Meteen naar de inhoud

Dwaling en het wijzigen van een overeenkomst

Dwaling en het wijzigen van een overeenkomst

In dit artikel gaan we dieper in op artikel 6:228 BW van het Burgerlijk Wetboek en de mogelijkheid om een overeenkomst te wijzigen op grond van dwaling. Deze grondslag is relatief onbekend, omdat meer gekozen wordt voor een (integrale) vernietiging van de overeenkomst. Naast het wijzigen van de overeenkomst op grond van dwaling, kan vaker ook worden betoogd dat de (beperkende werking) van de redelijkheid en billijkheid als bedoeld in artikel 6:248 lid 2 BW behelst dat gelet op de gerechtvaardigde belangen van de contractspartij geen beroep kan worden gedaan op een bepaling uit een overeenkomst (en dus de overeenkomst gewijzigd, met uitsluiting van die bepaling, moet worden voortgezet). Ten slotte, kent ook artikel 6:258 BW (onvoorziene omstandigheden) een regeling dat de rechter kan worden verzocht een overeenkomst te wijzigen. Onze advocaat contractenrecht zal nu ingaan op het wijzigen van een overeenkomst bij dwaling.

Artikel 6:228 BW

Artikel 6:228 BW regelt de vernietigbaarheid van een overeenkomst wegens dwaling. Een overeenkomst is vernietigbaar als er sprake is van dwaling en de overeenkomst bij een juiste voorstelling van zaken niet zou zijn gesloten. Er wordt onderscheid gemaakt tussen wederzijdse dwaling en eenzijdige dwaling. De dwaling is als volgt geregeld in het BW:

Artikel 228
1.Een overeenkomst die is tot stand gekomen onder invloed van dwaling en bij een juiste voorstelling van zaken niet zou zijn gesloten, is vernietigbaar:
a. indien de dwaling te wijten is aan een inlichting van de wederpartij, tenzij deze mocht aannemen dat de overeenkomst ook zonder deze inlichting zou worden gesloten;
b. indien de wederpartij in verband met hetgeen zij omtrent de dwaling wist of behoorde te weten, de dwalende had behoren in te lichten;
c. indien de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst van dezelfde onjuiste veronderstelling als de dwalende is uitgegaan, tenzij zij ook bij een juiste voorstelling van zaken niet had behoeven te begrijpen dat de dwalende daardoor van het sluiten van de overeenkomst zou worden afgehouden.
2.De vernietiging kan niet worden gegrond op een dwaling die een uitsluitend toekomstige omstandigheid betreft of die in verband met de aard van de overeenkomst, de in het verkeer geldende opvattingen of de omstandigheden van het geval voor rekening van de dwalende behoort te blijven.

Wederzijdse dwaling

Bij wederzijdse dwaling is er sprake van een onjuiste voorstelling van zaken bij beide partijen. In dat geval kan de overeenkomst worden vernietigd als de dwaling zo ernstig is dat de overeenkomst bij een juiste voorstelling van zaken niet zou zijn gesloten. De bewijslast hiervoor ligt bij de partij die zich op de dwaling beroept.

Eenzijdige dwaling

Bij eenzijdige dwaling is er sprake van een onjuiste voorstelling van zaken bij één van de partijen. In dat geval kan de overeenkomst alleen worden vernietigd als de andere partij wist of behoorde te weten van de dwaling. De bewijslast hiervoor ligt bij de partij die zich op de dwaling beroept.

Wijzigen van de overeenkomst

Naast de mogelijkheid om de overeenkomst te vernietigen, kan er ook worden gekozen voor wijziging van de overeenkomst. Dit kan bijvoorbeeld als de dwaling niet zo ernstig is dat de overeenkomst bij een juiste voorstelling van zaken niet zou zijn gesloten, maar wel tot gevolg heeft dat de overeenkomst anders zou zijn gesloten als de juiste informatie bekend was geweest. In dat geval kan de overeenkomst worden gewijzigd of aangepast, een en ander zoals verwoord in artikel 6:230 BW:

Artikel 230
1.De bevoegdheid tot vernietiging op grond van de artikelen 228 en 229 vervalt, wanneer de wederpartij tijdig een wijziging van de gevolgen van de overeenkomst voorstelt, die het nadeel dat de tot vernietiging bevoegde bij intstandhouding van de overeenkomst lijdt, op afdoende wijze opheft.
2.Bovendien kan de rechter op verlangen van een der partijen, in plaats van de vernietiging uit te spreken, de gevolgen van de overeenkomst ter opheffing van dit nadeel wijzigen.

Vernietigen van een overeenkomst op grond van dwaling

Artikel 6:228 BW regelt de mogelijkheid om een overeenkomst te vernietigen wegens dwaling. Bij wederzijdse dwaling kan de overeenkomst worden vernietigd als de dwaling zo ernstig is dat de overeenkomst bij een juiste voorstelling van zaken niet zou zijn gesloten. Bij eenzijdige dwaling kan de overeenkomst alleen worden vernietigd als de andere partij wist of behoorde te weten van de dwaling. Naast de mogelijkheid om de overeenkomst te vernietigen, kan er ook worden gekozen voor wijziging van de overeenkomst als de dwaling niet zo ernstig is dat de overeenkomst bij een juiste voorstelling van zaken niet zou zijn gesloten.

Advocaat contractenrecht

Wanneer u advies wilt inwinnen over een contractrechtelijke vraag of over het thema dwaling en het wijzigen van een overeenkomst , dan biedt ons kantoor daartoe mogelijkheden. Wij zijn in heel Nederland actief en bieden ook support bij internationale vraagstukken. We hebben een sterk team van advocaten met als specialisatie contractenrecht. Onze advocaat commercial law Remko Roosjen geeft leiding aan dit team en we horen graag hoe we u het beste kunnen ondersteunen. Bent u op zoek naar andere praktijkgebieden, dan kunnen onze advocaten in Amsterdam u mogelijk ook ondersteunen, of aan een geschikte partner doorverwijzen. Uw belang staat bij ons te allen tijde voorop en we zoeken graag naar praktische oplossingen en snel resultaat. Neem contact op met onze specialist contractenrecht in Amsterdam en ontdek uw mogelijkheden.

+31 (0)20 – 210 31 38
remko.roosjen@maakadvocaten.nl

Remko Roosjen

Remko Roosjen

Als partner van MAAK en advocaat commercial law geeft Remko leiding aan aan het team Commerciële Geschillen en Contractenrecht. Remko is een gespecialiseerde advocaat contractenrecht en heeft een ruime ervaring in het voeren van procedures, waaronder voor de civiele rechter, in arbitrage en mediation. Remko is verbonden aan de specialisatievereniging voor Distributie, Franchise en Agentuur en doceert regelmatig over het snijvlak van commerciële contracten en productregelgeving. Lees meer over Remko op zijn persoonlijk profiel of op LinkedIn .