Meteen naar de inhoud

Advocaat CE-markering

Advocaat CE-markering

Onze advocaten CE-markering onder leiding van advocaat aansprakelijkheidsrecht Martin Krüger behoren tot de top van Nederland op het gebied van de juridische advisering bij CE-vraagstukken. Door een goed begrip te hebben van de meest voorkomende Europese Richtlijnen, zoals de Machinerichtlijn. en de geïmplementeerde regels, zijn onze advocaten productregelgeving (CE-markering) in staat om op hoog niveau juridisch advies over CE-markering te geven en verder te adviseren over aanverwante onderwerpen. Wanneer het belang van een zaak dat vergt, kunnen onze advocaten ook fabrikanten of andere marktdeelnemers, zoals importeurs, distributeurs en resellers bijstaan in civiele procedures of administrastieve procedures bij een toezichthouder, zoals de NVWA of ILT. . Omgekeerd staan we ook partijen bij die gedagvaard worden op basis van een vraag stuk over CE-markering. Een advocaat CE-markering van MAAK Advocaten kijkt niet alleen naar de juridische kant van de zaak, maar zal ook zeker stimuleren om een praktische oplossing aan te dragen voor de uitdaging die voorligt.

Wat betekent CE-markering?

Diverse industriële productgroepen mogen enkel worden verhandeld in de EER, de Europese Economische Ruimte (oftewel alle EU-lidstaten en IJsland, Liechtenstein en Noorwegen), als ze een CE-markering bezitten. Een CE-markering betekent dat het betreffende product voldoet aan wettelijke eisen op het gebied van veiligheid, milieu en gezondheid. Producten met een CE-markering mogen vrij worden verhandeld in de hele EER en daaraan mogen overheden geen verdere voorwaarden verbinden.

Is het hebben van een CE-markering verplicht?

De CE-markering heeft twee belangrijke doelen. Aan de ene kant wordt hiermee de vrije goederenhandel bevorderd binnen de EER. Aan de andere kant zorgt de harmonisatie van de wetgeving van de EER-landen voor productveiligheid, gezondheid en een beter milieu. Onze advocaat CE-markering Martin Krüger ontvangt met regelmaat vragen over het verplicht moeten hebben van een CE-markering. CE-markering is verplicht voor bepaalde productgroepen. Hieronder treft u een opsomming aan:

 • machines
 • liften
 • gastoestellen
 • meet- en weegapparatuur
 • drukapparatuur
 • persoonlijke beschermingsmiddelen
 • medische hulpmiddelen
 • bouwproducten
 •  elektr(on)ische apparatuur
 •  Kabelbaaninstallaties
 • Pleziervaartuigen
 • explosieven voor civiel gebruik
 •  pyrotechnische artikelen
 •  speelgoed.

Advocaat gespecialiseerd in CE-markering en productregelgeving

Adviseren en procederen over CE-markering is een vak apart. U doert er dan ook goed aan zich te laten adviseren door een advocaat gespewcialiseerd in CE-markering en productregelgeving. De Richtlijnen die om de hoek komen kijken bij CE-markering zijn tamelijk uitvoerig en vergen een goed begrip van het speelveld. Onze advocaten zijn specialisten op CE-markering en productveiligheid en bekend met de (EU) regels en geharmoniseerde normen. Samen met u brengen we uw positie in kaart en kijken we waar u allemaal aan moet voldoen en welke documentatie u daarvoor moet bezitten.

Wat is een Notified Body?

In diverse gevallen eisen de Europese Richtlijnen dat de producent zijn product laat testen door een notified body (ook wel ‘aangewezen instantie’ genoemd). De notified body is een onafhankelijke partij en een door de overheid aangemelde keuringsinstantie. U Kunt bijvoorbeeld denken aan de TÜV. Dergelijke partijen bezitten een grondige expertise over bepaalde beroepsgroepen en kunnen bij uitstek kijken of voldaan wordt aan de essentiële gezondheids- en veiligheidseisen.

CE-markering en Richtlijnen

Als advocaten CE-markering zien we ook weleens discussies over producten die niet als goederen kwalificeren onder de richtlijnen die een CE-markering. Wanneer goederen in de handel worden gebracht of geproduceerd die niet onder de Richtlijnen vallen, is het niet toegestaan een CE-markering te gebruiken. Een CE-markering kun je als fabrikant vaak zelf aanbrengen en voor sommige specifieke producten is tussenkomst van een zogeheten ‘notified body’ vereist.

CE-markering verkrijgen voor ondernemers

Met CE-markering verklaart de producent (onder eigen verantwoordelijkheid) dat zijn product voldoet aan alle essentiële gezondheids- en veiligheidseisen van de toepasselijke EU-richtlijn of Richtlijnen.

Als advocatenkantoor voor CE-markering krijgen onze advocaten uiteenlopende vragen over een juiste CE-markering. Mag een concurrent bijvoorbeeld wel een CE-markering aanbrengen, of voldoet zijn product niet en wordt daarmee de markt vervuild? Ook bij gebrekkig uitgevoerde overeenkomsten, bijvoorbeeld de levering van een gebrekkige productielijn, speelt vaak de vraag of de gebreken te wijten zijn aan een verkeerde toetsing van de essentiële gezondheids- en veiligheidseisen.

Onze advocaten worden dan vaker als sparring partner ingezet, maar treden ook op voor de civiele rechter als partijen er samen niet meer uitkomen. Dat is vaak het geval als de belangen of de schade aanzienlijk is.

Conformiteitsbeoordeling en technisch dossier

Om te komen tot een juiste CE-markering moet een producent een conformiteitsbeoordeling uitvoeren. Daarnaast moet de producent een technisch dossier samenstellen, een EG- of EU-conformiteitsverklaring opstellen en zonodig gebruiksaanwijzingen meeleveren. Ten slotte moet de CE-markering aangebracht worden op het product. Onze advocaten krijgen vaker vragen over de wijze waarop dit moet gebeuren en wat fabrikanten niet over het hoofd mogen zien. Op het product moeten ook de naam en het adres van de fabrikant worden vermeld.

Verantwoordelijkheid Importeur en fabrikant

Bij de import van producten van buiten de EER moet de importeur te allen tijde nagaan of de producent alle noodzakelijke stappen voor CE-markering heeft ondergaan. Wat ook van groot belang is, is dat de fabrikant (op verzoek van een Inspectie) de technische documentatie kan overleggen. Dat gaat niet alleen over adresgegevens, maar ook over het benoemen van de importeur op het product.

Binnen de EER moet er altijd een aanspreekpunt zijn wanneer de producten gebrekkig zijn, c.q. niet voldoen aan de essentiële gezondheids- en veiligheidseisen. In feite neemt de importeur de verantwoordelijkheid van de fabrikant over wanneer hij het product onder zijn eigen handelsnaam of merk in het verkeer brengt.

ADVOCAAT gespecialiseerd in CE-markering

Ons advocatenkantoor in Amsterdam heeft een team van advocaten dat een sterke reputatie heeft in zaken over CE-markering. Wilt u advies inwinnen over een te starten procedure of wilt u meer weten over de vraag of uw producten voldoen aan de eisen? Neem dan contact op met Martin Krüger, advocaat gespecialiseerd in CE-markering, of met een van onze andere advocaten in Amsterdam.

T:  +31 (0)20 – 210 31 38
E: mail@maakadvocaten.nl
Contactpersoon: Martin Krüger | Advocaat CE-markering