Meteen naar de inhoud

Advocaat Agentuur­overeenkomst

Een agentuurovereenkomst is een contract tussen een principaal (opdrachtgever) en een handelsagent, waarbij een handelsagent voor de principaal tegen betaling van een vergoeding (commissie) bemiddelt bij het tot stand komen van overeenkomsten. Een handelsagent sluit overeenkomsten op naam en voor rekening van de principaal. De regelgeving rondom agentuur is in het Burgerlijk wetboek vastgelegd in artikel 7:428 e.v. BW. Onze advocaat voor agentuurovereenkomsten, Remko Roosjen, gaat nader in op de agentuurovereenkomst

De advocaten contractenrecht van MAAK Advocaten genieten een jarenlange ervaring in het inrichten van een agentuurovereenkomst en het adviseren over de beëindiging van de agentuurovereenkomst. Een agentuurovereenkomst opstellen is een vak apart. Wanneer is er sprake van exclusiviteit? Wanneer komt de handelsagent provisie toe? Hoe moet de overeenkomst correct worden uitgevoerd? Wat zijn de opzegbevoegdheden van partijen? Welke opzegtermijnen gelden er? En heeft de handelsagent bij het einde van de agentuurovereenkomst recht op provisie? Als advocaat bij agentuurovereenkomsten zijn dit zomaar wat vragen die we met regelmaat tegenkomen. Daarnaast zijn er vaker vragen over de exclusiviteit van een agentuurovereenkomst en de vraag of de principaal ook zelf het contractsgebied mag bedienen (en zo ja, of daarover provisie aan de handelsagent verschuldigd is).

Wat is de definitie van een agentuurovereenkomst?

Een agentuurovereenkomst is volgens de wet gedefinieerd als een overeenkomst waarbij de ene partij (de principaal), de andere partij (de handelsagent) op (en verbindt de handelsagent zich daartoe), om voor een bepaalde of onbetaalde tijd en tegen een beloning (commissie), bij de totstandkoming van overeenkomsten bemiddeling te verlenen. De bemiddeling (het sluiten van de overeenkomst) vindt plaats op naam en voor rekening van de principaal, zonder dat er sprake is van ondergeschiktheid (zoals bij een arbeidsovereenkomst).

Is goodwill verschuldigd bij het einde van een agentuurcontract?

Naast een recht op schadevergoeding kan een handelsagent aanspraak maken op een zogenoemde klantenvergoeding (‘goodwill’). Deze aanspraak kan immens oplopen en zowel als principaal als handelsagent doet u er goed aan zich hierover te laten adviseren. Er is een maximum aan een goodwillvergoeding / klantenvergoeding. Zo mag het bedrag van de vergoeding niet hoger zijn dan dat van de beloning van één jaar, berekend naar het gemiddelde van de laatste vijf jaren of, indien de agentuurovereenkomst korter heeft geduurd, naar het gemiddelde van de gehele duur daar.

Waar in de wet is de agentuur geregeld?

In Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek is de agentuurcontract geregeld. U vindt hierin ook welke bepalingen van regelend en welke bepalingen van dwingendrechtelijke aard zijn. Zaken over klantenvergoeding, provisie, inzage, verjaring en opzegging zijn hierin opgenomen.

exclusieve AGENTUUROVEREENKOMST

De exclusieve agentuurovereenkomst en het niet-exclusieve agentuurcontract zijn beide mogelijk, afhankelijk van wat u af wenst te spreken. Let op: wanneer u niets afspreekt, kan er een bewijsvermoeden ontstaan dat de handelsagent exclusief in het contractsgebied actief is. Als principaal moet u ook dan provisie betalen aan de handelsagent wanneer u zelf omzetten genereert. Dit wordt vaak over het hoofd gezien, met alle gevolgen van dien.

Een exclusief agentuurcontract kan een bepaling bevatten dat de handelsagent enkel in een bepaald contractsgebied de producten of diensten mag aanbieden. Omgekeerd kan ook een principaal exclusief worden gebonden. Dat houdt in dat de principaal geen andere partijen in een afgesproken contractsgebied zal benaderen voor het leveren en verkopen van producten of diensten. Hoe u de agentuurovereenkomst inricht is aan u en we wijzen u graag over de contractuele opties. Vaak zal de positie die partijen al in de markt genieten een omstandigheid zijn waarom wel of niet voor een exclusieve agentuurovereenkomst wordt gekozen. Het opstellen van een exclusiviteitsbeding kunt u bij uw advocaat neerleggen. Onze advocaten helpen u graag om de bepaling zo goed mogelijk voor u in te richten. Ook kijken we met u naar de mededingingsrechtelijke aspecten die hieraan kunnen kleven.

AGENTUURcontract OP laten STELLEN DOOR EEN ADVOCAAT

Een goede schriftelijke agentuurovereenkomst strekt altijd tot de aanbeveling. Een agentuurcontract op laten stellen door een advocaat is vaak geen overbodige luxe. De advocaten contractenrecht van MAAK Advocaten kunnen u daarin begeleiden en voorstellen aandragen voor een overeenkomst op maat. Verreweg de meeste procedures over een agentuurovereenkomst gaan over de vraag wat partijen met bepaalde afspraken bedoeld hebben. Veel geschillen kunnen worden vermeden wanneer zaken goed op papier staan en partijen begrijpen wat er over en weer van elkaar verwacht wordt. Dit geldt zowel voor de uitvoering van de overeenkomst als ook de provisieafspraken die een belangrijk onderdeel vormen van de agentuurovereenkomst.

PROVISIE HANDELSAGENT BIJ EEN AGENTUUROVEREENKOMST

Op grond van de Nederlandse wetgeving heeft de handelsagent recht op provisie voor de overeenkomsten die tijdens de duur van het agentuurcontract zijn tot stand gekomen, wanneer (a) de overeenkomst door tussenkomst van de handelsagent is tot stand gekomen of (b) de overeenkomst is tot stand gekomen met iemand die de handelsagent reeds vroeger voor een dergelijke overeenkomst had aangebracht, of (c) de overeenkomst is afgesloten met iemand die behoort tot de klantenkring die, of gevestigd is in het gebied dat aan de handelsagent is toegewezen (tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de handelsagent ten aanzien van die klantenkring of in dat gebied niet het zogenoemde ‘alleenrecht’ heeft). 

De afgelopen decennia is er veel rechtspraak gewezen over de provisie bij een agentuurovereenkomst. Laat u hierover door uw agentuurovereenkomst advocaat informeren. De handelsagent heeft recht op provisie voor de voorbereiding van na het einde van de agentuurovereenkomst tot stand gekomen overeenkomsten wanneer de handelsagent (a) deze hoofdzakelijk aan de tijdens de duur van de agentuurovereenkomst door hem verrichte werkzaamheden zijn te danken en binnen een redelijke termijn na de beëindiging van die overeenkomst zijn afgesloten, of (b) hij of de principaal, overeenkomstig de hiervoor genoemde voorwaarden de bestelling van de derde heeft ontvangen voor de beëindiging van de agentuurovereenkomst. Het recht op provisie mist, wanneer niet de handelsagent maar zijn voorganger hierop aanspraak maakt, of uit de omstandigheden voortvloeit dat het billijk is de provisie tussen hen beiden te verdelen.

Hoe zeg je een agentuurovereenkomst op?

Een veelvoorkomende vraag is hoe je een agentuurovereenkomst opzegt. Een agentuurovereenkomst opzeggen door een advocaat kan u helpen bij het goed motiveren van de opzegging. Daarmee worden eventuele schade-aanspraken in de kiem gesmoord of zoveel mogelijk beperkt.

De minimale termijnen voor een regelmatige opzegging van de agentuurovereenkomst zijn wettelijk vastgelegd. Met inachtneming daarvan is het mogelijk om andere afspraken te maken. Het is belangrijk om daar bij het opstellen van een agentuurovereenkomst rekening mee te houden.  Heeft u echter een oude agentuurovereenkomst die u wilt beëindigen, laat u dan door uw advocaat adviseren over de mogelijkheden. Een opzegging van de agentuurovereenkomst kan mogelijk behoorlijke financiële gevolgen hebben, waardoor het soms beter is de agentuurovereenkomst op een ander moment te beëindigen. MAAK Advocaten bespreekt dit graag met u en voorziet u van strategische keuzes.

Advocaat voor agentuurovereenkomsten

Ons advocatenkantoor in Amsterdam heeft een team van advocaten dat een sterke reputatie heeft in het opstellen van agentuurcontracten voor nationale en internationale samenwerkingen. Zoekt u een advocaat voor agentuurovereenkomsten, dan maken wij graag kennis met u We treden op voor zowel de principaal en voor de handelsagent. We kunnen u ondersteunen bij het opmaken van een agentuurcontract, het beëindigen van een agentuurcontract, of een conflict over het beëindigen van een agentuurovereenkomst.

Wilt u advies inwinnen over een te starten procedure voor de civiele rechter, bijvoorbeeld omdat het concurrentiebeding is geschonden of het agentuurcontract onregelmatig is opgezegd, dan kunnen we uw belangen behartigen bij de rechter. Neem hiervoor contact op met Remko Roosjen, advocaat gespecialiseerd in agentuurovereenkomsten, of met een van onze andere advocaten in Amsterdam.

T:  +31 (0)20 – 210 31 38
E: mail@maakadvocaten.nl
Contactpersoon: Remko Roosjen | Advocaat contractenrecht