Ga naar de inhoud

Remko Roosjen

Advocaat bedrijfsrecht

Remko Roosjen is een gerenommeerde advocaat bedrijfsrecht, gespecialiseerd in het adviseren en bijstaan van ondernemingen in diverse juridische kwesties. Als partner bij MAAK advocaten heeft Remko een indrukwekkende staat van dienst opgebouwd in het Nederlandse ondernemingsrecht, met een bijzondere focus op de maakindustrie.

Expertise en specialisaties

Remko’s expertise als advocaat bedrijfsrecht strekt zich uit over verschillende gebieden van het ondernemingsrecht:

Commerciële contracten

Als ervaren contractenrecht advocaat is Remko gespecialiseerd in het opstellen, beoordelen en onderhandelen van diverse zakelijke overeenkomsten. Zijn expertise omvat:

 • Leverancierscontracten
 • Distributieovereenkomsten
 • Agentuurcontracten
 • Supply agreements
 • Service Level Agreements (SLA’s)
 • IT-contracten
 • Internationale koopcontracten

 

Remko’s diepgaande kennis van het contractenrecht stelt hem in staat om cliënten te adviseren over specifieke bepalingen, risico’s te identificeren en kansen te benutten bij het aangaan van commerciële samenwerkingen.

Vennootschapsrecht 

Als advocaat bedrijfsrecht begeleidt Remko ondernemers bij het oprichten van een vennootschap. Hij adviseert over de meest geschikte rechtsvorm, zoals een besloten vennootschap (BV) of naamloze vennootschap (NV), en assisteert bij alle juridische aspecten van de oprichting, waaronder:

 • Opstellen van statuten
 • Aandeelhoudersovereenkomsten
 • Structurering van het aandelenkapitaal
 • Governance-vraagstukken

 

Civiele procedures

Remko is een ervaren procesadvocaat die cliënten vertegenwoordigt in civiele procedures bij zakelijke geschillen. Zijn expertise omvat:

 • Bodemprocedures
 • Arbitrageprocedures
 • Kort gedingen
 • Procedures bij de Netherlands Commercial Court (NCC)
 • Nationale en internationale arbitrage

 

Hij staat cliënten bij in geschillen over de totstandkoming, uitvoering en beëindiging van commerciële samenwerkingen.

Productregelgeving en aansprakelijkheid

Als advocaat bedrijfsrecht heeft Remko een sterke reputatie opgebouwd in het adviseren over aansprakelijkheidsvragen bij productregelgeving, met name op het gebied van CE-markering[6]. Hij is vertrouwd met relevante EU-richtlijnen, verordeningen en geharmoniseerde normen die van toepassing zijn op producten in de maakindustrie.

Sectorspecifieke kennis

Remko’s expertise als advocaat bedrijfsrecht is vooral toegespitst op de maakindustrie. Hij bedient een diverse clientèle, waaronder:

 • Fabrikanten
 • Importeurs
 • Distributeurs
 • Wederverkopers (resellers)
 • Tussenpersonen
 • Internationaal opererende handelspartijen

 

Zijn diepgaande kennis van de specifieke uitdagingen en juridische vraagstukken in deze sector stelt hem in staat om gericht advies op maat te leveren.

Aanpak en werkwijze

Als advocaat bedrijfsrecht staat Remko bekend om zijn:

Pragmatische benadering 

Remko begrijpt dat juridisch advies moet aansluiten bij de praktische realiteit van het bedrijfsleven. Hij streeft ernaar om oplossingen te bieden die niet alleen juridisch sluitend zijn, maar ook werkbaar in de dagelijkse bedrijfsvoering.

Commercieel inzicht 

Door zijn jarenlange ervaring in het bedrijfsrecht heeft Remko een scherp commercieel inzicht ontwikkeld. Hij begrijpt de zakelijke context waarin zijn cliënten opereren en houdt hier rekening mee in zijn adviezen.

Internationale oriëntatie 

Als advocaat bedrijfsrecht heeft Remko ruime ervaring met internationale contracten en geschillen. Hij is vertrouwd met de juridische complexiteiten van grensoverschrijdende transacties en samenwerkingen.

Proactieve aanpak 

Remko gelooft in het belang van preventie. Hij adviseert cliënten proactief over potentiële juridische risico’s en helpt bij het implementeren van maatregelen om deze te mitigeren.

Dienstverlening

Als advocaat bedrijfsrecht biedt Remko een breed scala aan juridische diensten, waaronder:

Contractbeheer

 • Opstellen en beoordelen van algemene voorwaarden
 • Begeleiding bij onderhandelingsprocessen
 • Advies over specifieke contractbepalingen
 • Assistentie bij het vaststellen van zekerheden (hypotheekrechten, pandrechten, bankgaranties)

 

Geschillenbeslechting

 • Vertegenwoordiging in gerechtelijke procedures
 • Begeleiding bij alternatieve geschillenbeslechting (mediation, arbitrage)
 • Strategisch advies bij (dreigende) geschillen

 

Ondernemingsstructurering

 • Advies over rechtsvormkeuze
 • Begeleiding bij fusies en overnames
 • Herstructurering van ondernemingen

Compliance en risicomanagement

 • Advies over naleving van wet- en regelgeving
 • Implementatie van compliance-programma’s
 • Risico-analyses en -beheersing

 

Achtergrond en opleiding

Remko Roosjen heeft een gedegen juridische achtergrond:

 • Afgestudeerd in Nederlands civiel recht
 • Specialisatie in handels- en ondernemingsrecht
 • Voortdurende bijscholing om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen in het bedrijfsrecht

 

Erkenning en lidmaatschappen

Als gerespecteerd advocaat bedrijfsrecht is Remko:

 • Lid van de Nederlandse Orde van Advocaten
 • Aangesloten bij relevante beroepsverenigingen voor ondernemingsrecht
 • Regelmatig spreker op seminars en congressen over bedrijfsjuridische onderwerpen

 

Persoonlijke benadering

Wat Remko onderscheidt als advocaat bedrijfsrecht is zijn persoonlijke benadering. Hij hecht grote waarde aan het opbouwen van langdurige relaties met zijn cliënten, gebaseerd op vertrouwen en wederzijds begrip. Remko neemt de tijd om de specifieke behoeften en doelstellingen van elke cliënt te begrijpen, zodat hij gerichte en effectieve juridische oplossingen kan bieden.

Als partner bij MAAK advocaten in Amsterdam staat Remko klaar om ondernemingen van alle groottes te ondersteunen bij hun juridische uitdagingen en kansen.

Remko Roosjen’s expertise als advocaat bedrijfsrecht, gecombineerd met zijn focus op de maakindustrie en zijn pragmatische aanpak, maakt hem tot een waardevolle partner voor ondernemingen die juridische ondersteuning zoeken bij het navigeren van de complexe wereld van het ondernemingsrecht.

Advocaat overeenkomstenrecht

Remko is afgestudeerd in het Nederlandse civiele recht, met als afstudeerrichting het privacyrecht, en heeft aansluitend in het buitenland (Helsinki, Finland) internationaal recht gestudeerd. Later heeft Remko een postdoctorale specialisatieopleiding Nationaal en Internationaal Contracteren doorlopen en heeft hij zich verder toegelegd op het Nederlandse procesrecht en de (EU) productregelgeving. Remko is een bevlogen, toegankelijke en vastberaden advocaat. 

Contracten opstellen

 Toeleveranciers, fabrikanten, distributeurs, engineers, handelsagenten en principalen en internationaal opererende handelsondernemingen behoren tot Remko’s klantenkring.  Deze partijen begeleidt hij bij het inrichten van hun nieuwe bedrijfsstructuren, strategisch te maken keuzes en zakelijke uitdagingen.  

Remko heeft zich als advocaat overeenkomstenrecht verder gespecialiseerd op de sector maakindustrie en de juridische vragen die in de (producerende) keten van toeleverancier tot eindgebruiker leven. Hoe zorg je er bijvoorbeeld voor dat de contractuele kansen optimaal worden benut en risico’s op aansprakelijkheid beheersbaar worden gemaakt? Wat doe je bij een zakelijk conflict of product recall? Vanuit zijn ervaring en expertise bepaalt hij samen met zijn cliënten de in te zetten koers.

Cliënten kiezen voor Remko vanwege zijn sectorgerichte blik, gedreven houding en praktische insteek, ook bij de juridisch complexere zaken. 

Advocaat voor contracten

Als advocaat voor contracten is Remko binnen MAAK verantwoordelijk voor het opmaken van contracten. Om zich te blijven ontwikkelen en kennis te delen, is hij verbonden aan een aantal verenigingen. 
 

Lidmaatschappen

 • Vereniging voor Distributie, Franchise & Agentuur (DFA)
 • Duits-Nederlandse Advocatenvereniging (DNRV)

Opleiding

 • Universiteit Nijmegen, Grotius Nationaal en Internationaal Contracteren, postdoctorale specialisatieopleiding (2012-2013)
 • Beroeps- en Stageopleiding Nederlandse Orde van Advocaten (2011)
 • Universiteit Helsinki (Finland), International School of Law (2008)
 • Universiteit van Tilburg, privaatrecht (2007)

Remko Roosjen heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

– Burgerlijk recht (algemene praktijk)

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Het begrip “bedrijfsrecht” omvat de juridische regels die van toepassing zijn op bedrijven en ondernemingen. Het betreft een breed terrein dat verschillende aspecten van het recht raakt, waaronder het vennootschapsrecht, het financieel recht, het verzekeringsrecht, zekerheden en insolventie, en het vervoerrecht. Het bedrijfsrecht houdt zich bezig met de structuur en het bestuur van ondernemingen, zoals de zeggenschap van aandeelhouders en de benoeming van bestuurders, en regelt de interacties tussen bedrijven en andere partijen, zoals consumenten en andere bedrijven. Het bedrijfsrecht is onderhevig aan zowel nationale als internationale invloeden, waaronder Europese richtlijnen en verordeningen, en het moet rekening houden met de bescherming van de burger, in het bijzonder de consument. Daarnaast speelt het bedrijfsrecht een rol in de regulering van specifieke bedrijfsactiviteiten, zoals aangegeven in de Staat van Bedrijfsactiviteiten die bij bepaalde bestemmingsplannen hoort.

Advocaat voor bedrijven

Specialist internationaal contracteren

Advocaat voor zakelijke procedures