Ga naar de inhoud

Leverancier of producent aansprakelijk voor gebrekkige machine?

In een recent arrest van het Gerechtshof Den Bosch is geoordeeld over de aansprakelijkheid van een leverancier bij een gebrekkig product, te weten een asfalteermachine. In een recente blog van onze advocaat aansprakelijkheidsrecht gingen wij al nader in op de aansprakelijkheid van gebrekkige producten. In deze blog bespreken wij het arrest en zommen we in op de vraag of de leverancier of producent aansprakelijk is voor een gebrekkige machine.

Non-conforme machine en aansprakelijkheid

De leverancier Wirtgen heeft een – door Vögele geproduceerde – asfalteermachine geleverd aan Deutsche Leasing Nederland. Deutsche Leasing heeft deze vervolgens verhuurd aan het bedrijf Dura Vermeer. Tijdens werkzaamheden van Dura heeft een arbeidsongeval plaatsgevonden bij het gebruik van de asfalteermachine. De werknemer van Dura heeft hiertoe ernstig letsel aan zijn onderlichaam opgelopen. Na onderzoek is gebleken dat de asfalteermachine niet voldoet aan de eisen die aan een zodanige machine worden gesteld, er is sprake van een non-conform product. De verzekeraar, Allianz, stelt de leverancier Wirtgen aansprakelijk voor de schade.

Aansprakelijkheid producent?

Allianz voert in hoger beroep drie grieven aan. Grief I ziet op de ondeugdelijkheid van het oordeel dat Wirtgen wel degelijk als een producent kan worden aangemerkt, nu zij nauwe banden heeft met producent Vögele. Grief II ziet op de verhouding tussen Vögele en Wirtgen, waarbij Allianz stelt dat Wirtgen zich heeft gepresenteerd als vertegenwoordiger. Grief III richt zich op aansprakelijkheid zijdens Wirtgen op grond van onrechtmatige daad in de zin van artikel 6:162 BW. Allianz beroept zich hierbij op gevaarzettend onrechtmatig handelen nu door Wirtgen het gevaar van de asfalteermachine niet is onderkend en er geen maatregelen genomen zijn ter voorkoming van de in te treden gevolgen.

Productaansprakelijkheid

Op grond van de Europese Richtlijn Productaansprakelijkheid is een producent aansprakelijk voor het op de markt brengen van ondeugdelijke producten. Het is in onderhavige uitspraak van belang dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen de producent en de leverancier. De rechtsvraag die hier werd opgeworpen was dan ook: is de leverancier Wirtgen aan te merken als producent? Het hof beantwoordt deze vraag ontkennend nu Wirtgen geen substantiële bijdrage heeft geleverd aan het productieproces waardoor zij kan worden aangemerkt als fabrikant, noch heeft zij naam, merk of enig ander teken op de asfalteermachine aangebracht. Hoewel Wirtgen en Vögele tot hetzelfde concern behoren leidt dit niet simpelweg tot de conclusie dat Wirtgen door deze nauwe band als producent kan worden aangemerkt.

Wirtgen vertegenwoordiger?

Het hof oordeelt dat het in de onderhavige zaak niet van belang is of Wirtgen zich heeft gepresenteerd als vertegenwoordiger, nu Vögele geen procespartij is. Hierbij zij opgemerkt dat in de aansprakelijkstelling niet is opgenomen dat zowel Wirtgen als Vögele aansprakelijk worden gesteld. Het is in dit kader dan ook zeer belangrijk om een juiste, volledige aansprakelijkstelling dan wel dagvaarding te versturen zodat uw vordering hierop niet zal stranden. Onze advocaat aansprakelijkheidsrecht in Amsterdam helpt u hier graag bij.

Onrechtmatige daad

Allianz stelt dat leverancier Wirtgen onrechtmatig heeft gehandeld nu hij de afnemers niet vooraf heeft gewaarschuwd over de mogelijke risico’s verbonden aan de asfalteermachine. Het hof oordeelt dat Wirtgen ervan uit mocht gaan dat de asfalteermachine voldeed aan de geldende normen. Hierbij speelt een rol dat de asfalteermachine reeds jarenlang in gebruik is geweest zonder dat hiermee ongevallen zijn gebeurd. Van Wirtgen kon dan ook niet worden verwacht dat hij de afnemers diende te informeren over de risico’s, noch dat hij andere maatregelen zou nemen. Er is geen sprake van een schending van de zorgvuldigheidsnorm door leverancier Wirtgen, waardoor van onrechtmatig handelen geen sprake kan zijn.

Het Hof Den Bosch wijst alle grieven van Allianz af. De leverancier is niet verantwoordelijk voor, en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de non-conformiteit van de asfalteermachine. De producent is belast met het informeren omtrent de veiligheid van een geproduceerd product en is bij het nalaten hiervan dan ook de aansprakelijke partij.

Advocaat gespecialiseerd in (product)aansprakelijkheid

Wilt u meer informatie of u als leverancier of producent aansprakelijk voor een gebrekkige machine bent? Ons advocatenkantoor in Amsterdam heeft een team van ervaren advocaten met een sterke reputatie op het gebied van productaansprakelijkheid en non-conformiteit. Daarnaast is MAAK Advocaten gespecialiseerd in het voeren van procedures over aansprakelijkheid. Wilt u meer weten over non-conformiteit of productaansprakelijkheid? Neem hiervoor contact op met Martin Krüger, onze advocaat gespecialiseerd in productaansprakelijkheid, of met een van onze andere advocaten in Amsterdam.

Martin Krüger

Martin Krüger

Martin Krüger is als advocaat / partner verbonden aan MAAK Advocaten. Martin focust zich op handelsrecht en productregelgeving (CE-markering). Voor bedrijven stelt Martin overeenkomsten op, adviseert hij over toepasselijke regelgeving en procedeert hij bij geschillen voor de civiele rechter.