Ga naar de inhoud

NAI ARBITRAGEREGLEMENT 2024

NAI Arbitragereglement 2024

Op 1 maart 2024 is het gewijzigde arbitragereglement van het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI) in werking getreden. Het gewijzigd Arbitragereglement van het NAI, het NAI Arbitragereglement 2024 is van toepassing op arbitrageprocedures die op en na 1 maart 2024 zijn begonnen. Het vorige arbitragereglement dateerde alweer vanuit 2015 en er zijn veel wijzigingen doorgevoerd die de geschillenbeslechting sneller en efficiënter moeten maken. Daarnaast voorziet het NAI Arbitragereglement 2024 in extra waarborgen op het vlak van kwaliteit, onafhankelijkheid en onpartijdigheid en zelfs duurzaamheid en inclusiviteit. In deze blog behandelen wij de enkele van de belangrijkste wijzigingen.

Reglement voor Arbitrage bij Nederlands Arbitrage Instituut – NAI – 2024

Extra waarborgen voor de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de arbiters

Informatievoorziening procesfinanciering

Om de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de arbiters te waarborgen is in artikel 8, lid 2, onder k en in artikel 9, lid 2, onder f, een nieuwe meldplicht geïntroduceerd omtrent de procesfinanciering. De eiser en verweerder moeten in het verzoek tot arbitrage respectievelijk het antwoord op het verzoek de naam opgeven van elke partij, niet zijnde partijen in de arbitrage, die een regeling heeft getroffen met een partij in de arbitrage voor de financiering van (tegen)vorderingen op grond waarvan deze laatste partij een economisch belang heeft bij de uitkomst van de arbitrage. Als een dergelijke regeling omtrent procesfinanciering tot stand komt na het indienen van het verzoek of het antwoord, dan dient deze informatie zo spoedig mogelijk medegedeeld worden.

Arbiterverklaring en wraking

Verder is in artikel 13 lid 3 een uitbreiding opgenomen ter zake de arbiter-verklaring. De kandidaat-arbiter die het voornemen heeft de opdracht als arbiter te aanvaarden dient voor zijn of haar benoeming zijn of haar onafhankelijkheid en onpartijdigheid, beschikbaarheid en elektronische bereikbaarheid conform het NAI Arbitragereglement 2024 te bevestigen. Verder is ook de wrakingsprocedure gestroomlijnd in artikel 23 met een uitwerking van de procedure in Appendix B

Verbeteringen op efficiëntie

Spoedbodemarbitrage

Om de efficiëntie te verbeteren introduceert het NAI Arbitragereglement 2024 in artikel 42 een zogenaamde Spoedbodemarbitrage, niet te verwarren met het Arbitraal kort geding (artikel 41). De Spoedbodemarbitrage neergelegd in artikel 42 en uitgewerkt in Appendix D is van toepassing als

 • de overeenkomst(en) tot arbitrage strekkende tot arbitrage door of bij het NAI of volgens het Reglement op of na 1 maart 2024 is dan wel zijn gesloten;
 • het in de arbitrageaanvraag door eiser gevorderde in totaal niet meer dan € 1.000.000 beloopt; en
 • partijen de toepassing van de regeling voor spoedbodemarbitrage niet hebben uitgesloten.

Regiezitting

Of uiteindelijk uitvoering wordt gegeven aan de Spoedbodemarbitrage is afhankelijk van de uitkomsten van de in artikel 26 nieuw geïntroduceerde regiezitting, die uiterlijk drie weken nadat het NAI Secretariaat het arbitragedossier aan het scheidsgerecht beschikbaar heeft gesteld zal plaatsvinden. Tijdens de regiezitting zal het scheidsgerecht in elk geval het volgende adresseren:

 • het geldelijk belang van de vordering of elk van de vorderingen, inclusief rente, alsmede het geldelijk belang van niet in geld gekwantificeerde vorderingen;
 • de vraag of, mede gelet op de aard van de zaak, de spoedbodemarbitrage moet of kan worden gevolgd;
 • het gebruik van elektronische middelen, in het bijzonder het NAI-arbitrageplatform, alsmede de noodzaak van specifieke beveiligingsmaatregelen wanneer van elektronische middelen gebruik wordt gemaakt;
 • de wens of noodzaak tot uitwisseling van nadere memories na de wisseling van de memorie van eis en de memorie van antwoord;
 • voorkeuren voor een tussentijdse regiezitting;
 • de bewijsvoering en de wens of noodzaak tot overlegging van stukken
 • de wens of noodzaak tot bewijslevering door middel van het horen van getuigen en/of deskundigen;
 • aanwijzingen of maatregelen betreffende de bescherming van persoonsgegevens zoals bedoeld in artikel 63.

Uiterlijk twee weken na de regiezitting, stelt het scheidsgerecht na overleg met partijen de procesorde vast, met inbegrip van een (voorlopig) tijdschema voor het verdere verloop van de arbitrage, inclusief een voorlopige datum van het arbitraal vonnis.

Vroegtijdige beslissing

Verder kan een partij, om de efficiëntie van de procedure te verbeteren en het geschil niet onnodig ‘breed’ te houden, op grond van artikel 45 het scheidsgerecht verzoeken vroegtijdig te beslissen of een bepaalde (tegen)vordering of verweer niet-ontvankelijk is, buiten de bevoegdheid van het scheidsgerecht valt, of juridisch ongegrond is. Het scheidsgerecht doet uitspraak hierover binnen 30 dagen nadat is medegedeeld dat het verzoek om vroegtijdige beslissing in behandeling wordt genomen.

Meerdere overeenkomsten

Voorts is de mogelijkheid in artikel 11 geopend om vorderingen met betrekking tot geschillen die uit meer dan één overeenkomst zijn ontstaan in één arbitrage te behandelen voor zover deze geschillen tussen dezelfde partijen aan arbitrage bij het NAI of volgens het Reglement zijn onderworpen.

Kostensancties

In artikel 59 lid 4 is de specifieke mogelijkheid opgenomen dat het scheidsgerecht kostensancties oplegt. Het scheidsgerecht kan nu bij het nemen van een beslissing over de verdeling van de kosten van de arbitrage en de kosten van juridische bijstand acht slaan op de wijze van procederen alsmede op de vraag of elk van partijen een spoedig en efficiënt procesverloop heeft bevorderd of juist het arbitraal geding onredelijk heeft vertraagd en de kostenveroordeling daarop aanpassen.  

Duurzaamheid, diversiteit en inclusiviteit

Tot slot kent het NAI Arbitragereglement 2024 een belangrijke focus op duurzaamheid, diversiteit en inclusiviteit. Dit komt naar voren in artikel 25 lid 5 waarin is verankerd dat alle betrokkenen rekening moeten houden met duurzaamheidsaspecten bij het voeren van de procedure. In artikel 13 lid 1 en artikel 15 lid 5 komen de aspecten van diversiteit en inclusiviteit terug. Duurzaamheid wordt verder bevorderd door te eisen dat partijen uitsluitend elektronisch communiceren, via het NAI-arbitrageplatform of per e-mail, omdat dit de milieu-impact van het arbitrageproces zou verminderen.

Advocatenkantoor gespecialiseerd in arbitrage

Ons advocatenkantoor in Amsterdam heeft een team van advocaten dat een sterke reputatie heeft in het voeren van arbitragezaken. Wilt u advies inwinnen over een te starten arbitrageprocedure, vernietiging of tenuitvoerlegging van een arbitraal vonnis, of wilt u meer weten over het beste arbitraal beding? Neem dan contact op met Sander van Someren Gréve of Remko Roosjen of met een van onze andere advocaten in Amsterdam.

T:  +31 (0)20 – 210 31 38

E: mail@maakadvocaten.nl

Contactpersoon: Sander van Someren Gréve | Arbitrage Advocaat

Sander Van Someren Gréve

Sander Van Someren Gréve

Als arbitrage advocaat ondersteunt Sander nationaal en internationaal opererende ondernemingen op het gebied van arbitrage en civiele procedures bij Commerciële Geschillen. Ook bij de vernietiging en herroeping van arbitrale vonnissen kan Sander support bieden. Sander is een gespecialiseerde advocaat procesrecht en heeft een ruime ervaring in het voeren van arbitrale procedures. Lees meer over Sander op zijn persoonlijk profiel of op LinkedIn.