Meteen naar de inhoud

Opzeggen van een agentuur­overeenkomst

Opzegging van een agentuurovereenkomst

Het opzeggen van een agentuurovereenkomst kan een complex proces zijn waarbij verschillende juridische aspecten komen kijken. In deze gids bieden we een overzicht van de belangrijkste punten die u moet overwegen bij het opzeggen van een agentuurovereenkomst. In een agentuurovereenkomst wordt de relatie tussen een handelsagent en zijn opdrachtgever, de principaal, geregeld. De opzegging van een agentuurovereenkomst kan voor onbepaalde tijd plaatsvinden en dient rekening te houden met de overeengekomen opzegtermijn. Helaas komt het regelmatig voor dat de principaal een onjuiste opzegging hanteert, wat resulteert in een onrechtmatige opzegging van de overeenkomst van agentuur. Wat zijn de gevolgen van een onrechtmatige opzegging en heeft de handelsagent in dat geval recht op schadevergoeding? In dit artikel bespreken we deze vragen en kijken onze agentuur advocaten naar de juridische aspecten rondom de opzegging van een agentuurovereenkomst.

Wanneer de agentuurovereenkomst wordt beëindigd zonder de opzegtermijn in acht te nemen of zonder geldige dringende reden, is de partij die de overeenkomst opzegt (doorgaans de principaal) verplicht tot schadevergoeding. Deze compensatie kan bestaan uit een vooraf vastgestelde schadeloosstelling of de volledige vergoeding van de daadwerkelijk geleden schade, zoals bepaald in artikel 7:441 BW.

Wat is een agentuurovereenkomst?

Een agentuurovereenkomst is een contract waarbij de ene partij, de handelsagent, optreedt namens de andere partij, de principaal, om overeenkomsten tot stand te brengen. De handelsagent ontvangt hiervoor doorgaans een beloning in de vorm van provisie, een percentage van de waarde van de bemiddelde overeenkomsten.

Opzeggingsmogelijkheden

Het opzeggen van een agentuurovereenkomst kan op verschillende manieren plaatsvinden, afhankelijk van de specifieke bepalingen in het contract en de toepasselijke wet- en regelgeving. Hier zijn enkele opzeggingsmogelijkheden die u kunt overwegen:

  1. Contractuele opzegging: Controleer de bepalingen in de agentuurovereenkomst met betrekking tot opzegging. Vaak worden hierin de voorwaarden en procedures beschreven die moeten worden gevolgd bij opzegging.
  2. Wettelijke opzegging: In sommige gevallen voorziet de wet in specifieke opzeggingsgronden en -termijnen voor agentuurovereenkomsten. Het is belangrijk om te controleren of deze van toepassing zijn op uw situatie.

Wettelijke Opzegtermijn van een agentuurovereenkomst

Een agentuurovereenkomst is opzegbaar volgens artikel 7:437 BW. Hierin staat dat elke partij het recht heeft om de agentuurovereenkomst op te zeggen. Bij opzegging dient de contractuele opzegtermijn in acht te worden genomen. Als er geen opzegtermijn in de agentuurovereenkomst is opgenomen, geldt een standaard opzegtermijn van 4 maanden. Deze termijn kan verlengd worden als de overeenkomst een looptijd van 3 jaar heeft gehad, of na verloop van 6 jaar met twee maanden. De maximale opzegtermijn bedraagt dus 6 maanden, tenzij partijen contractueel een langere termijn zijn overeengekomen.

Opzegging agentuur wegens dringende reden

In sommige gevallen is er geen opzegtermijn vereist bij een agentuurovereenkomst. Dit geldt wanneer er sprake is van een opzegging wegens een dringende reden, zoals beschreven in artikel 7:439 BW. Een dringende reden is een omstandigheid van zodanige aard dat van de partij die de overeenkomst beëindigt, redelijkerwijs niet verwacht kan worden de overeenkomst, zelfs tijdelijk, in stand te laten.

Maar wanneer is er sprake van een dringende reden? Enkele voorbeelden uit de rechtspraak zijn het aannemen van steekpenningen, het handelen namens een concurrerende onderneming in strijd met een concurrentiebeding, of het faillissement van een agent.

Geen opzegtermijn of dringende reden: schadeplichtig

Indien de toepasselijke opzegtermijn niet correct wordt gehanteerd en er geen sprake is van een dringende reden, is de partij die de overeenkomst beëindigt schadeplichtig. De schadevergoeding kan op twee manieren worden berekend:

  1. De handelsagent kan aanspraak maken op de ontvangen provisie, mits de wettelijke opzegtermijn wel in acht is genomen. Deze vergoeding wordt berekend op basis van de provisie die gedurende twaalf maanden vóór de opzegging is ontvangen. Dit bedrag kan naar boven of naar beneden worden bijgesteld indien daar goede redenen voor zijn.
  2. Als alternatief kan de handelsagent zijn werkelijk geleden schade claimen. Het is aan de handelsagent om aan te tonen dat hij daadwerkelijk schade heeft geleden. In tegenstelling tot de schadevergoeding op basis van provisie, rust hierbij de bewijslast bij de handelsagent. Het claimen van werkelijk geleden schade is doorgaans lastiger en wordt meestal alleen gedaan wanneer de schade aanzienlijk hoger is dan de gemiddelde provisie en eenvoudig te bewijzen is.

Het is van belang dat er niet te lang gewacht wordt. De handelsagent moet binnen één jaar na de onrechtmatige opzegging van de agentuurovereenkomst aanspraak maken op schadevergoeding. Na deze termijn komt deze mogelijkheid te vervallen en verjaart deze.

Concurrentiebeding bij agentuur

Veel agentuurovereenkomsten bevatten een concurrentie- en/of relatiebeding. Een dergelijk beding verbiedt de handelsagent om tijdens of na de agentuurovereenkomst voor een concurrent of klant van de principaal te werken. Het beding moet schriftelijk worden vastgelegd en mag alleen betrekking hebben op dezelfde producten en hetzelfde klantengebied waarin de handelsagent de principaal vertegenwoordigt.

Het concurrentiebeding verliest zijn werking wanneer er sprake is van een onjuiste opzegging van de agentuurovereenkomst. In de meeste gevallen is er dan geen sprake geweest van een kenbare dringende reden. In dat geval kan de handelsagent werken waar hij wil en aanspraak maken op schadevergoeding. Bij een rechtmatige opzegging kan de handelsagent de rechter verzoeken om het concurrentiebeding geheel of gedeeltelijk teniet te doen, indien de handelsagent onevenredig wordt benadeeld door het beding.

Rechten en verplichtingen bij opzegging

Bij het opzeggen van een agentuurovereenkomst moeten zowel de principaal als de handelsagent rekening houden met hun wederzijdse rechten en verplichtingen. Enkele belangrijke aspecten om te overwegen zijn:

  1. Opzegtermijn: Controleer de overeenkomst en de toepasselijke wetgeving om te bepalen welke opzegtermijn van toepassing is.
  2. Vergoedingen en provisies: Onder bepaalde omstandigheden kan de handelsagent recht hebben op een vergoeding of provisie na de beëindiging van de overeenkomst. Het is belangrijk om de voorwaarden hiervoor te kennen en te bepalen of deze van toepassing zijn.
  3. Klantenvergoeding: In sommige gevallen heeft de handelsagent recht op een vergoeding voor de klanten die hij heeft aangebracht of de overeenkomsten die hij heeft bemiddeld. Controleer de overeenkomst en de toepasselijke wetgeving om te bepalen of dit van toepassing is.
  4. Vertrouwelijke informatie: Zorg ervoor dat er afspraken worden gemaakt over de vertrouwelijke informatie die tijdens de samenwerking is uitgewisseld en hoe hiermee na de beëindiging van de overeenkomst wordt omgegaan.

Juridisch advies inwinnen

Bij het opzeggen van een agentuurovereenkomst is het raadzaam om juridisch advies in te winnen om ervoor te zorgen dat u aan alle wettelijke vereisten voldoet en uw belangen worden beschermd. Een advocaat met expertise op het gebied van commercieel contractenrecht kan u helpen bij het beoordelen van de overeenkomst, het bepalen van de opzeggingsmogelijkheden en het adviseren over de juiste stappen die u moet nemen.

Advocaat bij opzegging van een agentuurovereenkomst

Heeft u behoefte aan meer informatie over de opzegging van een agentuurovereenkomst of heeft u andere vragen met betrekking tot het opstellen van een agentuur contract? Neem dan contact op met onze agentuurrecht advocaat, Remko Roosjen. Het opzeggen van een agentuurovereenkomst is een proces dat zorgvuldige overweging en naleving van juridische vereisten vereist. Door de juiste stappen te nemen en juridisch advies in te winnen, kunt u ervoor zorgen dat het opzeggingsproces soepel verloopt en uw belangen worden beschermd. Onze gespecialiseerde contractenrecht advocaat voor agentuur voorziet u graag van persoonlijk advies dat is afgestemd op uw situatie.

Remko Roosjen | Advocaat agentuur
Kantoornummer: +31 (0)20 – 210 31 38
remko.roosjen@maakadvocaten.nl

nv-author-image

Remko Roosjen

Als partner van MAAK en advocaat commercial law geeft Remko leiding aan aan het team Commerciële Geschillen en Contractenrecht. Remko is een gespecialiseerde advocaat contractenrecht en heeft een ruime ervaring in het voeren van procedures, waaronder voor de civiele rechter, in arbitrage en mediation. Remko is verbonden aan de specialisatievereniging voor Distributie, Franchise en Agentuur en doceert regelmatig over het snijvlak van commerciële contracten en productregelgeving. Lees meer over Remko op zijn persoonlijk profiel of op LinkedIn .