Meteen naar de inhoud

De productie van en handel in chemische stoffen wordt geregeld door de Europese REACH verordening  (Registratie, Evaluatie, Autorisatie en restrictie van Chemische stoffen). De in REACH vervatte regelgeving voor chemische stoffen geldt voor alle bedrijven en overheden in de Europese Economische Ruimte (Europese Unie plus Liechtenstein, Noorwegen en IJsland) en ziet toe op alle chemische stoffen met uitzondering van radioactieve stoffen, afvalstoffen en bestrijdingsmiddelen.

REACH dient ter bescherming van de gezondheid van mens en milieu tegen de gevaren van chemische stoffen. Verder versterkt REACH het concurrentievermogen van de chemische industrie in de EER. Ook wordt met REACH beoogd het aantal tests op dieren te verminderen door alternatieve methoden voor de gevarenbeoordeling van stoffen te stimuleren. REACH kent door haar verschillende doeleinden veel uiteenlopende verplichtingen die sneller van toepassing zijn op de bedrijfsvoering dan mogelijk gedacht. In deze blog gaan onze REACH advocaten nader in op de verplichtingen van bedrijven onder REACH.

Toepasselijkheid REACH

De toepasselijkheid van REACH is niet beperkt tot bedrijven die zichzelf beschouwen als chemisch bedrijf, maar is veel breder. REACH kent bijv. verplichtingen toe aan fabrikanten, importeurs en zogenaamde ‘downstreamgebruikers’ van chemische stoffen, waarbij elke hoedanigheid eigen verplichtingen kent. Volgens de definitie onder REACH is een fabrikant een bedrijf dat in de EER is gevestigd en chemische stoffen produceert. Een importeur onder REACH is een bedrijf dat chemische stoffen inkoopt van buiten de EER. De downstreamgebruikers zijn geen importeur of fabrikant onder REACH maar gebruiken wel chemische stoffen in het kader van de bedrijfsactiviteiten en vallen daarmee mogelijk onder de toepasselijkheid van REACH.

Partijen die chemische stoffen produceren, verkopen of op andere wijze gebruiken in de bedrijfsvoering moeten er rekening mee houden dat er naast REACH ook (gedeeltelijk) andere Europese wetgeving van toepassing kan zijn, zoals bijvoorbeeld:

Verplichtingen onder REACH

REACH kent vele uiteenlopende verplichtingen voor de verschillende gebruikers van velerlei soorten chemische stoffen. De belangrijkste (algemene) verplichtingen onder REACH zijn de registratieplicht en de informatieplicht.

Registratieplicht onder REACH

De registratieplicht onder REACH houdt onder meer in dat de fabrikanten en importeurs alle chemische stoffen moeten registreren, waarvan zij 1000 kilogram of meer per jaar produceren of importeren. Bij deze registratie kent de REACH ook een samenwerkingsplicht die ertoe noopt dat alle bedrijven die dezelfde stof (moeten) registreren een gezamenlijke registratie indienen. Hiertoe moeten deze bedrijven samenwerken en de beschikbare gegevens noodzakelijk voor de registratie en de kosten daarvan (zoals administratie- en onderzoekskosten) delen. Deze samenwerking zal vervolgens moeten worden vastgelegd in een overeenkomst: de zogenaamde ‘Data and Cost Sharing Agreement’.

Informatieplicht onder REACH

De informatieplicht onder REACH houdt onder meer in dat de leverancier van chemische stoffen op duidelijke wijze informeert over de gevaren van de chemische stof en hoe deze chemische stof veilig gebruikt kan worden. De leverancier doet dit onder meer door bij de levering van chemische stoffen een zogenaamd Veiligheidsinformatieblad (of ‘VIB’) bij te voegen Dit is verplicht voor leveringen aan professionele afnemers. Bij leveringen aan niet-professionele afnemers zal aan de informatieverplichtingen voldaan kunnen worden door duidelijke etikettering volgens een gestandaardiseerd systeem, zoals vastgelegd in de CLP-Verordering, CLP staat voor Classification, Labelling en Packaging).

Toezichthouders ECHA en ILT

Onze advocaten REACH en productregelgeving hebben regelmatig te maken met de toezichthouders ECHA en ILT voor chemische stoffen en leggen hierna de functie en taken van deze partijen hebben.

Het Europees Agentschap voor chemische stoffen, ofwel ECHA (European Chemicals Agency), implementeert de wetgeving op het gebied van chemische stoffen op Europees niveau en acteert als toezichthouder op de naleving daarvan. ECHA is een onafhankelijk orgaan en werkt actief samen met de verschillende overheden om de gevaren van (mogelijke) chemische stoffen te minimaliseren. ECHA ontvangt en beoordeelt alle hiervoor genoemde registraties van chemische stoffen, waarbij gecontroleerd wordt of de risico’s van stoffen onder controle gehouden kunnen worden. ECHA kan ook beperkingen opleggen aan de verdere vervaardiging of verhandeling van bepaalde stoffen. ECHA neemt daartoe de nodige bindende besluiten en kent in dat kader ook een zelfstandig opererende Kamer van Beroep. De Kamer van Beroep beslist over beroepszaken tegen bepaalde besluiten van ECHA, die worden genomen op grond van de REACH-verordening. ECHA kan ook adviezen uitbrengen aan de Europese Commissie zodat die een beslissing kan nemen.

Op Nederlands niveau acteert de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) als toezichthouder. Met als doel om de kwaliteit van de veiligheidsinformatiebladen of VIB’s te verhogen, voert ILT inspecties uit bij bedrijven die onder de toepasselijkheid van REACH vallen.

Advocaat productregelgeving en REACH

De advocaten van MAAK Advocaten in Amsterdam hebben ruime ervaring in het ondersteunen van bedrijven in de maakindustrie bij uiteenlopende productregelgeving en REACH gerelateerde vraagstukken. Wilt u juridisch advies inwinnen over de toepasselijkheid van REACH, de verplichtingen onder REACH waaraan u of uw producten moeten voldoen? Of heeft u behoefte aan ondersteuning bij een handelsgeschil met een andere marktdeelnemer of een discussie met ECHA of de ILT? Neem dan contact op met Martin Krüger of Sander van Someren Gréve, advocaat productregelgeving & REACH, of met een van onze andere advocaten in Amsterdam.  

+31 (0)20 – 210 31 38
sander.vansomerengreve@maakadvocaten.nl

Sander van Someren Gréve

Sander van Someren Gréve

Sander van Someren Gréve is als senior associate werkzaam op het gebied van Product Safety, Commercial & International Trade. Sander is een daadkrachtige advocaat met veel kennis en expertise van de maakindustrie. Spelers binnen de keten waarderen Sander ook in zijn rol als betrouwbare sparring partner bij strategisch te maken keuzes. Naast zijn advieswerk bij commerciële transacties, vormt een belangrijk deel van zijn werk het procederen over (internationale) handelsgeschillen. Dat kan gaan over een dispuut bij een overeenkomst, productaansprakelijkheid of andere (professionele) aansprakelijkheden.