Meteen naar de inhoud

Non-conformiteit van Paard onder hippisch recht

non-conformiteit paard hippisch recht weens koopverdrag

Vragen omtrent non-conformiteit van paarden onder hippisch recht spelen een steeds grotere rol in de hippische sector. Non-conformiteit ofwel de vraag of een paard voldoet aan de overeenkomst is in de “paardenwereld” steeds belangrijker geworden. Dit komt onder meer doordat de belangen groter zijn geworden en het financiële aspect steeds zwaarder weegt bij de hippische (top)sport. Eerder schreven wij al over enkele juridische aspecten omtrent het eigendom van een paard, in deze blog gaan we dieper in op de non-conformiteit van paarden onder het hippisch recht.

Arrest over verkoop en non-conformiteit paard

Onlangs heeft gerechtshof Arnhem-Leeuwarden een arrest gewezen over de verkoop en de mogelijke non-conformiteit van paarden onder hippisch recht. In het arrest komen de verschillende juridische aspecten van het internationale hippisch rec aan bod. Het ging om een internationale koopovereenkomst met een Amerikaanse koper en een Nederlandse verkoper. De Amerikaan heeft een dressuurpaard gekocht met het voornemen om deel te nemen aan de internationale dressuursport. Het paard wordt voor de verkoop meermaals bekeken en bereden om te controleren of het paard geschikt is voor het bedoelde gebruik. Het paard wordt eveneens voor de verkoop door een Nederlandse dierenarts goedgekeurd, waarna de koop werd beklonken. In Amerika laat de koper nog een keuring uitvoeren door haar eigen dierenarts. De Amerikaanse dierenarts acht het paard niet geschikt voor de hogere wedstrijdsport omdat het licht kreupel is en een afwijking heeft die voor kreupelheid kan zorgen. De Amerikaan stelt dat het paard non-conform is. De verkoper voert verweer. 

Weens Koopverdrag of consumentenkoop bij koop paard?

Voor de beantwoording van de vraag of er sprake is van non-conformiteit van het paard onder hippisch recht, zal eerst moeten worden gekeken naar het op de overeenkomst toepasselijk juridisch kader: het Weens Koopverdrag of consumentenkoop. Bij internationale koopovereenkomsten waarbij beide partijen woonachtig zijn in lidstaten aangesloten bij het Weens Koopverdrag is in beginsel het Weens Koopverdrag van toepassing. Dit kan anders zijn als er sprake is van een consumentenkoop. Consumentenkoop onder het Weens Koopverdrag houdt in dat roerende zaken worden gekocht voor persoonlijk gebruik, tenzij de verkoper te eniger tijd vóór of bij het sluiten van de overeenkomst niet wist of had behoren te weten dat de zaken voor zodanig gebruik werden gekocht (artikel 2 Weens Koopverdrag). Bij consumentenkoop zal het consumentenrecht van toepassing zijn, waardoor de koper extra bescherming geniet wegens het vermoeden van een zwakkere partij.

De Amerikaande koper voerde aan dat hij student was die geld kon lenen van zijn ouders om dit paard te kopen en stelt daarmee dat het hier niet gaat om een beroepsprofessional maar om recreatief gebruik en aldus consumentenkoop. Het gerechtshof volgde hem hier niet in en oordeelde dat deelname aan internationale wedstrijden op hoog niveau doorgaans niet binnen het bereik van een particulier ligt en dat het doorgaans bedrijfsmatig handelende partijen zijn die zich daarmee bezighouden. Verder oordeelde het gerechtshof dat het feit dat hij student is, niet uitsluit dat hij daarnaast beroeps- of bedrijfsmatig actief is in de hoge dressuursport. Derhalve concludeerde het gerechtshof dat er geen sprake was van een consumentenkoop en aldus het Weens koopverdrag van toepassing is.  

Non-conformiteit paard onder het Weens Koopverdrag

Onder het Weens Koopverdrag is sprake van non-conformiteit indien sprake is van een wezenlijke tekortkoming. Artikel 25 Weens Koopverdrag bepaalt wanneer sprake is van een wezenlijke tekortkoming. Voor een wezenlijke tekortkoming moet enerzijds aan de niet-tekortkomende partij in aanmerkelijke mate worden onthouden wat zij uit hoofde van de overeenkomst mag verwachten en anderzijds moet de tekortkomende partij wetenschap hebben van die verwachting, welke wetenschap wordt gemeten aan de hand van hetgeen een redelijk handelend persoon van dezelfde hoedanigheid in dezelfde omstandigheden zou hebben voorzien.

In dit kader heeft het gerechtshof overwogen dat de koper onvoldoende onderbouwd heeft gesteld om te kunnen concluderen dat hem in aanmerkelijke mate wordt onthouden wat hij krachtens overeenkomst mocht verwachten. De koper heeft niet weten te bewijzen wat er precies schort aan het paard en in het bijzonder waarom het paard niet geschikt zou zijn voor gebruik in de hoge dressuursport en ten tijde van de levering niet aan de overeenkomst beantwoordde. Het gerechtshof baseert dit voornamelijk op het feit dat de afkeurende verklaring van de Amerikaanse dierenartsen dateren van na de levering van het paard, zodat hieruit niet kan worden afgeleid dat het paard ten tijde van de levering kreupel was. Bovendien wordt verklaard dat de afwijkende bouw van het paard klachten kán veroorzaken, zodat hieruit niet kan worden afgeleid dat de bouw van het paard ten tijde van de levering voor (chronische) klachten zorgde en het paard daardoor niet voor de hoge dressuursport geschikt was. Conclusie is dat de non-conformiteit van het paard onder het Weens Koopverdrag niet is komen vast te staan en de verkoper wordt in het gelijk gesteld.

Advocaat Hippisch Recht

Zo blijkt maar weer dat de vraag of sprake is van non-conformiteit van een paard onder hippisch recht vaak moeilijk te beantwoorden is en dat de visies van partijen omtrent hun hoedanigheid bij een koopovereenkomst flink kunnen verschillen. De hippische sport kan als hobby beginnen, maar resulteren in een professionele beoefening. Laat u door onze advocaat paardenrecht informeren omtrent het omslagpunt tussen het uitoefenen van de sport in de hoedanigheid van hobbyist of van beroepsprofessional en waarom dit van belang is bij de koop van paarden. Ons advocatenkantoor in Amsterdam heeft een team van advocaten dat een sterke reputatie heeft als specialistisch advocatenkantoor. Advocaat hippisch recht Maud van den Berg heeft haar kennis van hippische conformiteit- en eigendomsvraagstukken bijzonder verdiept en brengt graag uw juridische positie in beeld, om u vervolgens van een praktisch advies te voorzien en/of uw onderneming bij te staan in een gerechtelijke procedure.

+31 (0)20 – 210 31 38
mail@maakadvocaten.nl

Sander van Someren Gréve

Sander van Someren Gréve

Sander van Someren Gréve is als senior associate werkzaam op het gebied van Product Safety, Commercial & International Trade. Sander is een daadkrachtige advocaat met veel kennis en expertise van de maakindustrie. Spelers binnen de keten waarderen Sander ook in zijn rol als betrouwbare sparring partner bij strategisch te maken keuzes. Naast zijn advieswerk bij commerciële transacties, vormt een belangrijk deel van zijn werk het procederen over (internationale) handelsgeschillen. Dat kan gaan over een dispuut bij een overeenkomst, productaansprakelijkheid of andere (professionele) aansprakelijkheden.