Meteen naar de inhoud

REACH | Safety Data Sheet (SDS) / Veiligheids­informatieblad (VIB)

REACH Safety Data Sheet  Veiligheidsinformatieblad SDS VIB

De REACH-verordening (REACH) bepaalt dat de leverancier van een gevaarlijke stof of preparaat / mengsel een Safety Data Sheet (SDS) / Veiligheidsinformatieblad (VIB), opstelt en aan de afnemer verstrekt. Een Safety Data Sheet / Veiligheidsinformatieblad is het belangrijkste instrument voor de communicatie over (potentiële gevaren) gevaren in de toeleveringsketen van gevaarlijke stoffen en mengsels. Naast de REACH, wordt de SDS ook geregeld in de CLP-verordening. De CLP-verordening regelt onder meer de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels. De handhaving en enkele verplichtingen onder de REACH kwamen in eerdere blogs al aan bod. In deze blog gaan onze REACH advocaten kort in op enkele aspecten van de SDS / VIB.  

Wat is een Safety Data Sheet / Veiligheidsinformatieblad  

Een Safety Data Sheet / Veiligheidsinformatieblad is een document met informatie over de eigenschappen en gevaren van een gevaarlijke stof of mengsel. In de SDS / VIB zijn ook opgenomen de aanbevelingen voor het veilig gebruik van de betreffende stof. Zo bevat een SDS of VIB instructies voor de behandeling, de verwijdering en het vervoer, als ook aanwijzingen ter zake de maatregelen voor eerste hulp, brandbestrijding en beheersing van blootstelling. Het Veiligheidsinformatieblad biedt daarmee een mechanisme voor het doorgeven van passende veiligheidsinformatie over stoffen en mengsels in de hele keten. De informatie op een SDS / VIB stelt ook de werkgever in staat een actief programma van maatregelen ter bescherming van de werknemers op te zetten, met inbegrip van opleiding, dat specifiek is voor de individuele werkplek, en na te gaan welke maatregelen noodzakelijk kunnen zijn ter bescherming van het milieu.

Wanneer moet een SDS of VIB worden opgesteld en verstrekt?

Wanneer een Safety Data Sheet of Veiligheidsinformatieblad moet worden opgesteld is afhankelijk van de betreffende stof of mengsel. Een SDS / VIB moet op grond van artikel 31, lid 1 REACH worden opgesteld, wanneer:

– een stof of een mengsel voldoet aan de criteria voor indeling als gevaarlijk volgens de CLP-verordening; of

– een stof persistent, bioaccumulerend en toxisch (PBT) of zeer persistent en sterk bioaccumulerend (vPvB) is, volgens de criteria van bijlage XIII van REACH, of

– een stof om andere redenen is opgenomen in de lijst van stoffen die in aanmerking komen voor uiteindelijke autorisatie overeenkomstig artikel 59, lid 1, van REACH,

Onder bepaalde voorwaarden moet voor sommige mengsels die niet voldoen aan de criteria om volgens CLP als gevaarlijk te worden ingedeeld, ook een Safety Data Sheet of Viligheidsinformatieblad worden opgesteld of op verzoek ter beschikking worden gesteld (zie artikel 31, lid 3, van REACH en de noten bij de tabellen van bijlage I bij CLP).

Het Veiligheidsinformatieblad of SDS moet dan worden verstrekt vóór of op het moment van de eerste levering van de (gevaarlijke) chemische stof, en dat mag op papier of in elektronisch formaat.

De opsteller van een SDS / VIB

De opsteller van een SDS / VIB is de eerste leverancier van de stof op de Europese markt, althans de verantwoordelijkheid voor het opstellen van het Veiligheidsinformatieblad berust bij deze partij. Dit kan de fabrikant, de importeur of – in sommige gevallen – de vertegenwoordiger zijn die (waar mogelijk) moet anticiperen op het potentiële gebruik van de stof of het mengsel. Actoren verderop in de toeleveringsketen moeten ook een Safety Data Sheet (SDS) / Veiligheidsinformatieblad (VIB) verstrekken en daarbij voortbouwen op de door hun leveranciers verstrekte informatie, deze controleren op geschiktheid en aanvullen om aan de specifieke behoeften van hun klanten te voldoen. In alle gevallen zijn de leveranciers van een stof of een mengsel waarvoor een SDS / VIB is vereist, verantwoordelijk voor de inhoud ervan, ook al hebben zij de Safety Data Sheet niet zelf opgesteld.

Hulp bij het opstellen van de SDS / VIB

ECHA, de European Chemicals Agency ofwel het Europees Agentschap voor chemische stoffen, dat de wetgeving op het gebied van chemische stoffen op Europees niveau implementeert en tevens als toezichthouder op de naleving daarvan acteert, biedt hulp bij het opstellen van de SDS / VIB door middel van een eGuide. De eGuide heeft ingebouwde navigatie-elementen die helpen de noodzakelijke informatie te vinden en bevat ook voorbeelden van veiligheidsinformatiebladen en blootstellingsscenario’s. Het opstellen van een Safety Data Sheet (SDS) / Veiligheidsinformatieblad (VIB) kan echter erg complex zijn en de eGuide biedt niet altijd de hulp die de opstellers van een SDS nodig hebben. Het niet voldoen aan de de verplichtingen ter zake een SDS of VIB kan leiden tot vergaande aansprakelijkheden richting eindgebruikers of consumenten of contractuele wederpartijen / afnemers. Om dergelijke discussies te voorkomen is het aan te raden naar de eigen positie onder de wet- en regelgeving en de bijbehorende verplichtingen te kijken. Onze advocaten productregelgeving | REACH helpen u graag verder.

REACH ADVOCATEN

De advocaten van MAAK Advocaten in Amsterdam hebben ruime ervaring in het ondersteunen van bedrijven in de maakindustrie bij uiteenlopende productregelgeving en REACH gerelateerde vraagstukken. Wilt u juridisch advies inwinnen over de toepasselijkheid van REACH, de verplichtingen onder REACH of meer specifiek de Safety Data Sheet of Veiligheidsinformatieblad? Of heeft u behoefte aan ondersteuning bij een handelsgeschil met een andere marktdeelnemer of een discussie met ECHA, ILT of de NVWA? Neem dan contact op met Martin Krüger of Sander van Someren Gréve, advocaat productregelgeving & REACH, of met een van onze andere advocaten in Amsterdam.

+31 (0)20 – 210 31 38
sander.vansomerengreve@maakadvocaten.nl

Sander van Someren Gréve

Sander van Someren Gréve

Sander van Someren Gréve is als senior associate werkzaam op het gebied van Product Safety, Commercial & International Trade. Sander is een daadkrachtige advocaat met veel kennis en expertise van de maakindustrie. Spelers binnen de keten waarderen Sander ook in zijn rol als betrouwbare sparring partner bij strategisch te maken keuzes. Naast zijn advieswerk bij commerciële transacties, vormt een belangrijk deel van zijn werk het procederen over (internationale) handelsgeschillen. Dat kan gaan over een dispuut bij een overeenkomst, productaansprakelijkheid of andere (professionele) aansprakelijkheden.