Nederland vastgelegd in de Auteurswet. In de auteurswet zijn ook het portretrecht en het beeldrecht vastgelegd. Het gaat erom dat er sprake moet zijn van een ‘werk’.  In de rechtspraak is eerder al uitgemaakt dat het moet gaan om “elke schepping met een eigen en oorspronkelijk karakter, dat het stempel van de maker draagt”. Kortom, het moet gaan om een creatief werk dat niet lijkt op het werk van een ander.  Goed om te weten is dat het auteursrecht vanzelf ontstaat. Een aparte registratie of aanvraag bij een instantie is niet nodig. Voorbeelden van werken waar auteursrechten op rusten zijn bijvoorbeeld: software, videogames, apps, bouwtekeningen, boeken, foto’s en video’s. In de maakindustrie zien we momenteel een toename aan inbreuken op auteursrechten bij software. Auteursrechten zijn overdraagbaar, maar dat moet wel schriftelijk worden vastgelegd. Laat u hierover door een advocaat auteursrecht goed informeren. De prijs is een kwestie van onderhandeling.  Bij het overlijden van een auteur gaat het auteursrecht over op de erfgenamen. Wel moet worden bedacht dat 70 jaar na het overlijden van de maker het auteursrecht zal komen te vervallen.

HANDELSNAAMRECHT

Iedere organisatie die deelneemt aan het handelsverkeer, hanteert een handelsnaam. Iedereen is vrij om een handelsnaam te kiezen, mits deze niet tot misleiding of verwarring leidt bij het relevante publiek. De handelsnaamrechten zijn vastgelegd in de Handelsnaamwet en er is veel jurisprudentie over dit onderwerp. De handelsnaam komt tot stand door het feitelijke gebruik.  Het is niet verplicht deze naam te registreren, maar dat is uiteraard wel aanbevelenswaardig. Het is niet toegestaan een handelsnaam te voeren die misleidend is. Hierbij kunt u denken aan een eenmanszaak die in haar handelsnaam ‘BV’ of ‘NV’ heeft staan. Ook mag de handelsnaam niet in strijd zijn met oudere handelsnamen, of bestaande merkenrechten van een andere partij. Ook heeft te gelden dat een zuiver beschrijvende handelsnaam niet geldig is.

Onze advocaten handelsnaamrecht zien ten slotte vaker geschillen ontstaan over (soort)gelijke handelsnamen, maar waarbij partijen in een andere regio actief zijn. Wanneer dat echter niet tot verwarring leidt bij het publiek, kunnen die namen naast elkaar bestaan.

KORT GEDING OPSTARTEN BIJ DE INBREUK OP EEN IE-RECHT

Stel een partij gebruikt onterecht uw merknaam of handelsnaam. Het directe gevolg daarvan is dat er bij het relevante publiek, bijvoorbeeld de kopers van uw producten, verwarring ontstaat. De consequentie daarvan is in de regel dat een andere partij meelift op uw naam en u orders misloopt. Wanneer u in uw recht staat, is het zaak dat u ook uw recht krijgt. Doorgaans hebben IE-zaken spoed, omdat er een direct belang bestaat aan de onrechtmatige situatie een halt toe te roepen. Met een kortgedingprocedure over de inbreuk op een IE-recht, staat u snel voor de civiele rechter. U kunt dan een verbod vorderen en een voorschot op schadevergoeding. Daarnaast kunt u de rechter verzoeken om een dwangsom op te leggen, waarmee iedere toekomstige overtreding wordt gesanctioneerd met een te betalen boete. Meestal vormt dit een voldoende prikkel tot het respecteren van de IE-rechten. Onze advocaten procederen over inbreuken op een IE-recht en kunnen u adviseren over uw rechtspositie. Dat kan gaan over een geconstateerde inbreuk, maar ook wanneer een andere partij meent dat u inbreuk maakt op IE-rechten.

INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT ADVOCAAT IN AMSTERDAM

Wanneer u te maken krijgen met een (vermeende) inbreuk op een merkenrecht of ander intellectueel eigendomsrecht, doet u er goed aan een advocaat Intellectueel eigendomsrecht in te schakelen om uw positie te bepalen. Onze advocaten in Amsterdam treden op voor zowel de partij die meent dat zijn IE-rechten worden geschonden, als de partij die zich daartegen moet verdedigen. Doordat we beide kanten van de medaille kennen, worden we niet snel verrast in een procedure bij de rechter. Samen met een advocaat gespecialiseerd in intellectueel eigendomsrecht bepaalt u de koers van uw zaak.

Blogs

“Maak is een uitstekend kantoor
dat landelijk opereert. Zeker als
sparringpartner een kantoor dat
snel schakelt en meedenkt!” –
Robert Huisman (ABN AMRO)