Meteen naar de inhoud

Remko Roosjen

Advocaat contractenrecht

Remko Roosjen is een ervaren advocaat contractenrecht en is gespecialiseerd in zowel het opstellen en beoordelen van commerciële contracten als het voeren van civiele procedures daarover, zoals een bodemprocedure, arbitrageprocedure of een kort geding. Remko is een bevlogen, pragmatische en daadkrachtige advocaat contractenrecht en focust op industriële contracten voor de sector maakindustrie. Het belang van zijn cliënten staat altijd met stip op één. Fabrikanten, importeurs, distributeurs, resellers en tussenpersonen voorziet Remko van advies op maat.

Als advocaat contractenrecht focust Remko zich verder op nationale en internationale commerciële contracten, zoals leverancierscontracten, distributieovereenkomsten,  agentuurcontracten, supply agreements, SLA’s, IT-contracten, internationale koopcontracten en andere zakelijke samenwerkingsvormen.

Contractenrecht advocaat

Een belangrijk deel van Remko’s werk als contractenrecht advocaat ziet op het opstellen en beoordelen van zakelijke contracten, veelal ook internationaal. Hierbij wordt stilgestaan bij de kansen én risico van de op te stellen overeenkomst. Naast zijn adviespraktijk voert Remko civiele procedures bij een geschil over een commerciële overeenkomst, variërend van disputen over de totstandkoming, uitvoering en beëindiging van een samenwerking. Dat doet hij voor iedere overheidsrechter in Nederland, maar ook bij toezichthouders, the Netherlands Commercial Court (NCC) en Nederlandse en buitenlandse arbitrage-instituten. Waar nodig start Remko als advocaat contractenrecht ook een procedure in kort geding of legt hij conservatoir beslag namens cliënten.

Remko geniet daarnaast als advocaat contractenrecht een sterke reputatie in het adviseren over aansprakelijkheidsvragen bij productregelgeving (CE-markering), waarbij (EU) richtlijnen, verordeningen en geharmoniseerde normen veelal een wezenlijke rol spelen

Advocaat overeenkomstenrecht

Remko is afgestudeerd in het Nederlandse civiele recht, met als afstudeerrichting het privacyrecht, en heeft aansluitend in het buitenland (Helsinki, Finland) internationaal recht gestudeerd. Later heeft Remko een postdoctorale specialisatieopleiding Nationaal en Internationaal Contracteren doorlopen en heeft hij zich verder toegelegd op het Nederlandse procesrecht en de (EU) productregelgeving. Remko is een bevlogen, toegankelijke en vastberaden advocaat. 

Contracten opstellen

 Toeleveranciers, fabrikanten, distributeurs, engineers, handelsagenten en principalen en internationaal opererende handelsondernemingen behoren tot Remko’s klantenkring.  Deze partijen begeleidt hij bij het inrichten van hun nieuwe bedrijfsstructuren, strategisch te maken keuzes en zakelijke uitdagingen.  

Remko heeft zich als advocaat overeenkomstenrecht verder gespecialiseerd op de sector maakindustrie en de juridische vragen die in de (producerende) keten van toeleverancier tot eindgebruiker leven. Hoe zorg je er bijvoorbeeld voor dat de contractuele kansen optimaal worden benut en risico’s op aansprakelijkheid beheersbaar worden gemaakt? Wat doe je bij een zakelijk conflict of product recall? Vanuit zijn ervaring en expertise bepaalt hij samen met zijn cliënten de in te zetten koers.

Cliënten kiezen voor Remko vanwege zijn sectorgerichte blik, gedreven houding en praktische insteek, ook bij de juridisch complexere zaken. 

Advocaat voor contracten

Als advocaat voor contracten is Remko binnen MAAK verantwoordelijk voor het opmaken van contracten. Om zich te blijven ontwikkelen en kennis te delen, is hij verbonden aan een aantal verenigingen. 
 

Lidmaatschappen

 • Vereniging voor Distributie, Franchise & Agentuur (DFA)
 • Duits-Nederlandse Advocatenvereniging (DNRV)

Opleiding

 • Universiteit Nijmegen, Grotius Nationaal en Internationaal Contracteren, postdoctorale specialisatieopleiding (2012-2013)
 • Beroeps- en Stageopleiding Nederlandse Orde van Advocaten (2011)
 • Universiteit Helsinki (Finland), International School of Law (2008)
 • Universiteit van Tilburg, privaatrecht (2007)

Remko Roosjen heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

– Burgerlijk recht (algemene praktijk)

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Een advocaat contractenrecht specialiseert zich in het schriftelijk vastleggen van afspraken. Dit is een belangrijk onderscheid met overeenkomsten, die ook mondeling kunnen zijn. Contracten vereisen dat alle afspraken expliciet gedocumenteerd worden, terwijl overeenkomsten mondeling kunnen blijven en minder formele bewijskracht hebben.

ERVAREN ADVOCAAT CONTRACTENRECHT

Remko Roosjen is een ervaren advocaat contractenrecht bij MAAK Advocaten. Remko specialiseerde zich in het nationaal en internationaal contracteren. 

Wat zijn de taken van een Advocaat in Contractenrecht? Het samenstellen en adviseren omtrent algemene voorwaarden. Begeleiden en adviseren bij onderhandelingsprocessen. Aanbieden van advies over specifieke bepalingen. Adviseren in het vaststellen van zekerheden, zoals hypotheekrechten, pandrechten en bankgaranties. Een aantal voorbeelden van algemene voorwaarden en commerciële contracten waar Remko vaker over adviseert en procedeert zijn:

 • algemene verkoopvoorwaarden
 • algemene inkoopvoorwaarden
 • aannemingsovereenkomsten
 • agentuurovereenkomsten
 • automatiseringscontracten
 • bemiddelingsovereenkomsten
  boetebedingen
 • borgtocht
 • bouwovereenkomsten
 • distributieovereenkomsten
 • design and manufacturing agreement
 • development agreement
 • financieringsovereenkomsten
 • franchiseovereenkomsten
 • geheimhoudingsverklaringen
 • geheimhoudingsovereenkomsten (NDA)
 • huurovereenkomsten
 • Intentieverklaringen
 • IT-contract
 • Inkoopovereenkomst
 • intentieovereenkomst
 • koopovereenkomsten
 • leaseovereenkomsten
 • leenovereenkomsten
 • letter of intent (LOI)
 • leveringsovereenkomst
 • licentieovereenkomsten
 • managementovereenkomsten
 • onderhoudscontracten
 • OEM contract
 • outsourcingovereenkomsten
 • overeenkomsten van opdracht
 • pandovereenkomst
 • royaltyovereenkomst
 • samenwerkingsovereenkomst
 • Service Level Agreement (SLA)
 • vaststellingsovereenkomst (VSO)
 • verkoopovereenkomst
 • verzekeringsovereenkomst

Advocaat Contractenrecht

Specialist internationaal contracteren

Advocaat voor contracten en procedures