Meteen naar de inhoud

Handhaving door de NVWA

Handhaving door de NVWA

Toezicht door de NVWA

De handhaving door de NVWA kan op verschillende manieren. Zo wordt het toezicht van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) wordt gekenmerkt door een risicogerichte en kennisgedreven aanpak. Dit artikel geeft inzicht in de principes die ten grondslag liggen aan het toezicht van de NVWA en benadrukt het belang van een evenwichtige benadering: “zacht waar het kan, hard waar het moet“. Ondernemers die hun verantwoordelijkheid nemen, kunnen rekenen op een deskundige gesprekspartner in de NVWA. Voor diegenen die de regels niet naleven, neemt de NVWA daarentegen krachtige maatregelen. Tijdens inspecties treedt de NVWA direct op bij het constateren van misstanden of (mogelijke) veiligheidsrisico’s. Ons advocatenkantoor heeft een aantal Product Compliance specialisten die zich als advocaat bezighouden met alle zaken die spelen rondom de toezichthouder, de handhaving door de NVWA in het bijzonder. Denk aan het voeren van overleggen met de NVWA, of het opkomen tegen bestuurlijke boetes van de NVWA of andere handhavingsinstrumenten. Onze NVWA Advocaat, Martin Krüger, zal ingaan op de positie van de NVWA in Nederland.

Handhaving en Onafhankelijk oordeel van de NVWA

De NVWA is een onafhankelijke toezichthouder die zich inzet voor de veiligheid van voedsel en consumentenproducten, dierenwelzijn en natuur. De handhaving door de NVWA is een instrument om op te komen tegen onrechtmatige situaties. Bij het uitvoeren van haar taken handelt de NVWA objectief en is zij onderworpen aan bestuurlijke en strafrechtelijke toetsing. Het handelen van de NVWA is gebaseerd op wet- en regelgeving. Economische, politieke of religieuze belangen spelen geen enkele rol in het toezicht van de NVWA.

Toezichtkader voor de NVWA bij handhaving

De uitgangspunten voor het toezicht van de NVWA zijn vastgelegd in het Toezichtkader voor de NVWA. Dit kader vormt de basis waarop de NVWA haar interventiebeleid ontwikkelt. Het Toezichtkader waarborgt een consistente en transparante aanpak van het toezicht op voedsel, consumentenproducten, dierenwelzijn en natuur.

Aangescherpt interventiebeleid

Het interventiebeleid van de NVWA is gebaseerd op de aard en ernst van de overtreding. Momenteel is de NVWA bezig haar interventiebeleid verder aan te scherpen. Dit beleid bepaalt de maatregelen die de NVWA neemt om naleving af te dwingen en risico’s te beheersen. Door middel van het aangescherpte interventiebeleid streeft de NVWA naar een effectiever en doelgerichter toezicht, waarbij de bescherming van consumenten, dieren en het milieu centraal staat. Op deze wijze is de handhaving door de NVWA verbeterd.

Bestuurlijke boete door de NVWA bij handhaving

Bij het runnen van uw bedrijf is het essentieel om op de hoogte te zijn van de handhavingspraktijken met betrekking tot bestuurlijke boetes. Stel dat er een inspecteur van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) bij uw bedrijf langskomt en een overtreding constateert. Wat gebeurt er dan precies bij de handhaving door de NVWA? Welke stappen volgt de NVWA in het handhavingsproces? En wat zijn uw rechten en mogelijkheden? In dit uitgebreide artikel zullen we de verschillende stappen van het handhavingsproces behandelen, beginnend bij het eerste contact met de inspecteur tot aan het uiteindelijke besluit.

Stap 1: Bespreking van de overtreding

Zodra een inspecteur van de NVWA een overtreding constateert tijdens zijn bezoek aan uw bedrijf, zal hij het gesprek met u aangaan. In deze fase zal de inspecteur de overtreding met u bespreken en u informeren over de aard en ernst ervan. Dit biedt u de gelegenheid om vragen te stellen en verduidelijking te krijgen over de geconstateerde non-conformiteit. Het is belangrijk om tijdens dit gesprek alle relevante details te bespreken en uw standpunt duidelijk te maken.

Stap 2: Opstellen van het rapport van bevindingen

Na het bespreken van de overtreding zal de inspecteur een gedetailleerd rapport van bevindingen opstellen. Dit rapport bevat een beschrijving van de overtreding, inclusief alle relevante feiten en bevindingen die tijdens het inspectiebezoek zijn waargenomen. Het is van groot belang dat het rapport van bevindingen een nauwkeurige weergave is van de geconstateerde overtreding, aangezien dit document de basis vormt voor de verdere juridische beoordeling en besluitvorming.

Stap 3: Beoordeling door juridisch medewerkers van de NVWA

Nadat het rapport van bevindingen is opgesteld, wordt dit ter beoordeling voorgelegd aan de juridisch medewerkers van de NVWA. Deze deskundige juristen zullen het rapport grondig analyseren en de juridische aspecten van de overtreding beoordelen. Hierbij wordt gekeken naar de geldende wet- en regelgeving en eventuele verzachtende omstandigheden. Deze beoordeling waarborgt een objectieve en rechtvaardige afweging van de feiten voordat er verdere stappen worden genomen.

Stap 4: Voorlopige boete: Het voornemen tot het opleggen van een boete

Na de juridische beoordeling ontvangt u een voorlopige boete van de NVWA, ook wel bekend als het “voornemen tot het opleggen van een boete”. In deze kennisgeving wordt de hoogte van de voorgestelde boete uiteengezet, evenals een gedetailleerde uitleg van de redenen voor de boete. Het is van groot belang dat u deze kennisgeving zorgvuldig bestudeert, aangezien dit het moment is waarop u in actie kunt komen om te reageren op de vermeende overtreding.

Stap 5: Het indienen van een zienswijze

Na ontvangst van het voornemen tot het opleggen van een boete heeft u het recht om een zienswijze in te dienen binnen een vastgestelde termijn. Dit kunt u samen met een advocaat opstellen. Deze zienswijze biedt u de gelegenheid om uw argumenten naar voren te brengen, eventueel ondersteund door bewijsmateriaal of verzachtende omstandigheden die de boete kunnen betwisten. Het is van groot belang om een goed gestructureerde en overtuigende zienswijze in te dienen, ondersteund door relevante documentatie, om uw positie in het handhavingsproces te versterken. Uw advocaat kan u hierin ondersteunen en ervoor zorgen dat u het goede juridische advies krijgt om uw zaak te vervolgen wanneer handhaving door de NVWA actueel wordt.

Stap 6: Het ontvangen van een definitief besluit

Na zorgvuldige overweging van uw zienswijze zal de NVWA een definitief besluit nemen met betrekking tot de administratieve boete. Dit besluit is gebaseerd op alle relevante informatie, inclusief uw zienswijze, ondersteunend bewijsmateriaal en de van toepassing zijnde wettelijke bepalingen. Het is belangrijk op te merken dat het definitieve besluit kan resulteren in het bevestigen, aanpassen of zelfs intrekken van de voorlopige boete, afhankelijk van de grond van uw zaak. De NVWA streeft ernaar om transparantie en rechtvaardigheid te waarborgen gedurende dit proces, waarbij het proportionaliteitsbeginsel in acht wordt genomen bij het opleggen van boetes.

Meer informatie

Mocht u nog vragen hebben of behoefte hebben aan verdere verduidelijking, dan nodigen wij u van harte uit om contact op te nemen met het Klantcontactcentrum van de NVWA. U kunt hen telefonisch bereiken op het nummer 0900-03 88 (gebruikelijke belkosten). Hun toegewijde team van professionals staat klaar om u te assisteren bij eventuele vragen die u heeft.

Conclusie

Het NVWA-toezicht is gebaseerd op een risicogerichte en kennisgedreven aanpak, waarbij de NVWA optreedt als onafhankelijke toezichthouder. Door middel van een evenwichtige benadering, gebaseerd op objectieve beoordelingen en wet- en regelgeving, zorgt de NVWA voor een veilige en betrouwbare voedsel- en warenmarkt, dierenwelzijn en bescherming van natuurlijke hulpbronnen. Door de uitgangspunten van het NVWA-toezicht te volgen en te streven naar naleving van de geldende regelgeving, kunnen ondernemers bijdragen aan een duurzame en veilige samenleving.

Het doorgronden van de praktijk van handhaving bij bestuurlijke boetes kan een complexe aangelegenheid zijn voor ondernemers. Echter, door de verschillende stappen van het handhavingsproces te begrijpen en proactief deel te nemen, kunt u effectief omgaan met vermeende overtredingen en de belangen van uw bedrijf beschermen. De NVWA streeft naar de veiligheid van voedsel en consumentenproducten, de bevordering van dierenwelzijn en de bescherming van onze natuurlijke omgeving. Door de richtlijnen uiteengezet in dit artikel op te volgen, kunt u met vertrouwen het handhavingsproces tegemoet treden en streven naar naleving van de geldende regelgeving in uw ondernemersactiviteiten.

Advocaten voor bestuurlijke boetes bij de NVWA

Wilt u opkomen tegen een bestuurlijke boete bij de NVWA, of inventariseren of deze voor matiging vatbaar is? Treed dan in overleg met een van onze ervaren advocaten. Als advocatenkantoor in Amsterdam, gespecialiseerd in de maakindustrie, treden wij vaak op namens ondernemers bij de NVWA en helpen we bij vragen over handhaving door de NVWA. Ook hebben wij ervaring bij andere toezichthouders, zoals de ILT en Arbeidsinspectie. We wijzen u op uw positie, inventariseren de mogelijkheden en staan u bij in een procedure, wanneer dat nodig is.

Martin Krüger

Martin Krüger

Martin Krüger is als advocaat / partner verbonden aan MAAK Advocaten. Martin focust zich op handelsrecht en productregelgeving (CE-markering). Voor bedrijven stelt Martin overeenkomsten op, adviseert hij over toepasselijke regelgeving en procedeert hij bij geschillen voor de civiele rechter.