Meteen naar de inhoud

Overeenkomst van opdracht

Overeenkomst van opdracht

De overeenkomst van opdracht is geregeld in artikel 7:400 BW en verplicht de opdrachtnemer tot het verrichten van werkzaamheden. Dat is anders dan een volmacht, waarbij een dergelijke verplichting niet bestaat. Onze advocaten kunnen u ondersteunen bij het opstellen van een dergelijke overeenkomst, of wanneer u advies wilt inwinnen over een bestaande overeenkomst.

Wat zijn de belangrijkste elementen van een overeenkomst van opdracht

De belangrijkste elementen van een “Overeenkomst van Opdracht” zijn:

 1. De identiteit van de opdrachtgever en de opdrachtnemer.
 2. De omschrijving van de opdracht of het project.
 3. De duur van de overeenkomst en de start- en einddatum van de opdracht.
 4. De vergoeding die de opdrachtgever aan de opdrachtnemer zal betalen.
 5. De betalingsvoorwaarden, zoals de termijn waarbinnen de opdrachtgever de factuur moet betalen.
 6. De verantwoordelijkheden en verplichtingen van de opdrachtgever en de opdrachtnemer.
 7. De intellectuele-eigendomsrechten van de opdrachtgever en de opdrachtnemer.
 8. De geheimhoudingsplicht van de opdrachtnemer.
 9. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer.
 10. De mogelijkheid tot ontbinding van de overeenkomst en de gevolgen daarvan.

Het is belangrijk om deze elementen duidelijk en volledig te beschrijven in de “Overeenkomst van Opdracht” om eventuele misverstanden of geschillen te voorkomen.

Overeenkomst van opdracht vs. de bemiddelingsovereenkomst

Er bestaat een aantal specifieke vormen van de overeenkomst , die in het Burgerlijk Wetboek nader zijn geregeld. Te denken valt hierbij aan de bemiddelingsovereenkomst, de agentuurovereenkomst en de geneeskundige behandelingsovereenkomst. Het sluiten van deze overeenkomsten is in de regel vormvrij. U doet er echter goed aan deze door een advocaat contractenrecht op papier te laten zetten.

Opzeggen van een overeenkomst van opdracht

Of en onder welke voorwaarden u een overeenkomst kan opzeggen hangt van een aantal factoren af. Het opzeggen van een overeenkomst van opdracht is vaak in de overeenkomst zelf geregeld. Er kan bijvoorbeeld afgesproken zijn hoe lang de overeenkomst van opdracht duurt en of er een opzegtermijn van toepassing is. Wanneer dit niet is afgesproken, of u heeft geen schriftelijke overeenkomst van opdracht, dan hangt het van de omstandigheden van het geval af wanneer u kunt opzeggen. Een opdrachtovereenkomst voor onbepaalde tijd is doorgaans opzegbaar. Afhankelijk van onder meer de bestaande looptijd van de overeenkomst kunt u dan met inachtneming van een opzegtermijn de overeenkomst opzeggen. Laat u hierbij wel goed door een advocaat contractenrecht adviseren. Onder omstandigheden kan een zwaarwegende grond voor de opzegging vereist zijn, of moet er bijkomend een schadevergoeding worden betaald.

Ontbinden van een overeenkomst van opdracht

Het ontbinden van een overeenkomst van opdracht doet u in de regel wanneer de andere partij tekortschiet in de contractuele verplichtingen. Meestal geeft u de andere partij nog de mogelijkheid een gebrekkige prestatie te herstellen, maar wanneer dat ook niet haar vruchten afwerpt, dan kunt u de opdrachtovereenkomst onder bepaalde voorwaarden ontbinden. Houd u rekening mee dat wanneer de prestatie niet blijvend of tijdelijk onmogelijk is geworden, uw contractspartner eerst in verzuim moet raken. Dat treedt pas in nadat een redelijke termijn is gegeven om alsnog te presteren. Wanneer u echter uit een mededeling moet afleiden dat dit niet meer zal gebeuren, is die route vaak niet langer opportuun. Onze advocaten contractenrecht hebben veel ervaring met het ontbinden van een opdrachtovereenkomst. Samen met u bekijken we of dit het juiste middel is en (omgekeerd) of een ontbinding van de opdrachtovereenkomst kan worden aangevochten.

Hoe kan ik een geschil oplossen dat voortkomt uit een overeenkomst van opdracht?

Als er een geschil ontstaat dat voortkomt uit een “Overeenkomst van Opdracht”, zijn er verschillende manieren om dit op te lossen. Hier zijn enkele mogelijke stappen die u kunt nemen:

 1. Controleer de overeenkomst om te zien of er specifieke bepalingen zijn opgenomen over geschillenbeslechting.
 2. Overleg met de andere partij om te proberen tot een oplossing te komen.
 3. Stuur een ingebrekestelling om de andere partij te laten weten dat u van plan bent om actie te ondernemen als het geschil niet wordt opgelost.
 4. Overweeg om een bindend advies op te nemen in de overeenkomst als een manier om toekomstige geschillen op te lossen.
 5. Als het geschil niet kan worden opgelost, kunt u overwegen om de overeenkomst te ontbinden en een schadevergoeding te eisen.
 6. Als alle andere opties zijn uitgeput, kunt u naar de rechter stappen om het geschil te laten beslechten.

Het is belangrijk om te onthouden dat het oplossen van een geschil vaak veel tijd en geld kan kosten. Daarom is het altijd het beste om te proberen tot een minnelijke oplossing te komen voordat u verdere stappen onderneemt.

Advocaat gespecialiseerd in een overeenkomst van opdracht

wilt u advies inwinnen bij een advocaat gespecialiseerd in een overeenkomst van opdracht, dan helpen we u graag verder. Wij hebben een sterke reputatie in het contractenrecht. Neem hiervoor contact op met Remko Roosjen of met een van onze andere advocaten in Amsterdam.

T:  +31 (0)20 – 210 31 38
E: mail@maakadvocaten.nl
Contactpersoon: Remko Roosjen | Advocaat contractenrecht