Meteen naar de inhoud

Hout- en bouwmaterialen­industrie

Als advocaat bij MAAK Advocaten ligt onze passie bij het adviseren van de verschillende ‘spelers’ in elke keten van de maakindustrie. Wij krijgen veel vragen van producenten, importeurs, distributeurs en afnemers met betrekking tot de hout- en bouwmaterialenindustrie. Onze advocaten adviseren onder andere op het gebied van productregelgeving, productveiligheid en commerciële samenwerkingen.

Neem contact met ons op

DE HOUTINDUSTRIE EN DE EUROPESE HOUTVERORDENING

Houtindustrie is een verzamelnaam voor de tak van industrie die gericht is op het bewerken en verwerken van hout. Het gaat dan bijvoorbeeld om hout dat wordt gebruikt voor de constructie van huizen of meubels. Ook houtkap en houthandel vallen onder het begrip houtindustrie.

Wereldwijd is er veel aandacht voor het behouden en onderhouden van bossen. De vraag naar duurzaam hout wordt om die reden steeds groter.

Sinds 2013 is de Europese houtverordening (EU-houtverordening) in werking getreden. Deze verordening verbiedt het op de markt brengen van illegaal gekapt hout.

De EU-houtverordening maakt onderscheid tussen ‘operators’ (marktdeelnemers) en ‘traders’ (handelaren). Indien u hout of houtproducten voor het eerst op de Europese markt wilt brengen, moet u voldoen aan de eisen die volgen uit de verordening. U valt dan onder het begrip operator. Operators zijn bijvoorbeeld houthandelaren die handelen in onbewerkt hout, maar ook fabrikanten die hout hebben verwerkt in een product afkomstig van buiten de EU

GECERTIFICEERD HOUT

Vanuit de Nederlandse overheid zijn er richtlijnen opgesteld met betrekking tot het Nederlandse inkoopbeleid van hout. Er bestaat een Toetsingscommissie Inkoop Hout (TPAC) die adviseert over houtcertificaatsystemen en daarnaast ook toetst of deze systemen voldoen aan het inkoopbeleid. Indien u gecertificeerde houtproducten op de markt brengt of doorverkoopt voldoet u in de meeste gevallen ook aan het inkoopbeleid. Dit betekent echter niet dat u ook meteen voldoet aan de vereisten van de EU-verordening.

ADVOCATEN GESPECIALISEERD IN DE HOUTINDUSTRIE

Onze advocaten zijn gespecialiseerd in de Europese en Nederlandse regelgeving met betrekking tot de houtindustrie. Heeft u vragen over bijvoorbeeld het op de markt brengen van hout of houtproducten of het afnemen van duurzaam hout, dan helpen onze advocaten u graag verder.

DE BOUWMATERIALENINDUSTRIE EN CE-MARKERING

De bouwmaterialenindustrie omvat de productie van onder meer staal, beton, cement, glas, baksteen en gips die kunnen worden gebruikt voor de constructie van bijvoorbeeld gebouwen. Bouwmaterialen moeten voldoende geschikt zijn voor het doel waarvoor ze moeten dienen. Een fabrikant van bouwmaterialen die levert binnen de EU moet ervoor zorgdragen dat de bouwmaterialen op grond van Europese regelgeving zijn voorzien van CE-markering (Conformité Européenne). Op deze manier kan een afnemer er zeker van zijn dat de materialen voldoen aan de Europese regels met betrekking tot bijvoorbeeld de mechanische weerstand en stabiliteit, brandveiligheid, hygiëne, gezondheid en milieu.

ADVOCAAT GESPECIALISEERD IN PRODUCTREGELGEVING

Wanneer u vragen heeft over toepasselijke regelgeving, zoals CE-markering, Europese richtlijnen, of geharmoniseerde normen helpt onze advocaat productregelgeving Martin Krüger u graag verder. Samen met u wordt in beeld gebracht aan welke wet- en regelgeving uw geproduceerde zaken moeten voldoen, zodat deze in lijn met de essentiële gezondheids- en veiligheidseisen in het verkeer kunnen worden gebracht. Wanneer u ondersteuning zoekt bij gesprekken met een toezichthoudende instantie, kunnen we u ook daarbij helpen

EUROPESE RICHTLIJN VOOR ENERGIEPRESTATIES VAN GEBOUWEN (EPBD III)

Op 10 maart 2020 is de herziene Europese richtlijn voor energieprestaties van gebouwen van omgezet in het Nederlandse recht. Doel van deze regelgeving is de daling van het energiegebruik in gebouwen. Hiervoor moeten door gebruikers en eigenaren van gebouwen de nodige maatregelen worden getroffen. De richtlijn heeft onder andere gevolgen voor bouwbedrijven en de bouwmaterialenindustrie.

OVERNAME OF FUSIE IN DE HOUT- OF BOUWMATERIALENINDUSTRIE

Binnen de houtindustrie en bouwmaterialenindustrie zijn ook bedrijfsovernames, fusies, joint ventures en andere samenwerkingsvormen actueel. Het kan zijn dat u uw houtbedrijf wenst over te dragen aan een andere partij of bijvoorbeeld samen een nieuw project wenst op te zetten met een business partner.

ADVOCAAT GESPECIALISEERD IN ONDERNEMINGSRECHT

Wanneer u ondernemingsrechtelijke vragen heeft binnen de hout- en bouwmaterialenindustrie, kunt u contact opnemen met onze advocaat ondernemingsrecht.

COMMERCIËLE OVEREENKOMSTEN IN DE INDUSTRIE

Commerciële overeenkomsten vormen het hart van een samenwerking. Denkt u hierbij aan het sluiten van een koopovereenkomstdistributieovereenkomst of leveranciersovereenkomst. Wanneer het productieproces is afgerond en het distributieproces aanvangt, is het ook zaak dat algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden op orde zijn en dat uw sales team weet op welke wijze algemene voorwaarden van toepassing moeten worden verklaard op uw overeenkomsten. Omgekeerd wilt u mogelijk de algemene voorwaarden van uw contractspartij terzijde gesteld zien.

ADVOCAAT GESPECIALISEERD IN CONTRACTENRECHT

MAAK Advocaten heeft veel ervaring met commerciële overeenkomsten en algemene voorwaarden binnen de maakindustrie. Nationaal en internationaal. Wilt u een commerciële overeenkomst sluiten of juist opzeggen of ontbinden, onze advocaat contractenrecht Remko Roosjen helpt u hierin graag verder.

HANDELSGESCHIL IN DE INDUSTRIE EN EEN CIVIELE PROCEDURE

Soms werpt een samenwerking tussen een leverancier en afnemer niet (langer) haar vruchten af: tussen partijen kan – ondanks de goede intenties – discussie ontstaan over de manier waarop een zakelijke overeenkomst is bedoeld.  Discussies die we vaker zien ontaarden in een groter geschil houden veelal verband met een niet-tijdige levering, een gebrekkige levering of een uitgestelde levering. Binnen de industrie komen we ook zaken tegen die verband houden met aansprakelijkheid voor gevolgschade, zoals gederfde winst (wanneer ergens een kink in de kabel ontstaan)

Een ander voorbeeld is dat een commerciële overeenkomst niet goed wordt nagekomen, wat (al dan niet in rechte) moet worden beoordeeld. Verder kan er ook bij het opzeggen van een langdurige handelsrelatie (de zogeheten duurovereenkomst) discussie ontstaan over de grond, opzegtermijn en hoogte van een schadevergoeding.