Meteen naar de inhoud

Boeteprocedure

Wanneer de Inspectie SZW bij een organisatie een of meerdere overtredingen vaststelt, dan kan de Inspectie SZW besluiten om een waarschuwing, boete of een last onder dwangsom op te leggen. In een erger scenario kan de Inspectie SZW zelfs besluiten de bedrijfsactiviteiten stil te leggen. De gevolgen van een sanctie door de Inspectie SZW kunnen verstrekkend zijn. Onze advocaten treden veel op voor bedrijven die te maken krijgen met de Inspectie SZW. We hebben veel ervaring in het onderhouden met het contact met de Inspectie SZW en kunnen u adequaat adviseren over de beste weg voorwaarts. Hierna zullen we u kort toelichten hoe een boeteprocedure naar aanleiding van een boete van de Inspectie SZW bij een overtreding eruit ziet.

Boeterapport door de Inspectie SZW

Wanneer een inspecteur een overtreding bij uw organisatie vaststelt wordt een zogeheten boeterapport opgesteld. In dit boeterapport staat welke overtredingen de inspecteur heeft vastgesteld. Dit boeterapport wordt uiteindelijk doorgezet naar de afdeling Boete, Dwangsom en Inning (BDI) van de Inspectie SZW. Bij binnenkomst van het boeterapport wordt deze beoordeeld door de Inspectie SZW en wanneer de Inspectie SZW eveneens van mening is dat er een overtreding is, kan een bedrijf een boete worden opgelegd. Voor elke soort overtreding is een ‘boetenormbedrag’ bepaald. Dit is het vertrekpunt voor de bepaling van de hoogte van de boete. Als de Inspectie SZW tot de conclusie komt dat er geen overtreding is begaan of om andere redenen geen boete wordt opgelegd, wordt u daarover geïnformeerd. Wordt een boete opgelegd, dan kunt u een boeteprocedure inleiden om hiertegen op te komen.

Zienswijze op boete door een advocaat

Wanneer de kennisgeving is afgegeven kan een bedrijf binnen twee weken reageren op de boete. De boeteprocedure start dan met een door u te formuleren zienswijze waarin kunt u aangeven waarom de boete niet verschuldigd is, of waarom de boete te hoog is. Onze advocaten kunnen u helpen bij het opstellen van een zienswijze en met u bekijken of de boete terecht is opgelegd. We zullen ook bekijken of de boete vatbaar is voor matiging. Nadat de periode voor de zienswijze is verlopen, ontvangt u een beschikking met daarin een antwoord op de vraag of er wel of niet een boete is verschuldigd. Hiertegen kan bezwaar worden gemaakt, maar dat zal de betlaingsverplicht niet opschorten.

Bezwaar maken met een advocaat op een boete door de Inspectie SZW

Bezwaar maken met een advocaten op een boete door de Inspectie SZW is mogelijk. Dit is de tweede fase in de boeteprocedure. Dat kan door binnen zes weken na de datum van de beschikking inzake boete een bezwaarschrift in te dienen bij De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. wanneer dit gewenst is vindt er ook een hoorzitting plaats. Hierbij kunt u nogmaals toelichten waarom u vindt dat de boete onterecht is. Onze advocaten hebben veel ervaring met dergelijke hoorzittingen en kunnen u bijstaan tijdens deze hoorzitting. We zullen dat proberen de boete te laten terugdraaien, dan wel te laten matigen tot een lager bedrag.

Beroep tegen een boete van de inspectie SZW

Wanneer de hoorzitting en het bezwaar niet leiden tot een gewenst resultaat, staat de gang open naar de bestuursrechter. Dit is de derde fase in de boeteprocedure. Houd u hiermee rekening met de beroepstermijn van 6 weken na de dag waarop de beslissing op jet bezwaarschrift aan uw organisatie bekend is gemaakt. Onze procesadvocaten kunnen u bijstaan bij de bestuursrechter, wanneer u de boete aan wenst te vechten. Ten slotte staat hiertegen nog hoger beroep open bij de Raad van State, waarbij eveneens een beroepstermijn van 6 weken in acht moet worden genomen.

Advocaat gespecialiseerd in boeteprocedures

Ons advocatenkantoor in Amsterdam heeft een team van advocaten dat een sterke reputatie heeft in het voeren van boeteprocedures. Wilt u advies inwinnen over een in te dienen zienswijze, bezwaar of beroep tegen een boete van de Inspectie SZW? Neem dan contact op met Remko Roosjen of met een van onze andere advocaten in Amsterdam.

T:  +31 (0)20 – 210 31 38
E: mail@maakadvocaten.nl
Contactpersoon: Remko Roosjen | Advocaat boeteprocedures.