Advocaat bij

Opstellen algemene voorwaarden

Opstellen en toepassen algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden opstellen luistert nauw. Als advocaten contractenrecht stellen we algemene voorwaarden op en adviseren we bedrijven over het gebruik. Wanneer er discussies zijn over bijvoorbeeld inkoopvoorwaarden tegenover verkoopvoorwaarden begeleiden we bedrijven daar ook in. Deze condities zijn bepalingen die u als ondernemer gebruikt om op meerdere overeenkomsten van toepassing te laten zijn. Deze algemene voorwaarden stelt u uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst ter hand aan uw contractspartij, niet daarna. De redenen voor het gebruik van algemene voorwaarden zijn divers. Zo wenst u onder meer uw aansprakelijkheid goed af te bakenen en betalingstermijnen op te nemen die gelden wanneer er producten of diensten worden afgenomen. Een goede set algemene voorwaarden ‘hebben’ is niet voldoende. Om daadwerkelijk een beroep te kunnen doen op uw voorwaarden, dient u ervoor te zorgen dat u uw contractspartij in kennis stelt van uw voorwaarden. Dit betekent dat de algemene voorwaarden tenminste 1x aan de wederpartij ter hand moeten worden gesteld. Een advocaat komt vaak in beeld als over de toepasselijkheid van algemene voorwaarden een discussie ontstaat tussen partijen.

 

Neem contact met ons op

Opstellen algemene voorwaarden

Het opstellen van algemene voorwaarden luistert nauw. Belangrijk is het om de meest wezenlijke risico’s van uw onderneming in beeld te brengen. Samen met uw advocaat inventariseert u deze en bespreekt u welke zaken u in een standaard set algemene voorwaarden wenst. Er is een behoorlijk aantal situaties denkbaar, waarin u naast een set algemene voorwaarden ook gebaat bent bij een goede koopovereenkomst of overeenkomst tot dienstverlening. Sommige bepalingen lenen zich namelijk minder voor algemene voorwaarden. Laat u hierover adviseren door uw advocaat.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Als u als eerste partij uw algemene voorwaarden stuurt en uw contractspartij stemt in, dan zijn uw algemene voorwaarden in beginsel van toepassing. Deze systematiek wordt aangeduid als de ‘first shot rule’ en is naar Nederlands recht de heersende opvatting. Stuurt u bijvoorbeeld als eerste een offerteaanvraag met uw algemene voorwaarden naar uw contractspartij, dan gelden – na (stilzwijgende) acceptatie daarvan – uw algemene voorwaarden. U bent ook de eerste indien u een offerte van uw contractspartij accepteert en daarbij als eerste uw algemene voorwaarden toezendt. Let wel op: algemene voorwaarden kunnen ook uitdrukkelijk van de hand worden gewezen. Wijst uw contractspartij uw algemene voorwaarden uitdrukkelijk van de hand, dan gaan alsnog de later toegezonden voorwaarden voor die niet van de hand zijn gewezen. Ook al was u de eerste.

inhoud algemene voorwaarden

Uw algemene voorwaarden lenen zich bij uitstek om betalingstermijnen in op te nemen. Wanneer er niet tijdig betaald wordt, kunt u hierin mede een contractuele rente bedingen en gevolgen verbinden aan de niet-tijdige betaling. Ook het beperken van bedrijfsrisico’s en aansprakelijkheid past goed in een set algemene voorwaarden. Met name in B2B verhoudingen kan de aansprakelijkheid in sterke mate worden beperkt of uitgesloten. Bespreek samen met uw advocaat de mogelijkheden. Verder kunt u met name denken aan het uitkiezen van een bevoegde rechter en toepasselijk recht bij een mogelijk geschil en situaties schetsen wanneer er sprake is van overmacht (en u dus niet tijdig hoeft te presteren). Verder valt te denken aan het opnemen van een eigendomsvoorbehoud, waarbij de door u verkochte producten pas in eigendom op de koper overgaan, nadat alles is betaald.

Algemene voorwaarden: regel uw basisvoorwaarden

Door het gebruik van algemene voorwaarden dekt u enerzijds risico’s af en anderzijds creëert u duidelijkheid en zekerheid over gemaakte afspraken. Het opstellen en gebruiken van algemene voorwaarden is een relatief kleine investering, maar draagt bij aan het voeren van een professionele onderneming. Het laatste wat u wilt is geconfronteerd worden met een grote claim die u met goede algemene voorwaarden had kunnen pareren.

Algemene voorwaarden: het blijft maatwerk

MAAK Advocaten biedt de mogelijkheid om tegen een vast bedrag uw voorwaarden te laten controleren en u te wijzen op risico’s. De wetgeving verandert en ook de rechtspraak is op het gebied van algemene voorwaarden voortdurend in beweging. MAAK Advocaten verdiept zich hierin voorziet haar klanten van juridische updates en denkt mee met uw bedrijf.

Neem contact met ons op